Logga in
Logga in

Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina rättigheter enligt GDPR.

Covid-19

Insamling av personuppgifter i krishantering 

Trafikverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillämpar hemarbete och övriga skyddsåtgärder för att minska spridningen av covid-19. Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om personuppgiftsbehandling tillämpas i samband med covid-19.
Integritetsskyddsmyndigheten vägledning

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter inom transportsektorn och våra skyldigheter inom arbetsrätten, behandlar vi ibland tillbud som är relaterade till covid-19. Vid dessa tillfällen samlar vi inte in namn, men i vissa fall kan de insamlade uppgifterna vara personuppgifter eftersom de kan härledas till en individ.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter relaterade till arbetsrätten är ”rättslig förpliktelse”. Den rättsliga grunden för övriga behandlingar är ”allmänt intresse”.

Trafikverket behandlar i övrigt inte uppgifter om vaccination, smitta, genomgången infektion eller immunitet.

Vilka samlar in uppgifterna? 

Ansvariga chefer eller projektledare.

Vilka får del av uppgifterna? 

Medarbetare inom Trafikverkets kriskoordinering samt chefer eller projektledare som behöver uppgifterna för planering och åtgärder.

Om det finns särskilda skäl för att namnge en smittad, exempelvis för att skydda särskilt utsatta grupper, namnges personen enbart för utvalda personer som behöver ta del av informationen.

Kriskoordineringen sammanställer uppgifter till beslutsunderlag som oftast inte innehåller personuppgifter.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande? 

Nej.

Hur säkras uppgifterna? 

Vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter, så att bara relevanta personer kommer åt dem.

Hur länge behålls uppgifterna? 

Kriskoordineringen sparar uppgifter under den tid som krisen pågår. Därefter ska uppgifterna rensas.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES? 

Nej.

Dina rättigheter

Om du har lämnat dina personuppgifter till Trafikverket har du enligt dataskyddsförordningen rätt att för behandlingen av dina uppgifter

 • begära rättelse
 • begära radering (borttag, gallring)
 • begära begränsning av behandlingen
 • invända mot behandlingen
 • återkalla samtycke (om behandlingen är grundad på samtycke).

För ovanstående rättigheter kan du öppna ett ärende via ärendeformuläret nedan. Vi behandlar dina ärenden enligt dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar och förordningar. Exempelvis kan Trafikverket inte radera personuppgifter som finns i allmänna handlingar.

Hur kan jag klaga? 

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskyddsförordningen. Det är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).se

Foto och film

Trafikverket informerar ibland om sin verksamhet med hjälp av foto eller film som publiceras på Trafikverkets webbplats eller i sociala medier. När en identifierbar person avbildas på foton eller i filmer sker det med någon av de lagliga grunderna avtal, allmänt intresse, samtycke eller intresseavvägning.

Avtal 

Fotografen som levererar bilden till Trafikverket har tecknat ett modellavtal med den avbildade personen.

Allmänt intresse 

Syftet med filmen eller fotot är att informera om Trafikverkets verksamhet. Det kan exempelvis gälla konferenser, offentliga möten eller invigningar som Trafikverket arrangerar. Om fotografering eller filmning förekommer vid sådana tillfällen informeras deltagarna om detta.

Samtycke 

En avbildad person ger sitt samtycke till att vara med i film eller på foto. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återtas. Samtycket dokumenteras genom blankett eller formulär. 

Intresseavvägning 

Personuppgiftsbehandlingen av ett foto på en identifierbar person är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse för Trafikverket. Denna lagliga grund används vid publicering av foton eller film på Trafikverkets egna medarbetare. Som en integritetshöjande åtgärd frågar vi den avbildade medarbetaren om samtycke. 

Foton och filmer av väg och järnväg

För att vi ska kunna förvalta och vidareutveckla transportsystemet samlar vi in stora mängder mätdata om vägar och järnvägar och deras användning. Detta inkluderar bilder och filmer. Av naturliga skäl förekommer det ibland fordon och personer på dessa bilder, eftersom de råkar befinna sig på platsen när insamlingen görs. Dessa uppgifter utgör personuppgifter. Det är möjligt att med hjälp av registreringsnummer identifiera att vissa fordon vid vissa tidpunkter befunnit sig på en plats. Men Trafikverket gör ingen sådan identifiering, eftersom syftet med datainsamlingen inte är att samla in personuppgifter. Det finns heller ingen funktion för att söka efter personuppgifter i Trafikverkets bilder av anläggningen.

