Logga in
Logga in

Stockholm E4/E20, Essingeleden–Södra länken, Årstalänken

Vi förbättrar trafikflödet och säkerheten på Årstalänken, vid Södra länken.

Vad?

Vi har genomfört justeringar i vägbanan, vid påfarten till Årstalänken, samt avfarten mot E4/E20 söderut.

Varför?

Öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten genom att minska köer och risken för tunnelstängningar.

Nuläge

Vi är klara med våra åtgärder. Platsen byggdes om i november 2020 med kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder i december samma år.

Om projektet

I november 2020 byggde vi om körfälten på Årstalänken i riktning mot E4/E20. Detta för att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och minska köerna i Södra länken.

Nu finns det två körfält från Södra länken mot Essingeleden för att skapa bättre framkomlighet och minska köbildning i tunneln.

En stor skillnad mot den tidigare trafiklösningen är att det inte längre är möjligt att köra från Åbyrondellens påfart till avfarten mot E4/E20 söderut. 

Problem med felkörningar

Efter ombyggnaden uppstod problem med bilar som körde över den heldragna linjen på rampen, samt det vitmålade spärrområdet vid avfarten mot E4/E20 söderut. Eftersom det påverkade säkerheten för trafikanterna så gjorde vi vissa kompletterande ändringar, bland annat en tydligare vägvisning och en ny barriär. Det handlar främst om åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och syftar till en bättre efterlevnad av trafikreglerna.

Kör andra vägar från Årsta

Från Åbyrondellens påfartsramp kan du inte längre köra mot E4/E20 söderut via Årstalänken. Du kan som tidigare köra mot E4/E20 norrut, det vill säga mot Essingeleden. 

Därför bygger vi om

Vi har problem att hantera den stora mängden trafik i Södra länken under rusningstider. När Södra länken blir överbelastad uppstår köer och det kan hända att vissa tunnelinfarter måste stängas. Stängningar är nödvändiga för att säkerställa en minimal utrymningstid från tunneln. Utrymningstiden blir längre om det finns stillastående köer eller långsamtgående trafik. Det är en viktig säkerhetsfråga för alla trafikanter.

Med ombyggnaden vill vi minska antalet stängningar som uppstår på grund av överbelastning samt antalet olyckor som uppstår när det börjar bli trångt i tunneln.

Genom att ta bort möjligheten att köra från Åbyrondellens påfarts ramp till avfarten mot E4/E20 söderut minskas risken för tillbud och olyckor som uppstår till följd av körfältsbyten. Dessa körfältsbyten har tidigare skapat problem med snabba inbromsningar och hastighetsförändringar som utöver trafiksäkerhetsproblem kan orsaka köbildning när det är mycket trafik.

Bakgrund

Årstalänken utgör en del av Stockholms ringled som kopplar samman Södra länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafikmängderna har ökat som en följd av kapacitetshöjande åtgärder på Essingeleden, trängselskatter och ny bebyggelse i området. Köer på Årstalänken västerut fortplantar sig in i Södra länken, vilket innebär att luftkvaliteten försämras och att infarter till tunneln ofta måste stängas.

Trafikverket har beslutat inte genomföra det här projektet enligt vägplanen som togs fram tidigare där avsikten var att bygga nya ramper från Åbyrondellen. Våra utredningar visade att trafikstörningarna under byggtiden skulle ha blivit allt för omfattande. Därför har vi tänkt om och genomför istället mindre justeringar. Så kallade trimningsåtgärder.

Vad händer nu? 

De här trimningsåtgärderna genomförs som ett pilotprojekt. Vi testar helt enkelt. Sen förändringarna genomfördes 2020 har vi analyserat trafiken på sträckan, men på grund av Covid och ett minskat antal fordon under den perioden, har våra analyser och utvärderingar blivit försenade. Vi hoppas vara klara med det under 2022-2023. 

Tidsplan

Förändringarna genomfördes under hösten 2020. Nu pågår en utvärdering.

Förändringarna i vägbanan genomfördes.

Just nu  pågår en utvärdering. På grund  av pandemin och minskad trafik under den perioden har vi inte kunnat genomföra en ordentlig  utvärdering ännu. Arbetet pågår.