Logga in
Logga in

Trafikverkets visslarfunktion

Om du misstänker oegentligheter som korruption, mutor, jäv, arbetsvillkor och skattelagstiftning hos Trafikverket, kan du anmäla det. Du kan välja att vara anonym.

Din anmälan hanteras av Trafikverkets internrevision och omfattas av gällande lagstiftning som ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden av allmänintresse i ett arbetsrelaterat sammanhang. Väljer du att lämna din anmälan via vårt visslarsystem omfattas din identitet som anmälare av absolut sekretess. Du kan även rapportera om missförhållanden vid ett fysiskt möte.

Visslarfunktionen är även en intern rapporteringskanal som även avses i lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. En intern rapporteringskanal gör det möjligt för arbetstagare att slå larm internt inom en verksamhet på ett säkert sätt.

Rättigheter och friheter

Som anmälare omfattas du av två olika rättigheter – meddelarfrihet samt anskaffarfrihet. Meddelarfrihet innebär en rätt för var och en att kunna vända sig till grundlagsskyddad media (till exempel en journalist) och lämna uppgifter för publicering. Alla som lämnar uppgifter till sådan media har ett anonymitetsskydd som innebär att den som tar emot tipset inte får avslöja källan om hen vill vara anonym. Det allmänna får heller inte efterforska vem som lämnade uppgifterna till media och får heller inte straffa den som lämnat uppgifter (förbud mot repressalier).

Meddelarskyddet gäller också för offentligt anställda som kan lämna muntliga uppgifter till grundlagsskyddad media även om uppgiften omfattas av sekretess i vissa fall. Detta innebär att uppgifter som lämnas muntligen kan lämnas vidare till viss media av offentligt anställda trots att uppgifterna omfattas av sekretess.

Anskaffarfriheten innebär en rätt för var och en att anskaffa information för att senare kunna lämna vidare inom ramen för meddelarfriheten.

Kvalificerad tystnadsplikt gäller för vissa känsliga uppgifter, vilket bland annat innebär att meddelarfriheten inte gäller. Det kan till exempel vara uppgifter som gäller Sveriges förhållande till främmande makt där rikets säkerhet är i fara.

Exempel på saker att anmäla

 • Luftfakturering och överfakturering
 • Intressekonflikter och jäv
 • Kontrakt och avtal
 • Mutor
 • Arbetsvillkor
 • Skattelagstiftning
 • Felaktig befattning med egendom

Din anmälan bör innehålla följande information:

 • Namn? (frivilligt)
 • Kontaktuppgifter? (e-postadress eller telefonnummer – frivilligt)
 • Vilken typ av missförhållande vill du informera Trafikverket om?
 • Var har dessa ägt rum?
 • När hände det? Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka är inblandande?
 • Har du tillgång till någon form av dokumentation?
 • Har du gjort något annat med anledning av missförhållandena? Har du exempelvis meddelat någon annan instans eller person eller Trafikverket?
 • Om bilar är inblandade – har du noterat registreringsnumret?

Så anmäler du

Trafikverket har en funktion för visselblåsningar enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan anmäla missförhållanden genom en extern funktion som hanteras av Lantero, vilken är en extern och oberoende mottagningsfunktion.

Du kan också ringa 020-899 433 (telefontid helgfria vardagar, klockan 8.00–17.00).

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Du kan också rapportera om missförhållanden direkt till Trafikverket via telefon (0771-921 921) eller genom att boka ett fysiskt möte.

I dokumentet ”Så här hanterar Trafikverket personuppgifter” kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i denna typ av ärenden. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Så här hanterar Trafikverket personuppgifter

Vad händer med din anmälan?

En oberoende utredningsfunktion bedömer ärendet och startar vid behov en utredning. Den kan leda till arbetsrättsliga åtgärder, att vi gör en polisanmälan, att ärendet överlämnas till annan part eller att det läggs ned. Du som lämnar uppgifter får en bekräftelse på att vi mottagit anmälan samt en återkoppling hur uppgifterna hanterats och eventuella åtgärder.

Varför behövs en uppförandekod?

Vi bygger inte bara infrastruktur, vi bygger också relationer baserade på respekt och ansvar. Därför behövs en uppförandekod som betonar det förhållningssätt som gäller.

Vi har som krav att våra leverantörer och andra avtalspartners följer vår uppförandekod och använder de principer som framgår i den. 

Trafikverkets uppförandekod

Externa rapporteringskanaler

För vissa specifika områden finns särskilda externa rapporteringskanaler.