Bilder och filmer samlas i allmänhet in med fordonsmonterade kameror, men även annan insamling kan förekomma, exempelvis med drönare. I vissa fall är bilderna behandlade så att ansikten och registreringsskyltar inte längre är läsbara. Bilderna innehåller då inte längre personuppgifter.

Vissa bilder publiceras externt, men vi tar bort personuppgifter från bilderna genom automatisk pixelering eller genom att bilderna publiceras med så låg upplösning att personer och fordon inte kan identifieras. Bildarkiven innehåller miljontals bilder, och i enstaka fall kan personer identifieras trots att personuppgifter har rensats bort. Denna typ av bilder kan avpubliceras vid klagomål eller upptäckt.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ”allmänt intresse”.

Vilka samlar in uppgifterna?

Trafikverkets leverantörer eller egen personal samlar in uppgifterna.

Vilka får del av uppgifterna?

Medarbetare inom Trafikverket och våra leverantörer som behöver dem i verksamheten.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Hur säkras uppgifterna? 

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter, så att bara relevanta personer kommer åt dem.

Hur länge behålls uppgifterna? 

Foton av vägar och järnvägar kan vara både arbetsmaterial och allmän handling. Arbetsmaterial rensas när det inte längre är aktuellt. Anläggningsbilder som är allmän handling bevaras, med undantag för väglagsbilder från vägvädersystemet VViS som raderas efter 7 dygn, enlig beslut om gallring.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande? 

Nej.

Dina rättigheter 

Om du upptäcker att du finns med i ovanstående bilder och filmer har du rätt att begära att behandlingen begränsas. Se vidare information under rubriken Dina rättigheter.

Hantering av personnummer i Trafikverket

Personnummer och samordningsnummer får behandlas om den som registrerats har gett sitt samtycke. Om det inte finns något samtycke får personnummer behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

 • ändamålet med behandlingen
 • vikten av en säker identifiering
 • något annat skäl som är värt att beakta.

Inom Trafikverket används personnummer i huvudsak för säker identifiering, men även andra användningsområden kan förekomma. Här följer några exempel på när personnummer används inom Trafikverket:

 • It-behörigheter: Trafikverkets leverantörer eller samarbetspartner måste tillhandahålla personnummer för personal som ska ha åtkomst till Trafikverkets it-system.
 • Undvik att skicka dessa uppgifter till oss via okrypterad e-post. 
 • Inloggning via Bank-id förekommer både i privata ärenden och  tjänsteärenden. Om du inte vill använda ditt Bank-id i tjänsten, kan vi i allmänhet tillhandahålla alternativ. Kontakta oss i så fall.
 • Identifiering av anställda och konsulter vid anställning och uppdrag.
 • Identifiering av besökare när säkerhetskrav motiverar detta.
 • Identifiering av fastighetsägare och andra intressenter i infrastrukturprojekt.
 • Utskick till personer som enbart vill ha information och som samtyckt till att deras personnummer behandlas i detta syfte.
 • Signering av dokument i signeringssystemet med Bank-id, för den som inte har ett konto i Trafikverkets it-miljö. Det är viktigt att känna till att personnumret lagras i signaturen i det signerade dokumentet.
 • All ärendehandläggning som kräver identifiering.
 • I samband med förarprov.
 • När du själv har skickat in ditt personnummer till Trafikverket.

Trafikverket hanterar personnummer försiktigt. Personnummer är i allmänhet bara tillgängliga för dem som behöver hantera dem. Personnummer finns inte lagrade i något centralt register. Varje verksamhetsdel eller projekt hanterar numren separat. Det innebär att det inte är möjligt att eftersöka en individ baserat på personnumret, utan man behöver veta i vilka informationsmängder en sökning ska göras.

Vid begäran om allmän handling kan personnummer komma att lämnas ut, eftersom personnummer normalt inte skyddas av någon sekretess. Detta regleras av tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Läs Integritetsskyddsmyndighetens information om känsliga personuppgifter

Hantering av personnummer i sociala medier

Trafikverket använder Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och Linkedin för kommunikation med allmänheten, intressenter, kunder, leverantörer och presumtiva medarbetare.

