Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Lokaliseringsutredningen i Linköping – vad händer nu?

Under februari har allmänhet och företagare tyckt till om de sju korridorer som utreds för Ostlänkens dragning genom Linköping. I maj tar vi ställning till var den nya stambanan byggs.

Arbetet med lokaliseringsutredningen i Linköping går nu in i ett slutskede. Trafikverket inväntar nu synpunkter från berörda kommuner och myndigheter för att kunna ta ställning till inom vilken korridor Ostlänken ska byggas genom Linköping. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. Synpunkterna bemöts och sammanställs i en samrådsredogörelse som publiceras här på webbplatsen i början på april.

Nästa steg i planeringen

När Trafikverket tagit ställning till var Ostlänken ska byggas genom Linköping kan vi ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I denna process bjuder vi in till fler samråd innan vi ställer ut planen för granskning.

Illustrationen visar planläggningsprocessen för en järnvägsplan.