Logga in
Logga in

Beviljade projekt med bidrag från Skyltfonden

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. Här kan du läsa om projekt som fått bidrag från Skyltfonden de två senaste åren.

​Beviljade projekt 2023

Skyltfonden har våren 2023 beviljat bidrag till 17 projekt, till en summa av 7 829 212 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.

 1. Verifiering testprocedur: Felanvändning som säkerhetskriterium vid bilbanstolstestning, Folksam, 188 912 kronor
  Projektet syftar till att verifiera Folksams testprocedur för bilbarnstolar (av oberoende part) som nu inkluderar potentiell felanvändning som kan uppstå vid montering och fastsättning av barnet som ett säkerhetskriterium. Målet är att säkerställa att testproceduren ger bra poäng till de bilbarnstolar som har hög säkerhet. Med resultatet kan vi verka för att inkludera felanvändning som en del i konsumenttester och i förlängningen som krav vid utveckling av bilbarnstolar.

 2. Effektiv identifiering av misskötsel av elsparkcyklar och elcyklar och underhållsbehov av cykelinfrastruktur,
  Chalmers Tekniska Högskola, 790 000 kronor

  Den 16 februari 2023 antog Europaparlamentet en resolution som lyfter fram cyklingens centrala roll i samhället och som syftar till att fördubbla cykelmilen till 2030. Det föreslagna projektet syftar till att utveckla en kostnadseffektiv anomalidetektor för missbruk av e-skotrar och e-cyklar, som kan upptäcka alkoholpåverkan, fortkörning och tandemkörning. Projektet kompletterar fordonets sensorpaket med en prototyp (en knytnävsstor låda) som består av en edge-AI-modul som utnyttjar en förtränad maskininlärningsalgoritm,  för att med hög noggrannhet och i realtid identifiera olagligt eller farligt körbeteende.

 3. Bältning av omhändertagen vid färd i baksätet i polisbil,Statens väg och Transportforskningsinstitut, 350 000 kronor
  Syftet med föreliggande studie är att utveckla ett koncept med tillhörande prototyp för att på ett säkert sätt kunna bälta omhändertagna personer som ska transporteras i baksätet på en polisbil. Lösningen ska göra att såväl den omhändertagna som medföljande polis kan resa säkert och att polisen även skyddas från eventuella angrepp som slag, sparkar, spott etcetera. I dagsläget är inte detta alltid fallet då medföljande polis ibland behöver säkra att den omhändertagna inte gör sig själv eller andra illa under färd genom att fixera personen mot B-stolpen.

 4. Spraytestning i Euro NCAP, AstaZero AB, 550 000 kronor
  För att öka tillverkarnas incitament att skynda på utvecklingen av tillförlitliga sensorlösningar så skulle tester med stegvis ökande svårighetsgrad genom försämrad sikt vara en väg att gå. Att få ett betyg i en NCAP-rating som talar om att bilens system presterar bättre än konkurrenten skulle vara belöningen för den utvecklingen, utöver den uppenbara vinsten i att fler olyckor och risksituationer kan undvikas. AstaZero vill med detta projekt försöka hitta sätt att särskilja olika bilars prestanda vid sänkta siktförhållanden mer än bara funktion/inte funktion.  Metoden kan sedan ligga till grund för det arbete *Euro NCAP vill göra för att utmana biltillverkarna till att även utvärdera sina fordon i sämre förhållanden än de som är standard idag.

 5. Utvärdering av mätmetoder för HMI bedömning av fordon - EURO NCAP HMI,AztaZero AB, 941 000 kronor
  Syftet med projektet är att värdera framtagna mätmetoder för bedömning av HMI aspekter i nya fordon utifrån ett samarbete mellan forskare och myndigheter i Australien och Euro NCAP HMI gruppen. Detta görs för är att öka säkerheten i interaktionen mellan förare och instrumenteringens design i fordonet. Idag saknas beprövade metoder för att utvärdera graden av säkerhet vid interaktionen utav dessa system. När detta kan göras kan Euro NCAP utveckla sina protokoll för konsumentbedömning.

