Logga in
Logga in

Beviljade projekt med bidrag ur Skyltfonden

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. Här kan du läsa om de projekt som fått bidrag från Skyltfonden de två senaste åren.

​Beviljade projekt 2023

Skyltfonden har hösten 2023 beviljat bidrag till 22 projekt, till en summa av 9 343 530 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.

 1. Elsparkcyklar och barn – olycks- och intervjustudie, VTI, 381 250 kr
  Syftet är att studera barns olyckor och skador som inträffar vid framförandet av elsparkcykel (eldrivet enpersonsfordon) samt att intervjua föräldrar och eventuellt barn kring användandet av elsparkcykel. På detta sätt kan ökad kunskap erhållas och i förlängningen en insikt om vilka eventuella förändringar som kan krävas för att minska antalet skadade barn på elsparkcykel.

 2. Nationell trafiksäkerhetskonferens – en förstudie, SAFER/Chalmers Tekniska högskola, 78 480 kr
  Tylösandsseminariet finns inte längre i det nätverkande formatet, och Trafikverkets årliga Resultatkonferens fortgår som digital efter pandemiåren och vi ser att möjligheten för branschen att gemensamt träffas inte längre finns i Sverige.  Vi ansöker om bidrag för att genomföra en förstudie för att utveckla en fullständig genomförandeplan för en stor nationell konferens och mötesplats för trafiksäkerhet i Sverige.

 3. Metod för kontroll av markförhållanden för vägräckesmontage, Svenska Väg- och Broräckesföreningen, 730 000 kr
  Vid räckesättning på befintliga vägar är kunskapen om vägkroppens beskaffenhet låg eller nästan obefintlig. Kontroll av markens lämplighet för det planerade vägräcket är central för att säkerställa funktionen.  Projektet ska resultera i en väl underbyggd rekommendation för en praktisk användbar metod att undersöka markens lämplighet för räckessättning. Resultatet ska kunna användas för teoretisk verifiering av nyanlagd vägkropp i förhållande till räckets angivna randvillkor.

 4. Tillämpning av dansk forskning om bygdevägar på Sverige, Sweco, 152 000 kr
  Syftet med projektet är att studera om danska resultat för studie av bygdevägars trafiksäkerhet är applicerbart i Sverige. I Danmark genomförs just nu en omfattande utredning av bygdevägar med medel från danska Trafikverket (Vejdirektoratet). De preliminära resultaten visar bland annat att ombyggnad av en befintlig väg till bygdeväg har en signifikant trafiksäkerhetshöjande effekt, även separat från andra åtgärder. Om dessa resultat är applicerbara på Sverige kan det användas för att pröva bygdeväg som åtgärd i framtida utredningar.

 5. Vidareutveckla verktyg och metoder för virtuell testning av bilsätens skydd mot skador vid bakifrånkollision, Lightness by design, 453 000 kr
  Projektets övergripande syfte är att säkerställa likvärdig utvärdering av trafiksäkerhet för kvinnor och män samt förhindra nackskador till följd av trafikolyckor, genom vidareutveckling av två fysiska och numeriska verktyg (SET) som representerar både en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna för användning i utökad krocktestning.

 6. Förstudie om trafiksäkerhet för små spädbarn – verktyg för utveckling av bilbarnstolar, Lightness by design, 273 000 kr
  Nyfödda skall färdas tryggt och säkert på sitt livs första bilresa, oavsett om de är förtidigt födda eller extremt små. Idag kan små nyfödda inte åka bil hem från BB på ett trafiksäkert sätt eftersom bilbarnstolarna inte utvecklats för att passa dem. Projektets specifika syfte är att förse tillverkare av bilbarnstolar med verktyg så att de kan utveckla passform och skydd för små spädbarn.

