Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Kompletterande samråd särskilt berörda, inom sträckan bibana Nyköping

Vi genomför kompletterande samråd för bibana Nyköping. Lämna dina synpunkter senast den 30 juni!

I december 2021-januari 2022 genomförde vi ett digitalt samråd om sträckan bibana Nyköping. Nu genomför vi ett kompletterande samråd för dig som blir bullerberörd.

Bullerskyddsåtgärder

Ett av dokumenten som ingick i det tidigare samrådet var PM Buller. Sedan samrådet har vi uppdaterat dokumentet utifrån inkomna synpunkter. Vi har även med arbetat vidare med bullerberäkningar och antalet bullerberörda fastigheter har uppdaterats.

I dokumentet PM Buller kan du översiktligt läsa om föreslagna bullerskyddsåtgärder. Dokumentet är en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning som arbetas fram inom ramen för bibana Nyköping. 

Övriga dokument från tidigare samråd och för Ostlänken i stort

Du kan också ta del av underlaget på Nyköpings stadshus, Stora torget.

Lämna dina synpunkter

Vi önskar få dina synpunkter senast den 30 juni 2022. Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

Glöm inte att ange ärendenummer TRV 2018/127685 om du lämnar dina synpunkter via brev eller e-post.

Beskrivning av bullerberörda fastigheter och bullerskyddsåtgärder

Bullerberörda är de byggnader som i utbyggnadsalternativet utan bullerskyddsåtgärder har ljudnivåer över riktvärden. Det är för de bullerberörda byggnaderna som behov av bullerskyddsåtgärder utreds.

Längs sträckan är det aktuellt med järnvägsnära och/eller fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. Trafikverket utreder i första hand järnvägsnära bullerskyddsskärmar. I andra hand föreslås kompletterande fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. Flertalet byggnader utmed sträckan har en fasadisolering som gör att riktvärden inomhus klaras utan fasadåtgärder. Många av dem har också redan tillgång till en uteplats i bullerskyddat läge. Det innebär att en byggnad kan vara identifierad som bullerberörd och att närmare utredning visar att samtliga riktvärden innehålls utan bullerskyddsåtgärder.

För fastigheter där riktvärden inte innehålls föreslås bullerskyddsåtgärder

I järnvägsplaneskedet, där vi befinner oss nu, fastställs erbjudande om fastighetsnära bullerskyddsåtgärd, fasadåtgärd och lokal skärm vid uteplats. I ett senare skede, bygghandlingsskedet, utförs detaljdimensioneringen av åtgärderna. Det innebär att det på plankartan inte i detalj framgår vilken typ av fastighetsnära åtgärd som är aktuell för respektive fastighet.