Logga in
Logga in

Anordna arrangemang på allmän statlig väg

Information om hur du går tillväga för att arrangera ett evenemang på eller vid statlig väg.

För att få anordna ett arrangemang eller en offentlig tillställning på allmänna statliga vägar krävs det i många fall tillstånd från länsstyrelsen i ditt län eller från Polisen. Deras tillståndsprövningar sker med utgångspunkt i trafikförordningen respektive ordningslagen. Exempel på sådana arrangemang kan vara alltifrån marknader till idrottsevenemang som motionslopp eller tävlingar.

Trafikverket ska kunna avstå avgifter för arrangemang

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska kunna avstå att ta ut avgifter från ideella föreningar och organisationer för deras arrangemang på allmän statlig väg. Det gäller avgifter för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande. Beslutet gäller för arrangemang som genomförs under 2024.

Beslutet lyfts i regeringens vårändringsbudget som lämnades över till riksdagen den 15 april 2024. Trafikverket avvaktar tillsvidare med att fakturera för arrangemang som kommer in under denna tid eller som ännu inte fakturerats i väntan på riksdagens beslut.

Arrangörer behöver fortfarande ansöka för arrangemang från Trafikverket i god tid precis som vanligt, se ”Viktigt att veta om din ansökan”. Detsamma gäller för behov av tillstånd från länsstyrelsen i länet för arrangemanget och hos Polisen.

Åtgärder på och intill vägen i samband med arrangemang

Om ditt arrangemang berör en allmän väg kan det behövas åtgärder på eller intill vägen, de kan dels handla om åtgärder som du som arrangör anser behöver göras men också om åtgärder som Trafikverket bedömer är nödvändiga för trafiksituationen i övrigt.

I de allra flesta fall är allmänna vägar statliga vägar med Trafikverket som väghållare men det förekommer också att det är en kommun som är väghållare. I vissa fall kan det även röra sig om en enskild väg med en väghållare som varken är Trafikverket eller en kommun, då kan det till exempel vara en vägsamfällighet som är väghållare. 

Tillståndet för själva arrangemanget söker du som arrangör hos respektive länsstyrelse eller polisregion beroende på vilken typ av arrangemang det handlar om. För åtgärder som berör allmänna vägar där Trafikverket är väghållare ska du som arrangör skicka in en ansökan till Trafikverket utöver den ansökan du skickar till länsstyrelsen eller Polisen.

Polisen och respektive länsstyrelse svarar även på de frågor du har kopplat till tillståndsgivning.

Länsstyrelsen
Polisen

Viktigt att veta om din ansökan

När det gäller din ansökan till Trafikverket behöver vi ha den i god tid för att det ska vara möjligt att hinna genomföra önskade åtgärder. Vi behöver din ansökan minst tre månader innan arrangemanget ska genomföras, för att kunna ha en bra dialog mellan oss på Trafikverket och dig som sökande angående vilka åtgärder som behövs.

De åtgärder som behövs för ett arrangemang får inte medföra kostnader för Trafikverket. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan längre ner på den här sidan.

Åtgärder som du behöver söka tillstånd för

Exempel på åtgärder du som arrangör kan få tillstånd att utföra själv, efter att ha ansökt hos Trafikverket:

  • skyltmaterial som riktar sig till deltagarna
  • elektronisk utrustning kopplat till deltagarna
  • publikavspärrningar
  • läktare
  • start- och målområde
  • snööverfarter.

Filminspelning på allmän väg

När du ska göra en filminspelning på allmän väg ska du i första hand vända dig till polismyndigheten för tillstånd. Mer om detta kan du läsa här.

Åtgärder som Trafikverket utför

Uppsättning respektive nedtagning av tillfälliga vägmärken som krävs för att ett arrangemang ska kunna genomföras samt flytt av vägmärken och andra väganordningar, nedtagning av räcken, tillfälliga utfyllnader och farthinder är exempel på sådana åtgärder som bara får utföras av Trafikverket.

Dessa åtgärder får bara utföras av Trafikverkets driftentreprenör och kostnaderna för dessa faktureras arrangören till självkostnadspris av Trafikverket.

Vägmärken

Det är Trafikverket som ansvarar för att sätta upp, ta ner och underhålla vägmärken på allmänna vägar, det gäller även vissa på enskilda vägar utanför tättbebyggt område. Vägmärken i samband med ett arrangemang syftar till att ge tydliga anvisningar till den ordinarie trafiken och för att kommunicera lokala trafikföreskrifter.
Av vägmärkesförordningen framgår att kostnader för anordningar som behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

Vägvisning

Ibland finns det behov av vägvisning i samband med ett arrangemang. Om en väg till följd av ett arrangemang behöver begränsas avseende vissa fordonsslag kan det också behövas vägvisning som visar på en alternativ färdväg för dessa fordon.
Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid ansökan om vägmärke för vägvisning.

Ansök om vägmärke för vägvisning

Vägmärken till följd av en föreskrift

Behov av exempelvis sänkning av högsta tillåtna hastighet, omkörningsförbud, förbud mot viss typ av fordon eller förbud att stanna och eller parkera i samband med ett arrangemang ansöker du om hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar beslut om lokala trafikföreskrifter och meddelar den statliga väghållningsmyndigheten som ansvarar för att märka ut föreskrifterna.

Andra vägmärken och anordningar

Andra vägmärken och anordningar som varnar och informerar trafikanter om arrangemangets påverkan, och trafikledning förbi eller genom arrangemanget, görs med exempelvis varningsmärken och X3 markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera. Väghållningsmyndigheten meddelar vilka vägmärken och andra anordningar som det finns behov av vid arrangemanget, och i vilken mängd.

Övrig reglering av trafik

Behov av trafikreglering som inte kan åtgärdas med föreskrifter, vägmärken eller andra anordningar (exempelvis polismans tecken) får utföras av Polisen. Det är viktigt att du som arrangör för en dialog i dessa frågor med Polisen.

Tillfällig vägvisning faktureras

Tillfällig vägvisning till en plats där ett arrangemang ska genomföras ska även fortsättningsvis faktureras till självkostnadspris och hanteras som ett vanligt vägvisningsärende. Detta gäller även vägvisning mellan olika platser där ett arrangemang genomförs.

Fakta regeringsuppdrag

Trafikverket har haft regeringens uppdrag att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur.

Detta uppdrag resulterade i en tillfällig undantagslösning som bara gällde 2023 enligt vilken Trafikverket tog kostnaden för utmärkning i samband med arrangemang på statlig allmän väg upp till ett takbelopp om 150 000 kr.

Trafikverket fick därefter ett nytt uppdrag från regeringen om att komma med förslag på hur en långsiktig lösning för kostnader i samband med arrangemang på väg skulle kunna utformas. Trafikverket lämnade in sina förslag i form av en rapport till regeringen den 6 oktober och väntar alltjämt på beslut från regeringen. Till dess att ett beslut har inkommit så gäller som ovan att samtliga kostnader kopplade till arrangemang på väg faktureras arrangören till självkostnadspris av Trafikverket enligt samma regler som gällde före den tillfälliga undantagslösningen infördes.

Styrande lag och förordningar

Kontakt

Du kan skicka in din ansökan till Trafikverket via brev eller e-post.

Trafikverket

Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge