Logga in
Logga in

Tillgänglighetsredogörelse för Trafikverket

Vårt mål är att alla ska kunna använda vår webbplats och våra digitala tjänster. Här redovisar vi brister i vår digitala tillgänglighet. Du kan också anmäla brister vi missat.

Vi arbetar löpande för att få vår webbplats och våra digitala tjänster så tillgängliga som möjligt. För att nå dit arbetar vi enligt tillgänglighetsstandarden WCAG. Tillgänglighetsredogörelsen publicerades den 6 april 2022, när Trafikverkets nya webbplats lanserades. Redogörelsen uppdateras i takt med att vi hittar och åtgärdar eventuella brister. Den senaste uppdateringen gjordes 14 september 2022.

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en brist som du har anmält till oss. DIGG har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kända brister i tillgänglighet

Trafikverkets webbplats och digitala tjänster följer delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns brister. Vad som är otillgängligt beskriver vi nedan.

Webbplatsen trafikverket.se

Problem vid användning med nedsatt syn, utan synförmåga eller med nedsatt färgseende

 • En del av det äldre videomaterialet på webbplatsen är inte syntolkat. 

 • Några bilder på webbplatsen har en felaktig alternativtext eller saknar alternativtext helt. Det gäller framför allt klickbara bilder.

 • Några markeringar i gränssnittet har för lågt kontrastvärde, och är därför svåra att se om du har nedsatt syn. Det saknas också etiketter för några andra. Vi arbetar för att göra dessa markeringar tydligare.

 • Några av de felmeddelanden som kan uppstå använder sig enbart av färg för att förklara vad som hänt. Det kan göra att du som har nedsatt färgseende inte kan ta till dig informationen i dessa meddelanden.

 • Minst ett av våra felmeddelanden läses inte upp av en skärmläsare. Det gör att du som använder skärmläsare inte får reda på att något har gått fel. Det kan leda till att du fastnar på en sida.

 • Kartor är en viktig del av vår verksamhet och därför har vi många sådana. Informationen i kartorna förmedlas ofta med hjälp av färger och nyanser. De kan därför vara svåra att använda för dig som har nedsatt färgseende.

 • Några funktioner på webbplatsen öppnar nya fönster, där länkar kan leda bort besökaren till andra sidor på webbplatsen. Om du har nedsatt syn kan detta vara förvirrande.

 • När du väljer län med funktionsknappen ”Välj län” ändras texten på knappen och det blir otydligt att det går att välja län på nytt med knappen. Det påverkar framförallt dig med nedsatt syn.

 • Det är svårt att använda YouTube-spelaren om du använder tab-tangenten. Vi kommer att byta videospelare.

Problem vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

 • Några äldre filmer saknar undertexter. Vi har för avsikt att texta alla nya filmer vi publicerar, och vi arbetar för att äldre filmer antingen fasas ut eller textas.

 • Trafikverket producerar två poddar, och dessa transkriberas så att hela innehållet även finns som text. Avsnitt producerade innan 23 september 2020 saknar dock textalternativ.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Några delar av webbplatsen som besökaren kan interagera med saknar etiketter. Det gör att den som försöker använda sidan med hjälp av rösten inte vet vilka röstkommandon som aktiverar dessa funktioner. Vi arbetar på att rätta till detta så att det ska vara tydligt hur besökaren ska komma åt alla funktioner.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • På en sida finns ett antal länkar som har samma länktext, men de leder till olika sidor.

Dokument

Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument, framför allt i formatet pdf. Dokumenten kan innehålla bilder utan textalternativ eller med felaktiga alternativtexter. De kan sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning och otydligt utformade länktexter. Det finns också problem med kartor, tabeller, diagram och illustrationer.

Vi arbetar löpande på både kort och lång sikt med att komma till rätta med problemen

Ansökan om upplag (E-tjänst)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)

Begär skadestånd (E-tjänst)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Alt-fält saknas för bilder (WCAG 1.1.1)
 • Formuläretiketter saknas (WCAG 1.3.1)

Boka körkortsprov som privatist (E-tjänst)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Alt-texter saknas på flera sidor (WCAG 1.1.1)
 • Vissa bildlänkar saknar alt-texter (WCAG 1.1.1)
 • Enstaka funktioner är beroende av sensorisk funktion (syn) (WCAG 1.3.3)

Dokumentcenter (Trafikverkets styrdokument)

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)

Dokumentcenter innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Trafikinformationskartor

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Tjänsten saknar konsekventa rubriknivåer (WCAG 1.3.1)
 • Etiketter saknas på vissa formulärfält (WCAG 1.3.1)

Trafikverkets författningssamling

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i koden (WCAG 3.1.1)
 • Vissa sidelement har för lågt kontrastvärde (WCAG 1.4.3)
 • Formuläretiketter saknas i sökfunktionerna (WCAG 1.3.1)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Problem vid användning med nedsatt rörelseförmåga

 • Scrollning nödvändigt i vissa mobillägen (WCAG 1.3.4, 1.4.10)
 • Tabordningen för sidan är ologisk (WCAG 2.4.3)

Författningssamlingen innehåller ett stort antal dokument som inte uppnår godtagbar tillgänglighetsstandard. 

Webbformuläret för "Kontakta oss"

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan synförmåga

 • Huvudspråk saknas i formuläret (WCAG 3.1.1)

Tillgänglighetsredogörelse för branschwebben