 6. Korsning mellan gångtrafik och cykeltrafik. Vilka typer fungerar väl trafiksäkerhetsmässigt?, SWECO Sverige AB, 218 000 kronor
  För att få fler att cykla är såväl framkomlighet som trafiksäkerhet viktiga faktorer. Syftet med projektet är att lyfta kunskapsnivån om vilka korsningstyper mellan cyklande och gående samt mellan cyklande i olika riktningar som fungerar bäst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För att ge ett ökat stöd till planerare och vid framtida utveckling av handböcker behöver kunskapen om korsningstypernas effekter ökas. Resultatet från studien kan komma att användas vid utformning av korsningar mellan gående och cyklister av såväl kommuner som Trafikverket.

 7. Digital undervisningsfilm för att sprida forskningsresultat och trafiksäkerhet till ungdomar som kör eller färdas i mopedbil och A-traktor, VTI, 308 000 kronor
  Syftet med projektet är att göra en informativ film som medvetandegör olika risker utifrån befintliga filmer från krocktesterna med A-traktor och mopedbil. Filmen ska kunna användas av flera aktörer i samhället, exempelvis finns ett behov inom trafikskolorna, högstadie- och gymnasieskolor samt i kommunernas arbeten kring motorburen ungdom. I filmen ska fakta ingå som erhållits i forskningsprojekt, samt medicinsk kunskap om vad som händer med människan i liknande kollisioner.

 8. Motorcyklisters skadeutfall mot räcken som har underglidningsskydd,
  Strandroth Consulting AB, 129 600 kronor
  I syfte att förbättra säkerheten av räcken har ett så kallat underglidningsskydd tagits fram. Det är ett skydd som monteras på ett stålräcke i syfte att förhindra att en motorcyklist kör eller glider in i räckesstolparna. Detta typ av räcke har inte implementerats i Sverige i stor skala, men det har det däremot gjorts i bland annat i Australien. I ett pågående projekt finansierat av Skyltfonden (diarienr TRV 2022-112133) undersöker vi skadeutfallet bland motorcyklister som skadats mot olika typer av räcken i Sverige. Syftet med detta projekt skulle därför vara, att som komplement till det pågående projektet, även undersöka om räcken med underglidningsskydd bidrar till ett lindrigare skadeutfall bland motorcyklister i Australien.

 9. Där regler och beteenden skiljer sig åt, Tyréns Sverige AB, 207 000 kronor
  Detta projekt adresserar en mycket vanligt förekommande situation där den vanligaste nuvarande utformningen antagligen inte kan anses vara acceptabel men där gängse åtgärdsförslag är för dyrt för att införas i den omfattning som antagligen skulle krävas. Syftet med projektet är att undersöka om dissonansen mellan regler och beteenden påverkar trafiksäkerheten negativt samt hur omfattande problemet är. Projektet syftar också till att undersöka om förtydligande reglering kring väjningsrelationer kan ha en trafiksäkerhetshöjande effekt och om enkla åtgärder kan hjälpa och ge förslag på sådana.

 10. Supersäker cykelväg - Prioritering av drift och underhåll, AFRY, 312 000 kronor
  Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten på prioriterade cykelstråk genom att bidra till ny kunskap och en ökad samsyn kring standard av drift och underhåll. Förutsättningarna för olika väghållares prioritering gällande drift och underhåll studeras med särskilt fokus på regionala huvudcykelstråk, i Skåne kallade ”supercykelvägar”.

 11. Utveckling av konceptet Trafiksäkerhetsavtryck för att möjliggöra en bred tillämpning i privat och offentlig sektor, SWECO Sverige AB, 1 000 000 kronor
  Syftet med projektet är att skala upp det tidigare framtagna konceptet (vidareutveckling av Skyltfondsprojektet Trafiksäkerhetsavtryck (TRV 2020/105973) och ta fram ett praktiskt tillämpbart verktyg som en offentlig eller privat aktör kan använda för att analysera och minska sitt eget TSA. Målet med projektet är att ha ett verktyg redo för att en organisation ska kunna följa upp sitt TSA och därigenom aktivt arbeta för att minska det.