Trafikverkets behandling av personuppgifter i sociala kanaler följer bestämmelserna och de lagliga grunderna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi använder ett ärendesystem för att hålla reda på inlägg och kommentarer på Trafikverkets övergripande Facebooksida. Det är en personuppgiftsbehandling med stöd av den lagliga grunden "allmänt intresse", enligt dataskyddsförordningen. Ärendesystemet speglar de inlägg som finns på Facebooksidan, vilket innebär att de personuppgifter som finns i systemet är användarnamn. Vi lägger inte in några andra personuppgifter i systemet.

Du har rätt att invända, begära rättelse eller radering och klaga på Trafikverkets behandling av dina personuppgifter i sociala medier. Se vidare information under rubriken Dina rättigheter.

Kamerabevakning

Trafikverket använder kamerabevakning som ett hjälpmedel vid den löpande verksamheten, för att trafiken på väg och järnväg ska flyta på. Vi använder också kamerabevakning i arbetet med att förhindra, förebygga och utreda olyckor och minimera konsekvenser vid tillbud och olyckor.

Vägtrafik- och stationsbevakning är de områden som berör allmänheten mest.

En grundregel för myndigheter är att det krävs tillstånd för kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). Trafikverket har ett undantag från tillståndskraven för bevakning av vägtrafik, sjötrafik vid en rörlig bro och betalstation för trängselskatt eller infrastrukturavgifter.

Trafikövervakning

Trafikverket bevakar med kamera längs med vägarna, även i tunnlar och främst i storstadsregionerna. Bevakningen används för att upptäcka, verifiera och ge en lägesbild av händelser eller tillstånd som påverkar rörligheten och säkerheten på vägarna. Bilder från kameror används också för att ge information till allmänheten om trafiken och läget på vägarna.

Kamerorna visar en översiktsbild av trafikläget och registrerar vanligen inte enskilda personer.

De flesta av dessa kameror spelar in bilder, och materialet sparas mellan 10 och 24 timmar.

Järnvägsstationer

Trafikverket bevakar med kamera på utvalda järnvägsstationer. Kamerorna i stationsmiljö spelar in rörliga bilder. Syftet med dessa kameror är att

 • öka resenärernas trygghet
 • förebygga och förhindra olyckor och minimera konsekvenser vid tillbud och olyckor, exempelvis när obehöriga befinner sig i spårområdet
 • bistå hjälpsökande och underlätta utrymning i samband med brand eller annan fara
  verka förebyggande och förhindra brottslighet, och ge Polismyndigheten möjlighet att säkra bevis i samband med brottslighet
 • minska avbrott i trafiken.

Bevakningen bidrar även till att personal på trafikledningen får bättre möjlighet att informera resenärer om förändringar i trafiken. På så sätt blir trafikplaneringen effektivare och resenärerna får bättre möjlighet att planera sin resa.

Trafikverket har tillstånd för kamerabevakningen på stationer. De personuppgifter som samlas in sparas normalt i 7 dagar.

Förarprovslokaler

Trafikverket Förarprov bevakar med kamera i provsalarna där kunskapsprov för körkort samt yrkes-, ADR- och certifieringsprov genomförs.

Bevakningen används för både kundernas och personalens trygghet och säkerhet, exempelvis för att förhindra hot och våld. Kamerorna syftar också till att upptäcka och avbryta fusk i samband med prov.

De personuppgifter som samlas in sparas normalt i 7 dagar.

Möjlighet till identifiering

Trafikverket saknar tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder, och det är inte heller syftet med Trafikverkets kamerabevakning. Vid brott har polisen i vissa fall möjlighet att ta del av det inspelade materialet i sin utredning.

Hur säkras uppgifterna?

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter så att bara relevanta personer kommer åt dem. Åtkomsten till lagrat videomaterial är hårt reglerad, och endast ett begränsat antal personer som behövs för systemdrift och larmmottagning har behörighet.

