Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Fornlämningar undersöks längs Ostlänkens sträckning

Årets fältsäsong för arkeologerna som jobbar med Ostlänken är igång. Arbetet pågår på flera platser längs sträckan och lämningar från flera tidsperioder, från stenålder fram till 1700-talet, undersöks.

Det är så kallade förundersökningar som genomförs där fornlämningarna avgränsas och dateras. Arkeologerna beskriver fornlämningen inför kommande beslut om hur fornlämningen ska undersökas i sin helhet.

I Södermanland undersöks främst boplatser från äldre stenålder, det som inom arkeologin kallas mesolitikum. Området var under denna tid, för cirka 7000-8000 år sedan, en skärgård där människor livnärde sig på jakt och fiske. Även yngre boplatser och gravfält, från främst järnåldern, kommer att undersökas. En undersökning av ett järnåldersgravfält norr om Vagnhärad precis har påbörjats.

I Östergötland har lämningar från flera tidsperioder undersökts, allt från stenålder fram till 1700-talet. I södra delen av Norrköpings kommun har en boplats från äldre järnålder, i detta fall århundradena före vår tideräkning, undersökts och där har ett flertal huslämningar påträffats. Se bilden till höger. I samma område har även lämningar från en smedja undersökts i kanten av en våtmark. Smedjan har daterats till 1500-tal till 1700-tal. Den hör sannolikt ihop med en gård som hette Janstorp som legat här fram till 1800-talet.

Den gamla landsvägen mellan Linköping och Norrköping, med anor troligen tillbaka till järnåldern, har också undersökts. Den var troligen en del av den gamla Eriksgatan där de medeltida kungarna reste mellan landskapen för att bekräftas som kung av landskapets lagmän.

Läs mer om hur vi arbetar med arkeologi.