 12. Cykel bilkollision - utveckling av ny provning för huvudskydd,
  Hövding Sverige AB, 563 500 kronor

  Projektet syftar till att utveckla en testmetod som utvärderar hur väl hjälmar och andra huvudskydd skyddar cyklister som blir påkörda av eller krockar med bilar. Det finns ett flertal test som jämföra cykelhjälmars skydd i olyckor med lägre våld, bland annat Folksams test av cykelhjälmar som motsvarar en hastighet vid islag på cirka 20 km/h. Befintliga test representerar troligen inte ens en kollision med bil vid 40 km/h. Projektet kommer utgå från en tidigare utvecklad metod att med datorkraft simulera olyckor där cyklister blir påkörda av bil för att beskriva hur cyklistens huvud belastas under olyckan. Resultaten kommer definiera islagshastighet, riktning och läge på huvudet i förhållande till underlaget, samt var på bilen islaget sker.

 13. Detektion av plötslig kardiovaskulär sjukdom hos förare, en genomförbarhetsstudie, Chalmers, 430 000 kronor
  Sverige har det rapporterats att 10 % av de årliga dödsfallen beror på sjukdom hos föraren. Majoriteten av de dödsfall som orsakats av medicinska tillstånd beror på hjärt-kärlsjukdom. Att kunna upptäcka och hantera dessa plötsliga händelser skulle hjälpa oss att gå mot nollvisionen. Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheten att detektera plötsliga kardiovaskulär sjukdom hos förare, inklusive hjärtinfarkt, plötsliga hjärtstopp och synkope genom att mäta hjärtfrekvens via sensorer i fordonet.

 14. Gravidas bältesanvändning: vilken påverkan har olika typer av komfortprodukter vid en eventuell krock, Chalmers, 409 200 kronor
  Det finns idag ingen samlad kunskap av sk ”komfortprodukter” som marknadsförs till gravida kvinnor som ett komplement till bilens bältessystem. Vi vet att dessa produkter ofta medför att bältet placeras på ett mindre gynnsamt sätt och medför ökat slack. Syftet med projektet är att genom simuleringar av olika typer av komfortprodukter bekräfta slutsatserna från de mekaniska slädproven i Skyltfonden-finansierade projektet (TRV 2020/106841).

 15. Trafiksäkerhet vid skolor - utformning av bilfria zoner, AFRY, 282 000 kronor
  Andelen barn som går och cyklar till skolan har minskat de senaste decennierna och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skola och fritidsaktiviteter. Trafiksituationen runt skolor upplevs ofta som stökig och otrygg. En stor bakomliggande faktor är den biltrafik som förekommer inom området. Projektet syftar till att göra en kunskapssammanställning som ska vara till stöd för de som arbetar med den här typen av frågor, dels utformning, dels resvaneförändringar. Projektet syftar även till att lyfta andra fördelar som kommer med den förändrade trafiksituationen vid skolor som exempelvis bättre luftkvalitet, lägre bullernivåer med mera.

 16. Ny cykelbana med fallvänlig asfalt, RISE, 950 000 kronor
  Projektet kommer framställa cykelbanor med fallvänlig asfalt som uppvisar mycket goda egenskaper både vad gäller stötdämpningsförmåga, hållbarhet och cyklisters acceptans. Tanken är att anlägga två teststräckor i anslutning till befintliga cykelbanor. Tillverkningen av den ena skall ske på samma sätt som i Uppsala, dvs där gummigranulaten förbehandlades med bitumen kvällen innan läggning i ett ångturboverk (ett semimobilt asfaltverk) och sedan blandades med aggregat + bitumen till färdig massa i ångturbon.  Tillverkningen av den andra teststräckan skall ske genom att gummit förbehandlas med bitumen i ångturbon men blandas sedan med aggregat + bitumen till färdig massa i ett vanligt asfaltverk. Detta för att underlätta storskalig tillverkning av fallvänlig asfalt i framtiden.