Allt material som samlas in via kamerabevakning är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att en särskild sekretessbedömning görs innan materialet lämnas ut, och det är endast ett fåtal myndigheter som kan begära ut materialet, exempelvis Polismyndigheten och Tullverket. Det inspelade materialet används i första hand för att utreda olyckor och brott.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är ”allmänt intresse”.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Förarprov

För att Trafikverket Förarprov ska kunna genomföra sitt myndighetsuppdrag att utföra prov för körkorts- och yrkesförarbehörigheter, samlas personuppgifter in för att avgöra vilket eller vilka prov en medborgare ska göra eller har rätt att göra för att ansöka om en behörighet inom dessa områden. Uppgifter samlas också in för att kunna besluta om anpassade prov och intygsförfarande vid identitetskontroll enligt TSFS 2012:41.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ”myndighetsutövning”.

Vilka samlar in uppgifterna?

Personuppgifter samlas in av personal på Trafikverket Förarprov, till exempel vid bokning av prov hos kundtjänst eller i receptionen, eller via bokningstjänsten Boka prov.

Vilka får ta del av uppgifterna?

Medarbetare inom Trafikverket Förarprov, de företag som har del i en medborgares utbildning inför prov och de myndigheter som ingår i respektive behörighets utfärdande.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Hur säkras uppgifterna?

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter så att bara relevanta personer kommer åt dem. 

Hur länge behålls uppgifterna?

Uppgifterna sparas i 11 år enligt gallringsbeslut. 

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Dina rättigheter

Eftersom dessa uppgifter sparas för att Trafikverket Förarprov ska kunna utföra sitt myndighetsuppdrag, följer Trafikverket Förarprov gallringsbeslut. 

Fordon och befintliga körkort

Har du frågor om personuppgifter inom körkortsområdet? Kontakta då Transportstyrelsen eller Trafikverket.

Kontakta Trafikverket om du har frågor om körkortsprov:

 • tidsbokning
 • provavgifter
 • kunskapsprov
 • körprov
 • avbokning av prov
 • fotografering hos Trafikverket Förarprov.

Trafikverket har sparade uppgifter om genomförda prov från 2011 och framåt. Äldre uppgifter har gallrats ut.

Kontakta Transportstyrelsen om du har frågor om personuppgifter kopplade till körkort och fordon:

 • avgifter för eller ansökan om körkortstillstånd, traktorkort, handledarskap och förlängning av högre körkortsbehörigheter
 • förarbevis
 • förlustanmälan av körkort
 • körkortstillverkning
 • förnyelse av körkort
  utbyte av utländska körkort
 • körkort med villkor
 • läkarintyg
 • varningar, återkallelse av körkort och andra körkortsingripanden
  alkolås.

Alla frågor om personuppgifter kopplade till enskilda fordon hanteras också av Transportstyrelsen.

Enskilda vägar

Trafikverket förvaltar information om transportsystemet. En viktig del av det totala vägnätet är de enskilda vägarna, och för att transportsystemet ska fungera optimalt är det nödvändigt att kunna komma i kontakt med den som förvaltar en väg.

En del av de enskilda vägarna har statsbidrag. Trafikverket behandlar därför personuppgifterna för kontaktpersoner till vägföreningar med syfte att administrera bidragsgivningen och att publicera kontaktuppgifter till vägföreningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ”allmänt intresse”.

Vilka samlar in uppgifterna?

Uppgifterna samlas i huvudsak in av Trafikverkets personal eller registreras av kontaktpersoner i Trafikverkets it-system.

Vilka får del av uppgifterna?

Uppgifterna kommer att behandlas av Trafikverkets personal, och de kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. Databaser är allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. Kontaktuppgifter till vägföreningars kontaktpersoner publiceras.

Hur säkras uppgifterna?

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter så att bara relevanta personer kommer åt dem.

Hur länge behålls uppgifterna?

Databasuppgifter sparas så länge de är relevanta.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Dina rättigheter

Kontakta Trafikverket om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen. Se vidare information under rubriken Dina rättigheter.

Närboende och intressenter i infrastrukturprojekt

Trafikverket genomför stora mängder projekt inom transportsystemet. Projekten kan vara allt ifrån enkla arbeten som tar några veckor till stora projekt som tar två decennier. Tusentals projekt avslutas varje år. I projekt, och i de åtgärdsvalsstudier som ibland föregår dem, förekommer ett stort antal kontakter med närboende, berörda fastighetsägare och andra intressenter. Exempel på kontakter kan vara åtgärdsvalsstudier, information om projekt, hantering av störningar, samråd samt frågor om intrång och marklösen.