 7. Hur bör broddutdelning genomföras för att ge god effekt? Analys av faktorer som påverkar effekt och kostnadseffektivitet i samband med kommunala broddutdelningsprogram, Karlstads universitet, 760 000 kr
  Fallskador bland äldre utgör ett betydande folkhälsoproblem och är den främsta olycksorsaken till sjukhusvistelse i flertalet höginkomstländer. Denna ansökan utgör en fortsättning på ett forskningsprogram om kommunal broddutdelning som bedrivits 2019– 2023. Målet med detta fortsättningsprojekt är att identifiera vilka effektmodifierande faktorer som är av störst betydelse och ska i slutändan kunna bidra med ett robust och evidensbaserat underlag för beslutsfattande om utformningen av broddutdelningsprogram.

 8. Förstudie mobil testbädd, Asta Zero AB, 550 000 kr
  Projektet syftar till att bana väg för möjligheten att skapa mobila testbäddar och därmed stödja teknisk utveckling oberoende av geografisk plats. Med detta projekt vill AstaZero göra en förstudie och kartlägga vilka typer av tester som är möjliga att genomföra utanför testbana, både i allmän miljö och på avgränsat område. Fokus kommer ligga på att ta fram mobila lösningar för testning av AD/ADAS system men även beröra bredare verksamhetsområden AstaZero har spetskompetens inom; testövervakning, körscenarier och uppkoppling.

 9. Avsevärd olycks- och skadereduktion av oskyddade trafikanter med nya ADAS metoder och ny teknik, AstaZero AB/Terranet Tec AB, 614 000 kr
  Projektet syftar till att utveckla nya verifieringsmetoder för ADAS (Advanced driver assistance systems) för autonom bromsning AEB (Autonomous Emergency Braking) i tidskritiska olycksscenarion mellan oskyddade trafikanter och fordon vid låga TTC (Time To Collision), för att avsevärt minska antalet döda och allvarligt skadade oskyddade trafikanter.

 10. En innovativ ansats för att främja säkerhet hos gångtrafikanter och fotgängare, OICAN AB, 347 800 kr
  Projektet syftar till att förbättra äldres hälsa och välbefinnande genom att säkerställa skyddsförmågan för innovativa skyddskläder och höftskydd för att förhindra fallrelaterade skador hos bensköra. Något som i sin tur syftar till att minska skadestatistiken hos fotgängare och gångtrafikanter. Projektets mål är att fastställa krav på produktens energiupptagning för människor med benskörhet baserat på skadetolerans för utsatta kroppsdelar hos olika patientgrupper samt att etablera en process för datorstödd produktutveckling.

 11. Idéskrift – Hela byrummet! – ”Hur byrummen i dilemmazonen kan utvecklas till väl balanserade väg-/gaturum.”, SWECO, 650 000 kr
  Projekt ” Dilemmazoner eller livskraftiga byar” utvecklades till två delprojekt, en del som fördjupar sig inom regeltillämpning och dess påverkan på beslut vad avser hastighet och en del som inriktar sig på process, målbeskrivning och fysisk utformning av byrummen i dilemmazonen. Ansökan avser att fullfölja den genomförda förstudien och slutföra den i Idéskrift – Hela byrummet!, som beskriver:
  • hur processen kan involvera en lokal förankring i byalag
  • hur målbeskrivningen kan utvecklas och förankras i respektive tillämpning
  • hur en lämplighetsmatris kan visualiseras med stöd av några byar där två alternativa utformningar per by bildar underlag för illustrationerna.

 12. Metodutveckling för trafiksäkra godstransporter i centrumnära stadsmiljöer, Tyréns AB, 253 000 kr
  Projektet syftar till att undersöka trafiksäkerheten när transporter sker i centrumnära bilfria områden. Med bilfria områden menas områden med ingen eller begränsad trafik av motorfordon bortsett från transporter, oftast en gågata, cykelgata eller torgyta. Projektet ska resultera i en metod som kan användas för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i centrumnära miljöer. En del av projektet är även att undersöka i vilken omfattning trafiksäkerheten försämras när transporter sker på till exempel gågator, gångfartsområden och andra områden med begränsning av fordonstrafik.

 13. Synbarhet av stållineräcken, Provia Vägmärkning AB, 406 000 kr
  Det är en dokumenterat stor påkörningsgrad på stållineräcken på 2+1-vägar. Detta medför, förutom nedsättning i mitträckets funktion, också stora kostnader för reparationer på både fordon och anläggning. Kostnaderna för omledning och riskerna för APV vid reparationer är också ett återkommande problem. För utförande av vinterarbeten i Bas Väg skulle ökade visuella markeringar av t ex stållineräckets ändförankringar vara en hjälpande faktor för plogbilsföraren. Hypotesen är att om räckena görs mer synliga kommer också antalet räckespåkörningar att minska. Detta är ett pilotprojekt i Sverige. Produkten kommer ursprungligen från Japan.

 14. Greppsäkra skor, RISE, 980 000 kr
  Att fabrikanter, återförsäljare och konsumenter kan identifiera greppvänliga skor driver utveckling av säkrare produkter och möjliggör väl underbyggda konsumentval. Vid samverkansmöte med skobranschen i SIS/Trafikverkets regi lyftes önskemål om en jämförande studie med försökspersoner för att undersöka hur de instrumentella mätningarna förhåller sig till dessa. I TRV 2021/115767 har en metod att med försökspersoner i gångramp utvärdera vinterskors grepp undersökts (avslutas i vinter). Vi ämnar i detta projekt ta metoden vidare genom att introducera asfaltunderlag för att efterlikna ftSS 657177:2023. En kombination av instrumentella metoder samt försökspersoner är fortsatt efterfrågat av branschen för ökad kunskap kring fotgängarnas halkning vid vinterväglag.

 15. Bidrar tajta tidtabeller till högre hastighet? Tyréns AB, 288 000 kr
  Syftet med studien är att studera vilken effekt tidtabeller har på bussars hastighet och därmed trafiksäkerheten. Vi vill undersöka om tidtabeller som optimerats utifrån realtidsdata kan få positiva effekter på trafiksäkerheten. För att tidtabellerna ska bli riktigt bra måsta man använda ett datadrivet arbetssätt. Syftet med denna studie är därför att visa på kraften i att använda realtidsdata för att lägga tidtabeller där inte bara punktligheten utan även trafiksäkerhet ingår som en parameter.

 16. Inventering av längre, skyltade cykelleder som inte är kvalitetssäkrade enligt Trafikverkets kriterier, Sweden by bike, 367 200 kr
  Idag finns ett antal äldre skyltade cykelleder som inte har genomgått Trafikverkets process (som tillkom år 2014) för kvalitetssäkring av cykelturismleder. Det innebär att det kan finnas sträckor längs skyltade leder som är trafikfarliga. Syftet med projektet är att inventera dessa cykelleder, både från skrivbordet och ute i fält, för att kunna hitta trafikfarliga sträckor och synliggöra resultatet för den som planerar sin cykelresa i Sverige.

 17. Utvärdering av motorfordonshastigheter förbi cykelöverfarter - före och efter reglering, Ramböll Sverige AB, 147 500 kr
  I rapporten ” Trafiksäkerhetsutvärdering av nya trafikregler för cykelöverfarter” skriven år 2018 utvärderades beteendemönstret hos trafikanter och cyklister på cykelpassager som reglerats om till cykelöverfarter. Syftet med detta projekt är att utvärdera effekten av omreglering av cykelpassager till cykelöverfarter, med hjälp av fordonsdata. Då studien som gjordes 2018 endast undersökte tre cykelöverfarter är det svårt att dra generella slutsatser gällande trafiksäkerheten för cyklister. Med hjälp av GPS-data finns idag möjlighet att bygga vidare på denna studie för att täcka fler överfarter, i syfte att få bättre svar på trafiksäkerhetseffekten av omregleringen.