 17. Effektutvärdering av viltolyckor, VTI, 200 000 kronor
  Hypotesen är att de som kört (eller sett annan köra) viltsimulatorn har lägre olycksinblandning, lindrigare olyckor, och färre incidenter än de som inte kört (eller sett annan köra) viltsimulatorn. Denna fördelning kan också se olika ut beroende på kön och åldersgrupp. Syftet med projektet är att utvärdera effekten av att ha kört, eller sett någon annan köra, Älgskadefondens viltsimulator, med avseende på sedermera viltolyckor och incidenter.

Beviljade projekt 2022

Skyltfonden har hösten 2022 beviljat bidrag till 14 projekt , till en summa av 5 700 120 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.

 1. Hållbara hastigheter – uppföljning av instegskrav, VTI, 354 900 kronor
 2. Motorcyklisters skadeutfall i olyckor med vägräcken samt skillnader i skaderisk mellan olika räckestyper, Strandroth Consulting AB, 438 350 kronor
 3. Validering av FIA RS Index manual för bussbolag speditionsföretag samt hyrbils företag, AFRY, 364 500 kr
 4. Prediktionsmodeller vid ökad gång och cykling,
  FOT (Fotgängarnas förening), 145 000 kronor
 5. Nystart för Åka säkert - tillgängliggöra kunskapsstöd för trafiksäker färd i bil för barn med funktionsnedsättning, Mobilitetscenter, 933 000 kronor
 6. Effektivare ”snödjupsmätning” för en bättre snöröjning,
  Östersunds Kommun, 78 000 kronor
 7. Jämförande analys av cykelgator och utformningens betydelse för trafiksäkerhet ochtrygghet, Sweco Sverige AB, 196 000 kronor
 8. Cyklisters hastighet på sträcka. Hur skapas en trafiksäker miljö som kan hantera en allt högre hastighetsspridning bland cyklande?, Sweco Sverige AB, 240 000 kronor
 9. Replay traffic – Visualisering och upptäckt av trafiksituationer ur stora datamängder, XNS Vision AB, 440 000 kronor
 10. Bältesprodukter riktade till barn – kartläggning samt testning av hur dessa fungerar vid krock, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 380 000 kronor
 11. Isgreppindex för vinterskor, RISE, 505 000 kronor
 12. Gravidas Bältesanvändning – Vem äger frågan?
  Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 278 300 kronor
 13. Inspel till nytt legalt instrument om säker användning av automatiserade fordon,
  RISE, 597 160 kronor
 14. Dilemmazoner eller livskraftiga byar (TBO) på landsbygd som stöder aktiv mobilitet, VTI, 750 000 kronor

Skyltfonden har våren 2022 beviljat bidrag till 11 projekt till en summa av 3 458 000 kronor för utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. 

 1. Tydliggöra GC-banans läge i vinterväglag, Skellefteå kommun, 500 000 kronor
 2. Dynamisk avsmalning, Sagaz AB, 600 000 kronor
 3. Cykelolyckor i arbetslivet, KB Science AB, 183 000 kronor
 4. Insiktsinriktad online blåljusutbildning, Iamsafe konsult AB, 150 000 kronor
 5. Piggiga pendlare: Förutsättningar för ökad användning av vinterdäck på cykel, Lunds Tekniska Högskola, 290 000 kronor
 6. Halkegenskaper för nya beläggningsmaterial,
  RISE Research Institutes of Sweden, 505 000 kronor
 7. Sakta i backarna (dynamisk broms rollatorer),
  Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 380 000 kronor
 8. Fordons placering i flerfältiga cirkulationsplatser, COWI AB, 300 000 kronor
 9. Prototyp och produktifiering av elektroniskt balansstöd-system för lastcyklar vid låga hastigheter, Ictech AB, 200 000 kronor
 10. Mobilitet på lika villkor: Fordonsanpassningar, infrastruktur, elbilar, laddstationer, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 190 000 kronor
 11. Cykeltrafikregler, JS Konsult, 160 000 kronor

Kontakta oss

Om du har frågor om Skyltfonden.

Skyltfonden