Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 356, Åskogen–Degerselet, bärighetsåtgärder

Vi förstärker väg 356 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen mellan Åskogen och Degerselet är i behov av förstärkning för att klara tunga transporter året om.

Vad?

Förstärkning av väg.

Varför?

Öka bärigheten för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Den 17 kilometer långa sträckan mellan Åskogen och Degerselet ligger inom Boden och Luleå kommun. Vägen har inte full bärighet året om och tillåten last begränsas under tjällossningen. Vägen klassas som en viktig näringslivsväg och är i behov av förstärkning för förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vi planerar följande åtgärder på sträckan:

  • Befintlig vägbredd 6,5 meter bibehålls. 
  • Vägen förstärks, partier med bärighetsbrister åtgärdas.
  • Breddning av befintliga P-platser. 
  • Kurvor breddas där det behövs.
  • Vägprofilen höjs cirka 10 till 20 centimeter.
  • Dikesrensning, vandringshinder åtgärdas.
  • Översyn av befintliga vägtrummor, skadade vägtrummor byts.

Under 2023 har vi rensat block från vägen, bytt trummor och påbörjat schaktarbeten där vägen ska sänkas. Under 2024 kommer vi att fortsätta byta trummor, åtgärda tjälsprickor och ojämnheter. Vi kommer också att fräsa upp och förstärka hela sträckan för att sen lägga ny beläggning. Trafikanter får räkna med att köra på gruslager längs hela sträckan och framkomligheten kommer att bli begränsad. Alla åtgärder ska vara klara till hösten 2024. 

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart Hösten 2024

Dokument för projektet

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30