 18. Here I go” – avancerade funktioner för VRU-medvetenhetsprotokoll i C-ITS, Högskolan i Halmstad, 555 000 kr
  Utveckling av kooperativa intelligenta transportsystem är en del av framtidsmobiliteten i Nollvisionen programmet. Bland olika C-ITS, Vehicleto-Anything (V2X)-kommunikation och varianter som Pedestrian-to-Anything (P2X) hjälper trafikanter att köra, åka eller gå säkrare. Det är fortfarande oklart hur sådana system ska implementeras och täcka stora antal användare på ett effektivt sätt. Målet med detta projekt är att utveckla en funktionell prototyp av ett optimerat, standardkompatibelt inbyggt system som hjälper dem att kommunicera sin status och avsikter till vägfordon och infrastrukturen inom stränga tids- och tillförlitlighetsbegränsningar. Sådant system kommer att monteras på cyklar, skotrar, motordrivna tvåhjulingar och reflekterande västar för fotgängare utan någon koppling till mobiltelefon.

 19. What Are the Key Characteristics and Trends in Electric Vehicle Crashes? (KeyNote), Chalmers Tekniska högskola, 300 000 kr
  The transition to vehicle electrification presents novel challenges to traffic safety, distinct from those posed by internal combustion engine vehicles (ICE) vehicles. However, research on EV safety, particularly studies grounded in real-world EV crash data, remains considerably limited on a global scale. This limitation impedes the development of effective safety countermeasures and strategies by road authorities and traffic agencies. This project seeks to address this knowledge gap by analysing traffic crash data in Sweden spanning from 2018 to 2023. The primary objective is to gain a precise understanding of the distinctive characteristics and emerging trends associated with EV-related crashes. The anticipated findings hold the potential to offer fresh perspectives and new insights into addressing safety concerns linked to EVs.

 20. Testbädd – interaktion mellan cyklister och bilister på högtrafikerad landsväg, Vättenrundan, 360 000 kr
  Syftet med projektet är att förbättra kunskapsläget om cyklisters och bilisters beteende på högtrafikerad landsväg och därmed öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för oskyddade trafikanter. Projektet kommer att utföras på vissa olycksdrabbade delar av motionsloppet Vätternrundans bansträckning för att se hur säkerheten för cyklister under Vätternrundan kan höjas. Men resultaten kommer att kunna appliceras på all typ av cykling för att höja säkerheten för cyklister i trafiken samt att utveckla fordonssystem för att detektera oskyddade trafikanter.

 21. Produktifiering och elektronikutveckling av airbagssystem för cykelbarnstolar, Cocoon Airbag Protection AB, 443 550 kr
  Cocoon är ett patenterat airbagsystem för cykelbarnstolar. Produkten är portabel och kan dockas på och av på baksidan av barnstolens rygg och öppnar upp sig som en skyddande bubbla kring barnet om rörelsemönstret matchar profilen för en olycka. Syftet med det föreslagna projektet är att produktifiera Cocoon genom att utveckla en elektronikdesign som underlättar cyklisk hantering. Inom ramen för det föreslagna projektet strävar vi efter att utveckla elektronikenheten som en modulär och utbytbar enhet, vars konstruktion underlättar självdiagnos av relevanta delar, indikering av systemets hälsa, utbyte av moduler när det behövs vid reparationer eller när systemet har utlösts i ett olycksscenario.

 22. Goda exempel på redovisning av säkerhetskultur inom företag och organisationer, Guidance to Zero AB, 253 750 kr
  Syftet med projektet är att lyfta och belysa goda exempel där företag har lyckats inkorporera trafiksäkerhet i sitt hållbarhetsarbete på ett framgångsrikt sätt. Företagen kommer från alla branscher men främst transportköpare, transportutövare och de som har en tjänst/service som kräver att personal reser tjänsten.

Särskilt beslut

 1. Utlandsfödda kvinnor – En förstudie om åtgärder för att underlätta körkortstagande och i förlängningen kommuners kompetensförsörjning, integration, jämställdhet och trafiksäkerhet, 738 200 kr
  Syftet är att genom en initiering av åtgärder för utlandsfödda kvinnor undersöka vad som kan vara framgångsfaktorer för att ta körkort med behörighet B, inom ett fåtal år efter att de anlänt till Sverige. Förstudien genomförs i två kommuner i norra Sverige där ett stort behov av arbetskraft finns på grund av den så kallade gröna revolutionen, och som kan förväntas skapa behov av/krav på körkort.


