Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Boende intill Nyköpings resecentrum kan få bullerskyddsåtgärder

Trafikverket skickar nu ut ett erbjudande till fastighetsägare som berörs av buller när vi planerar för ny järnväg och ett resecentrum i Nyköping.

Fastighetsägare som är berörda av järnvägsplanen och som är aktuell för bullerskyddsåtgärder kan få åtgärder utförda invändigt eller utvändigt på sin fastighet.

I första hand bygger vi järnvägsnära bullerskyddsskärmar. I de fall dessa åtgärder inte är rimliga att bygga eller inte ger tillräckligt med skydd utreds fastighetsnära åtgärder vid bullerberörda byggnader. Det kan till exempel handla om åtgärder på fasad, fönster eller väggar för att sänka ljudnivån inomhus eller sätta upp träskärmar runt altan eller uteplatser.

Bullerskyddsåtgärder kostar ingenting för fastighetsägaren och man kan tacka nej till föreslagna åtgärder.

-  Inledningsvis undersöker vi vilka fastigheter som är aktuella för bullerskyddsåtgärder. I dagarna skickas ett erbjudande ut till 30-tal berörda fastighetsägare. Sedan ansöker Trafikverket om bygglov och målsättningen är att utföra bullerskyddsåtgärderna under 2023, säger Joel Renblom, projektledare för Nyköpings resecentrum.

Nyköpings kommun står för vissa av åtgärderna

Vi planerar och bygger resecentrum i samverkan med Nyköpings kommun. Kommunen kommer att ersätta vissa av fastigheterna inom kommunens detaljplaner med bullerskyddsåtgärder. Berörda fastighetsägare kommer att få brev från kommunen längre fram.

Om buller vid ombyggnad av infrastruktur

Riksdagen har fastställt riktvärden för buller vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Om buller från ombyggd järnväg eller väg överstiger dessa värden i ett driftskede ansvarar Trafikverket för att vidta bullerskyddsåtgärder. Dessa riktvärden gäller också för projekt Ostlänken enligt regeringens tillåtlighetsbeslut.

Fakta om Ostlänken och Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum är en del av Ostlänken och ligger utefter planerad bibana genom Nyköpings tätort. Området sträcker sig från den befintliga järnvägsbron över Nyköpingsån i öster och följer därefter befintligt spårområde över Brunnsgatan och genom befintligt stations- och bangårdsområde via den västra anslutningen på bibanan.

Sträckan är totalt 3 km. Byggstart är planerad till 2022-2023 med en byggtid på 3-5 år.

Läs mer om Nyköpings resecentrum.