Huvuddelen av personuppgifterna hämtas från Lantmäteriets fastighetsregister. Uppgifterna består av fastighetsbeteckningar samt uppgifter om ägare, till exempel personnummer och kontaktuppgifter till fastigheter som direkt berörs av projekten. I andra kontakter behandlas personuppgifter som är nödvändiga för syftet, till exempel uppfattningar i samrådsfrågor, synpunkter på projekt och liknande.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ”allmänt intresse”.

Vilka samlar in uppgifterna?

Trafikverkets leverantörer eller egen personal samlar in uppgifterna.

Vilka får del av uppgifterna?

Uppgifterna kommer att behandlas av Trafikverkets personal, och de kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. Inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter i ärendet är allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. Beslut och andra dokument som innehåller namn och fastighetsbeteckningar kan komma att publiceras, men Trafikverket undviker att publicera personuppgifter som kan uppfattas som känsliga eller som inte är nödvändiga för att förstå beslut och ställningstaganden.

Hur säkras uppgifterna?

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter så att bara relevanta personer kommer åt dem.

Hur länge behålls uppgifterna?

Information i infrastrukturprojekt kan vara både arbetsmaterial och allmän handling. Arbetsmaterial rensas när det är inaktuellt. Dokument som är allmän handling bevaras. Följande dokument är alltid allmän handling: rapporter från åtgärdsvalsstudier, vägplaner, järnvägsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar, förfrågningsunderlag, relationshandlingar, anläggningsinformation och andra dokument eller informationsobjekt som är en del av projektleveranser.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Dina rättigheter

Kontakta den aktuella projektorganisationen om du har frågor om hur personuppgifter behandlas i ett enskilt projekt. Se vidare information under rubriken Dina rättigheter.

Insamling som utförs av Trafikverkets leverantörer

Trafikverkets projekt utförs av kontrakterade leverantörer som i allmänhet agerar under eget personuppgiftsansvar. De samlar in liknande personuppgifter som Trafikverket och lämnar över dem till Trafikverket och andra myndigheter. Trafikverket överför också personuppgifter till leverantörer.

Vissa leverantörer behandlar personuppgifter utanför EU/EES genom att använda molnbaserade programvaror såsom Office 365, CAD-verktyg och molnbaserade fillagringstjänster. Vissa leverantörer är också globala företag, och de kan välja att utföra arbete utanför EU/EES.

Leverantörer som agerar under eget personuppgiftsansvar är själva ansvariga för att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR).

Kundundersökningar

Trafikverket genomför kundundersökningar för att kunna genomföra sitt myndighetsuppdrag effektivt. För dessa undersökningar används kontaktuppgifter som samlats in i Trafikverkets löpande verksamhet.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ”intresseavvägning”.

Undersökningarna utförs av Trafikverkets leverantör Origo Group och eventuella andra leverantörer.

Vilka samlar in uppgifterna?

Personuppgifter samlas in av personal på Trafikverket eller anges av den som är i kontakt med Trafikverket.

Vilka får ta del av uppgifterna?

Behörig personal på Trafikverket och Trafikverkets leverantörer.

Förekommer det profilering eller automatiskt beslutsfattande?

Nej.

Hur säkras uppgifterna?

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar Trafikverkets regler för informationsbehandling samt avtal med leverantörer som ställer krav på nödvändig informationssäkerhet. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst till dina uppgifter så att bara relevanta personer kommer åt dem. 

Hur länge behålls uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge de är relevanta för att genomföra undersökningen. Uppgifter hos leverantören sparas som längst tre månader efter avslutat uppdrag.

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Ärendeformulär GDPR

För dina rättigheter kan du öppna ett ärende via ärendeformuläret nedan. Vi behandlar dina ärenden enligt dataskyddsförordningen, GDPR, och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Läs mer om vilka personuppgifter vi samlar in

Länkar till bransch.trafikverket.se

"Så hanterar Trafikverket GDPR" finns även på vår branschwebb, se länkar nedan.

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter? Skicka in post eller ring Personuppgiftsansvarig. Du kan även skicka mejl till Dataskyddsombudet via formuläret.

Personuppgiftsansvarig

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge

Telefon: 0771-921921

Per Tuvall

Dataskyddsombud