Skyltfonden har våren 2023 beviljat bidrag till 17 projekt, till en summa av 7 829 212 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.

 1. Verifiering testprocedur: Felanvändning som säkerhetskriterium vid bilbanstolstestning, Folksam, 188 912 kronor
  Projektet syftar till att verifiera Folksams testprocedur för bilbarnstolar (av oberoende part) som nu inkluderar potentiell felanvändning som kan uppstå vid montering och fastsättning av barnet som ett säkerhetskriterium. Målet är att säkerställa att testproceduren ger bra poäng till de bilbarnstolar som har hög säkerhet. Med resultatet kan vi verka för att inkludera felanvändning som en del i konsumenttester och i förlängningen som krav vid utveckling av bilbarnstolar.

 2. Effektiv identifiering av misskötsel av elsparkcyklar och elcyklar och underhållsbehov av cykelinfrastruktur,
  Chalmers Tekniska Högskola, 790 000 kronor

  Den 16 februari 2023 antog Europaparlamentet en resolution som lyfter fram cyklingens centrala roll i samhället och som syftar till att fördubbla cykelmilen till 2030. Det föreslagna projektet syftar till att utveckla en kostnadseffektiv anomalidetektor för missbruk av e-skotrar och e-cyklar, som kan upptäcka alkoholpåverkan, fortkörning och tandemkörning. Projektet kompletterar fordonets sensorpaket med en prototyp (en knytnävsstor låda) som består av en edge-AI-modul som utnyttjar en förtränad maskininlärningsalgoritm,  för att med hög noggrannhet och i realtid identifiera olagligt eller farligt körbeteende.

 3. Bältning av omhändertagen vid färd i baksätet i polisbil,Statens väg och Transportforskningsinstitut, 350 000 kronor
  Syftet med föreliggande studie är att utveckla ett koncept med tillhörande prototyp för att på ett säkert sätt kunna bälta omhändertagna personer som ska transporteras i baksätet på en polisbil. Lösningen ska göra att såväl den omhändertagna som medföljande polis kan resa säkert och att polisen även skyddas från eventuella angrepp som slag, sparkar, spott etcetera. I dagsläget är inte detta alltid fallet då medföljande polis ibland behöver säkra att den omhändertagna inte gör sig själv eller andra illa under färd genom att fixera personen mot B-stolpen.

 4. Spraytestning i Euro NCAP, AstaZero AB, 550 000 kronor
  För att öka tillverkarnas incitament att skynda på utvecklingen av tillförlitliga sensorlösningar så skulle tester med stegvis ökande svårighetsgrad genom försämrad sikt vara en väg att gå. Att få ett betyg i en NCAP-rating som talar om att bilens system presterar bättre än konkurrenten skulle vara belöningen för den utvecklingen, utöver den uppenbara vinsten i att fler olyckor och risksituationer kan undvikas. AstaZero vill med detta projekt försöka hitta sätt att särskilja olika bilars prestanda vid sänkta siktförhållanden mer än bara funktion/inte funktion.  Metoden kan sedan ligga till grund för det arbete *Euro NCAP vill göra för att utmana biltillverkarna till att även utvärdera sina fordon i sämre förhållanden än de som är standard idag.

 5. Utvärdering av mätmetoder för HMI bedömning av fordon - EURO NCAP HMI,AztaZero AB, 941 000 kronor
  Syftet med projektet är att värdera framtagna mätmetoder för bedömning av HMI aspekter i nya fordon utifrån ett samarbete mellan forskare och myndigheter i Australien och Euro NCAP HMI gruppen. Detta görs för är att öka säkerheten i interaktionen mellan förare och instrumenteringens design i fordonet. Idag saknas beprövade metoder för att utvärdera graden av säkerhet vid interaktionen utav dessa system. När detta kan göras kan Euro NCAP utveckla sina protokoll för konsumentbedömning.

