Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Tyck till om Ostlänkens sträckning mellan Sjösa och Skavsta i Nyköping

Nu bjuder vi in till samråd om sträckan Sjösa-Skavsta i Nyköping som inkluderar Skavsta resecentrum. På vår webbplats finns all information om samrådet och möjlighet för dig att påverka den fortsatta planeringen.

Vid detta samråd presenterar vi förslag på hur järnvägen ska utformas, vilken mark som behövs, järnvägens miljökonsekvenser och planerad vattenverksamhet längs sträckan.

På samrådssidan kan du bland annat ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter. Där finns också en interaktiv karta och animerad film som visar förslag på järnvägens sträckning.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast den 2 mars 2022 för att kunna behandla de i tidigt skede på bästa sätt. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete, och alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.

Vill du hitta direkt till våra samrådshandlingar?

Vi samråder om både järnvägsplan och vattenverksamhet.

Det här är handlingarna vi samråder om:

  • Förslag på plankartor visar järnvägens preliminära markanspråk, både permanent och tillfälligt under byggtiden.
  • Förslag på illustrationskartor visar den tänkta anläggningen när den är klar.
  • Förslag på profilkartor illustrerar järnvägens tänkta placering i höjdled.
  • Planbeskrivning för samråd beskriver järnvägens planerade utformning och sammanfattar dess förväntade miljöpåverkan.
  • Miljökonsekvensbeskrivning för samråd beskriver järnvägens förväntade miljöpåverkan.
  • PM Förslag till spårlinje - samlad bedömning beskriver motiven till vald spårlinje och dess måluppfyllnad.
  • Bullerutbredningskartor visar järnvägens förväntade bullerpåverkan.
  • Samrådsunderlag vattenverksamhet beskriver planerad vattenverksamhet på sträckan och dess miljöbedömning.

Vad innebär samråd?

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter. När vi kommit vidare i planeringen av den nya järnvägen tar vi kontakt och för dialog med berörda fastighetsägare och närboende, myndigheter, organisationer och allmänheten för att få in synpunkter på våra förslag. Förslagen presenteras i det vi kallar för samrådshandlingar. Det är viktigt att tänka på att handlingarna inte är ett färdigt planförslag. Markanspråket som redovisas är preliminärt och utredningar som återstår kan innebära vissa justeringar.

Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till att vi ställer ut järnvägsplanen för granskning. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.