Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samrådsredogörelse för Bibana Nyköping

I december 2021-januari 2022 genomförde vi samråd om sträckan bibana Nyköping, en del av Ostlänken genom Nyköping. Nu har vi sammanställt de synpunkter vi fått in tillsammans med våra svar i en samrådsredogörelse.

Här kan du läsa samrådsredogörelsen

Samrådsredogörelse Bibana Nyköping 2022-04-20 (pdf, 2,1 mb)

Samrådsredogörelse är en sammanställning av hur samrådsprocessen har gått till och vilka synpunkter som hittills kommit in från allmänhet, myndigheter, enskilda och särskilt berörda. I redogörelserna svarar vi på de synpunkter som kommit in hittills fram till och med 20 januari 2022.

Nu är två av fyra samrådsredogörelser på plats efter genomförda samråd i Nyköpings kommun under 2021-2022. Nedan hittar du även den för delsträckan Sillekrog–Sjösa. 
Samrådsredogörelse Sillekrog-Sjösa, 2021-12-22 (pdf, 1,1 mb)

Dialogen är viktig – tack för att du engagerar dig!

Dialogen är en väsentlig del i vårt planeringsarbete när vi bygger Sveriges nya järnväg. I dag är det fullt i spåren och järnvägen behöver byggas ut. Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är första delen av nya stambanor i Sverige. Nya stambanor är en nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet och ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet.

På sidan Dokument hittar du alla samrådshandlingar och övrig dokumentation om järnvägsplanerna för Ostlänken.

Vad är bibanan?

I Nyköpingsområdet planeras en bibana, en förgrening från stambanan, för att nå tätorten och resecentrum. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum som ligger centralt i staden, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats. 

För bibanan tas två järnvägsplaner fram – en för sträckan Nyköpings resecentrum och en för sträckan Bibana Nyköping. Aktuell sträcka, sträckan Bibana Nyköping, är uppdelad i en östlig och västlig del och mellan dessa delar ligger Nyköpings resecentrum. Även Skavsta resecentrum ligger längs bibanan, och ingår i järnvägsplan Sjösa–Skavsta.

Missa inte filmen som förklarar poängen med bibanan, och filmen som visar förslag på järnvägens sträckning.

Karta över Ostlänken genom Nyköping, med bibana och två resecentrum

Karta över Ostlänken genom Nyköping, med bibana och två resecentrum.

Vad innebär samråd?

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter. När vi kommit vidare i planeringen av den nya järnvägen tar vi kontakt och för dialog med berörda fastighetsägare och närboende, myndigheter, organisationer och allmänheten för att få in synpunkter på våra förslag. Förslagen presenteras i det vi kallar för samrådshandlingar. Det är viktigt att tänka på att handlingarna inte är ett färdigt planförslag. Markanspråket som redovisas är preliminärt och utredningar som återstår kan innebära vissa justeringar.

Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till att vi ställer ut järnvägsplanen för granskning. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.

Kontakt

Jonas Nimfelt

Projektledare

Telefon: +46 10-124 18 66