 6. Korsning mellan gångtrafik och cykeltrafik. Vilka typer fungerar väl trafiksäkerhetsmässigt?, SWECO Sverige AB, 218 000 kronor
  För att få fler att cykla är såväl framkomlighet som trafiksäkerhet viktiga faktorer. Syftet med projektet är att lyfta kunskapsnivån om vilka korsningstyper mellan cyklande och gående samt mellan cyklande i olika riktningar som fungerar bäst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För att ge ett ökat stöd till planerare och vid framtida utveckling av handböcker behöver kunskapen om korsningstypernas effekter ökas. Resultatet från studien kan komma att användas vid utformning av korsningar mellan gående och cyklister av såväl kommuner som Trafikverket.

 7. Digital undervisningsfilm för att sprida forskningsresultat och trafiksäkerhet till ungdomar som kör eller färdas i mopedbil och A-traktor, VTI, 308 000 kronor
  Syftet med projektet är att göra en informativ film som medvetandegör olika risker utifrån befintliga filmer från krocktesterna med A-traktor och mopedbil. Filmen ska kunna användas av flera aktörer i samhället, exempelvis finns ett behov inom trafikskolorna, högstadie- och gymnasieskolor samt i kommunernas arbeten kring motorburen ungdom. I filmen ska fakta ingå som erhållits i forskningsprojekt, samt medicinsk kunskap om vad som händer med människan i liknande kollisioner.

 8. Motorcyklisters skadeutfall mot räcken som har underglidningsskydd,
  Strandroth Consulting AB, 129 600 kronor
  I syfte att förbättra säkerheten av räcken har ett så kallat underglidningsskydd tagits fram. Det är ett skydd som monteras på ett stålräcke i syfte att förhindra att en motorcyklist kör eller glider in i räckesstolparna. Detta typ av räcke har inte implementerats i Sverige i stor skala, men det har det däremot gjorts i bland annat i Australien. I ett pågående projekt finansierat av Skyltfonden (diarienr TRV 2022-112133) undersöker vi skadeutfallet bland motorcyklister som skadats mot olika typer av räcken i Sverige. Syftet med detta projekt skulle därför vara, att som komplement till det pågående projektet, även undersöka om räcken med underglidningsskydd bidrar till ett lindrigare skadeutfall bland motorcyklister i Australien.

 9. Där regler och beteenden skiljer sig åt, Tyréns Sverige AB, 207 000 kronor
  Detta projekt adresserar en mycket vanligt förekommande situation där den vanligaste nuvarande utformningen antagligen inte kan anses vara acceptabel men där gängse åtgärdsförslag är för dyrt för att införas i den omfattning som antagligen skulle krävas. Syftet med projektet är att undersöka om dissonansen mellan regler och beteenden påverkar trafiksäkerheten negativt samt hur omfattande problemet är. Projektet syftar också till att undersöka om förtydligande reglering kring väjningsrelationer kan ha en trafiksäkerhetshöjande effekt och om enkla åtgärder kan hjälpa och ge förslag på sådana.

 10. Supersäker cykelväg - Prioritering av drift och underhåll, AFRY, 312 000 kronor
  Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten på prioriterade cykelstråk genom att bidra till ny kunskap och en ökad samsyn kring standard av drift och underhåll. Förutsättningarna för olika väghållares prioritering gällande drift och underhåll studeras med särskilt fokus på regionala huvudcykelstråk, i Skåne kallade ”supercykelvägar”.

 11. Utveckling av konceptet Trafiksäkerhetsavtryck för att möjliggöra en bred tillämpning i privat och offentlig sektor, SWECO Sverige AB, 1 000 000 kronor
  Syftet med projektet är att skala upp det tidigare framtagna konceptet (vidareutveckling av Skyltfondsprojektet Trafiksäkerhetsavtryck (TRV 2020/105973) och ta fram ett praktiskt tillämpbart verktyg som en offentlig eller privat aktör kan använda för att analysera och minska sitt eget TSA. Målet med projektet är att ha ett verktyg redo för att en organisation ska kunna följa upp sitt TSA och därigenom aktivt arbeta för att minska det.

