Logga in
Logga in

Södermanland Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen

Vi ska bygga en ny bro över järnvägen i Vrena. Bron är gammal och sliten och behöver därför bytas ut. Trafiken leds om från den 10 januari 2023. 

Vad?

En ny bro över järnvägen. Vi ska riva den gamla bron och bygga en ny på samma plats.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Nuläge

Vi ska byta ut bron i år och har nyligen stängt av den gamla bron. Fram till slutat av november leder vi om trafiken på allmänna vägar.

Om projektet

Väg 631 är viktig för boende i Vrena eftersom den förbinder orten med de närmaste större tätorterna Nyköping och Katrineholm. Bron över järnvägen vid Vrena station är en del av den vägen.

Den nuvarande bron har nått sin tekniska livslängd. Vi ska därför byta ut den mot en mer trafiksäker och framkomlig bro med betydligt bättre bärighet. En högre bärighet innebär att bron kan ta tyngre fordon än i dag.

Den nya bron kommer att ha en beräknad teknisk livslängd på 120 år. Vi bygger den nya bron på samma ställe som den gamla. 

Tider för arbetet och omledning av trafik

Vi ska byta ut bron i år och har nu stängt av bron över järnvägen. Vi leder om trafiken på allmänna vägar fram till slutet av november.

För att underlätta för dig som bor i Vrena har vi ordnat en tillfälliga bilparkering på de västra sidan av bron. Det finns även en liten parkering på den östra sidan.

För dig som går och cyklar finns en gångpassage över järnvägen. Det är en så kallad gång- och cykelfålla. Det är möjligt att lämna bilen eller annat motorfordon på parkeringen och sedan ta sig över järnvägen till fots. Du kan även leda över en cykel.

Så kan räddningstjänsten passera järnvägen

Vi har haft möten med räddningstjänsten och har hittat en lösning som garanterar tillgängligheten för dem vid utryckningar. Det är en plankorsning med låsta bommar som de kan använda.

Därför kan vi inte göra en vägpassage för allmänheten

Att kunna göra en säker plankorsning som kan användas av allmänheten är tyvärr inte möjligt sett till den tid och de resurser samt tillgång till mark Trafikverket har i dag. Det skulle ta mycket längre tid och kräva mycket större resurser.

Målsättningen är att störa så lite som möjligt när vi bygger och vi jobbar för att skapa lösningar som är så bra som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som vi har. När brobytet är klart kommer Vrena att stå rustat med en ny säker bro över järnvägen.

För den som färdas med någon typ av motorfordon kommer det dock att bli störningar och längre restid medan vi bygger.

Dialog för att hitta lösningar

Vi har stor förståelse för att brobytet påverkar vardagen för dig som bor eller har verksamhet i eller kring Vrena. Inför byggstarten har vi haft dialog med närboende och verksamheter i området för att tillsammans prata om hur vi kan göra positiva lösningar under byggtiden. Hör gärna av dig om du har idéer eller tankar på hur vi kan lösa problematiken under byggtid.

Trafikverket har exempelvis haft möten med räddningstjänsten, Vrenabygdens intresseförening och Vrena samfällighetsförening för att fånga upp synpunkter. 

Tidsplan

Trafikverket planerar arbetat med att byta ut bron och har dialog med närboende och verksamheter som berörs av arbetet.

Under juli och augusti gjorde vi geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka bygget av den nya bron. Markägare som berördes informerades om vilka undersökningar som var aktuella på respektive fastighet.

Under 2023 byter vi ut den gamla bron. Det innebär att vi river den gamla bron och bygger upp den nya. Trafiken behöver ledas om mellan januari och november.

Karta omledning av trafik

Karta som visar hur vi ska leda om trafiken.

Så här leder vi om trafiken mellan den 10 januari och november.

Karta med parkering och tillfällig gångpassage

Karta som visar var vi planerar att göra parkeringen och den tillfälliga gångpassagen över järnvägen.

Här planerar vi att göra parkeringen och den tillfälliga gångpassagen över järnvägen. Det blir en så kallad gång- och cykelfålla.

Nyheter

Kontakt

Magnus Persson

Telefon: +46 10-123 42 38