Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samrådsredogörelse för sträckan Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun

I maj 2021 bjöd vi in till samråd om järnvägsplanerna och planerad vattenverksamhet för sträckan Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun. Nu har vi samlat och svarat på synpunkterna som kom in. Här kan du läsa redogörelserna.

Under samrådsperioden har allmänhet, myndigheter, enskilda och särskilt berörda lämnat synpunkter på järnvägsplanerna och planerad vattenverksamhet.

Vad innehåller samrådsredogörelserna?

Samrådsredogörelsen är en sammanställning av hur samrådsprocessen har gått till och vilka synpunkter som hittills kommit in från allmänhet, myndigheter, enskilda och särskilt berörda. I redogörelserna svarar vi på de synpunkter som kommit in hittills.

Läs samrådsredogörelsen för sträckan Sillekrog-Sjösa, Nyköpings kommun, 2022-12-22 (pdf, 1,1 mb)

Dialogen är viktig – tack för att du engagerar dig!

Dialogen är en väsentlig del i vårt planeringsarbete när vi bygger Sveriges nya järnväg. Idag är det fullt i spåren och järnvägen behöver byggas ut. Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är första delen av nya stambanor i Sverige. Nya stambanor är en nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet och ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet.

Vad är ett samråd?

När vi arbetar en järnvägsplan och planerar för vattenverksamhet får alla som berörs av möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas samråd. Samråd är en obligatorisk del av planeringsarbetet och går ut på att tidigt i processen samla in kunskap och utbyta information som kan påverka vår planering. Det handlar om lokalisering, utformning och miljöpåverkan. Samråd kan vara muntligt och skriftligt.

Vad är en järnvägsplan?

En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. Till planen kopplas en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver konsekvenser för bland annat natur, kultur och boendemiljöer. Lagen om byggande av järnväg kräver att en järnvägsplan upprättas och vinner laga kraft innan bygget kan startas.

Vad innebär vattenverksamhet?

Ostlänken kommer att korsa vattendrag och våtmarker samt på vissa ställen skära genom landskapet och för- läggas i tunnel. Det innebär att planerade arbeten kommer utföras inom vattenområden och att grundvatten- bortledning krävs där arbeten utförs under grundvattenytan. Dessa arbeten utgör vattenverksamhet enligt definitionerna i 11 kap. miljöbalken. Tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.