 12. Cykel bilkollision - utveckling av ny provning för huvudskydd,
  Hövding Sverige AB, 563 500 kronor

  Projektet syftar till att utveckla en testmetod som utvärderar hur väl hjälmar och andra huvudskydd skyddar cyklister som blir påkörda av eller krockar med bilar. Det finns ett flertal test som jämföra cykelhjälmars skydd i olyckor med lägre våld, bland annat Folksams test av cykelhjälmar som motsvarar en hastighet vid islag på cirka 20 km/h. Befintliga test representerar troligen inte ens en kollision med bil vid 40 km/h. Projektet kommer utgå från en tidigare utvecklad metod att med datorkraft simulera olyckor där cyklister blir påkörda av bil för att beskriva hur cyklistens huvud belastas under olyckan. Resultaten kommer definiera islagshastighet, riktning och läge på huvudet i förhållande till underlaget, samt var på bilen islaget sker.

 13. Detektion av plötslig kardiovaskulär sjukdom hos förare, en genomförbarhetsstudie, Chalmers, 430 000 kronor
  Sverige har det rapporterats att 10 % av de årliga dödsfallen beror på sjukdom hos föraren. Majoriteten av de dödsfall som orsakats av medicinska tillstånd beror på hjärt-kärlsjukdom. Att kunna upptäcka och hantera dessa plötsliga händelser skulle hjälpa oss att gå mot nollvisionen. Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att detektera plötsliga kardiovaskulär sjukdom hos förare, inklusive hjärtinfarkt, plötsliga hjärtstopp och synkope genom att mäta hjärtfrekvens via sensorer i fordonet.

 14. Gravidas bältesanvändning: vilken påverkan har olika typer av komfortprodukter vid en eventuell krock, Chalmers, 409 200 kronor
  Det finns idag ingen samlad kunskap av sk ”komfortprodukter” som marknadsförs till gravida kvinnor som ett komplement till bilens bältessystem. Vi vet att dessa produkter ofta medför att bältet placeras på ett mindre gynnsamt sätt och medför ökat slack. Syftet med projektet är att genom simuleringar av olika typer av komfortprodukter bekräfta slutsatserna från de mekaniska slädproven i Skyltfonden-finansierade projektet (TRV 2020/106841).

 15. Trafiksäkerhet vid skolor - utformning av bilfria zoner, AFRY, 282 000 kronor
  Andelen barn som går och cyklar till skolan har minskat de senaste decennierna och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skola och fritidsaktiviteter. Trafiksituationen runt skolor upplevs ofta som stökig och otrygg. En stor bakomliggande faktor är den biltrafik som förekommer inom området. Projektet syftar till att göra en kunskapssammanställning som ska vara till stöd för de som arbetar med den här typen av frågor, dels utformning, dels resvaneförändringar. Projektet syftar även till att lyfta andra fördelar som kommer med den förändrade trafiksituationen vid skolor som exempelvis bättre luftkvalitet, lägre bullernivåer med mera.

 16. Ny cykelbana med fallvänlig asfalt, RISE, 950 000 kronor
  Projektet kommer framställa cykelbanor med fallvänlig asfalt som uppvisar mycket goda egenskaper både vad gäller stötdämpningsförmåga, hållbarhet och cyklisters acceptans. Tanken är att anlägga två teststräckor i anslutning till befintliga cykelbanor. Tillverkningen av den ena skall ske på samma sätt som i Uppsala, dvs där gummigranulaten förbehandlades med bitumen kvällen innan läggning i ett ångturboverk (ett semimobilt asfaltverk) och sedan blandades med aggregat + bitumen till färdig massa i ångturbon.  Tillverkningen av den andra teststräckan skall ske genom att gummit förbehandlas med bitumen i ångturbon men blandas sedan med aggregat + bitumen till färdig massa i ett vanligt asfaltverk. Detta för att underlätta storskalig tillverkning av fallvänlig asfalt i framtiden.

 17. Effektutvärdering av viltolyckor, VTI, 200 000 kronor
  Hypotesen är att de som kört (eller sett annan köra) viltsimulatorn har lägre olycksinblandning, lindrigare olyckor, och färre incidenter än de som inte kört (eller sett annan köra) viltsimulatorn. Denna fördelning kan också se olika ut beroende på kön och åldersgrupp. Syftet med projektet är att utvärdera effekten av att ha kört, eller sett någon annan köra, Älgskadefondens viltsimulator, med avseende på sedermera viltolyckor och incidenter.

Beviljade projekt 2022

Skyltfonden har hösten 2022 beviljat bidrag till 14 projekt , till en summa av 5 700 120 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.

 1. Hållbara hastigheter – uppföljning av instegskrav, VTI, 354 900 kronor
 2. Motorcyklisters skadeutfall i olyckor med vägräcken samt skillnader i skaderisk mellan olika räckestyper, Strandroth Consulting AB, 438 350 kronor
 3. Validering av FIA RS Index manual för bussbolag speditionsföretag samt hyrbils företag, AFRY, 364 500 kr
 4. Prediktionsmodeller vid ökad gång och cykling,
  FOT (Fotgängarnas förening), 145 000 kronor
 5. Nystart för Åka säkert - tillgängliggöra kunskapsstöd för trafiksäker färd i bil för barn med funktionsnedsättning, Mobilitetscenter, 933 000 kronor
 6. Effektivare ”snödjupsmätning” för en bättre snöröjning,
  Östersunds Kommun, 78 000 kronor
 7. Jämförande analys av cykelgator och utformningens betydelse för trafiksäkerhet ochtrygghet, Sweco Sverige AB, 196 000 kronor
 8. Cyklisters hastighet på sträcka. Hur skapas en trafiksäker miljö som kan hantera en allt högre hastighetsspridning bland cyklande?, Sweco Sverige AB, 240 000 kronor
 9. Replay traffic – Visualisering och upptäckt av trafiksituationer ur stora datamängder, XNS Vision AB, 440 000 kronor
 10. Bältesprodukter riktade till barn – kartläggning samt testning av hur dessa fungerar vid krock, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 380 000 kronor
 11. Isgreppindex för vinterskor, RISE, 505 000 kronor
 12. Gravidas Bältesanvändning – Vem äger frågan?
  Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 278 300 kronor
 13. Inspel till nytt legalt instrument om säker användning av automatiserade fordon,
  RISE, 597 160 kronor
 14. Dilemmazoner eller livskraftiga byar (TBO) på landsbygd som stöder aktiv mobilitet, VTI, 750 000 kronor

Skyltfonden har våren 2022 beviljat bidrag till 11 projekt till en summa av 3 458 000 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. 

 1. Tydliggöra GC-banans läge i vinterväglag, Skellefteå kommun, 500 000 kronor
 2. Dynamisk avsmalning, Sagaz AB, 600 000 kronor
 3. Cykelolyckor i arbetslivet, KB Science AB, 183 000 kronor
 4. Insiktsinriktad online blåljusutbildning, Iamsafe konsult AB, 150 000 kronor
 5. Piggiga pendlare: Förutsättningar för ökad användning av vinterdäck på cykel, Lunds Tekniska Högskola, 290 000 kronor
 6. Halkegenskaper för nya beläggningsmaterial,
  RISE Research Institutes of Sweden, 505 000 kronor
 7. Sakta i backarna (dynamisk broms rollatorer),
  Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 380 000 kronor
 8. Fordons placering i flerfältiga cirkulationsplatser, COWI AB, 300 000 kronor
 9. Prototyp och produktifiering av elektroniskt balansstöd-system för lastcyklar vid låga hastigheter, Ictech AB, 200 000 kronor
 10. Mobilitet på lika villkor: Fordonsanpassningar, infrastruktur, elbilar, laddstationer, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 190 000 kronor
 11. Cykeltrafikregler, JS Konsult, 160 000 kronor

Kontakta oss

Om du har frågor om Skyltfonden.

Skyltfondens förvaltning