Logga in
Logga in

Ansök om projektbidrag till ideella föreningar

Är ni en ideell förening som syftar till att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås? Då kan ni söka projektbidrag här.

Senast den 4 december 2023 ska ansökan vara Trafikverket tillhanda.

Det här kan bidraget gå till

Projektbidrag kan lämnas till projekt som syftar till att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Merparten av medlen fördelas till projekt som främjar ökad trafiksäkerhet på väg, samtidigt som en helhetssyn för de transportpolitiska målen och Agenda 2030 eftersträvas. Se bedömningskriterier nedan.

Projekten ska vara kostnadseffektiva och kan genomföras på lokal, regional eller nationell nivå.

Så här länge kan projektet pågå

Projektet kan starta tidigast 15 februari 2024 och som längst pågå till 15 februari 2025.

Om förening tidigare har beviljats medel kan föreningen ansöka om nya medel för en fortsättning av ett projekt. Vid fortsättningsprojekt är det dock viktigt att det framgår av projektansökan att det är en fortsättning av projektet och utvecklingen av projektet jämfört med tidigare år ska tydligt framgå. Föreningen ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projekt beviljas bidrag ett visst år innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Vem kan söka bidraget?

Projektbidrag kan lämnas till organisation som uppfyller samtliga av följande krav:

 • är en juridisk person,
 • är registrerad hos Skatteverket med bolagsform ideell förening,
 • arbetar enligt föreningens stadgar i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås,
 • inte har några aktuella skulder hos Kronofogdemyndigheten och inte är i likvidation, rekonstruktion eller försatt i konkurs.
 • är baserad och verksam i Sverige,
 • uppfyller demokrativillkoren,
 • har kapacitet att genomföra projektet.

Generella villkor

De villkor som gäller för projektbidraget anges i dokument Generella villkor för projektbidrag. Ta del av dokumentet inför formulering av projektansökan. Dessa generella villkor ingår även i avtal för beviljade projektbidrag.

Generella villkor (pdf, 583 kB)

Bedömningskriterier

Medel ges endast till projekt av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas:

 • Projektet ska, utifrån en helhetssyn, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.
 • Projektet ska till en rimlig kostnad ge effekter på det eller de mål som projektet ska uppnå.
 • Projektet ska vara möjligt att genomföra med de metoder och resurser som föreslås.
 • Projektet ska kunna följas upp, alternativt utvärderas.

Trafikverket bedömer ansökningarna utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektets måluppfyllnad – projektets relevans i förhållande till de transportpolitiska målen. Hur organisationen motiverar behovet av projektet samt vad Trafikverket ser för behov av projektet utifrån möjlig måluppfyllnad.
 • Projektets kvalitet – Trafikverket tittar på om syfte, mål, metoder, aktiviteter och uppföljning/utvärdering hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
 • Samverkan med andra – Trafikverket tittar på om projektet genomförs i samarbete med andra aktörer.
 • Skälighet ur kostnadssynpunkt – Trafikverket tittar på om sökt belopp är rimligt i förhållande till de aktiviteter som planeras.
 • Kapacitet att driva projekt – vad organisationen har för möjlighet att genomföra projektet. Organisationen bör beskriva sin projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om hjälp tas av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
 • Effekter – Trafikverket tittar på om de förväntade effekterna är realistiska utifrån projektets syfte, mål, metoder och aktiviteter.

Så här går ansökan till

Ansökan ska skrivas i denna mall:
Ansökan om projektbidrag (docx, 57 kB)

Med ansökan ska följande bilagor lämnas:

 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket (högst en månad gammalt)
 • Organisationens aktuella stadgar
 • Justerat protokoll från det senaste årsmötet
 • Justerat protokoll som visar vem eller vilka som valts till organisationens firmatecknare
 • Senaste årsberättelse/verksamhetsberättelse som är behandlad på ett årsmöte.
 • Senaste årsredovisning/årsbokslut som är behandlad på ett årsmöte

Döp bilagorna efter deras numrering i ansökan samt dess innehåll, till exempel ”1-registerutdrag.pdf”.

Ansökan med bilagor ska vara Trafikverket tillhanda senast 4 december 2023 och skickas till:

trafikverket@trafikverket.se  samt stod.ideella@trafikverket.se

eller till:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Ideella föreningar
Box 810
781 28 Borlänge

Beslut

Meddelande om beviljande eller avslag skickas via mejl. Trafikverkets beslut kan inte överklagas.

Projektbidrag kommer att delas ut under förutsättning att Trafikverket får det i regeringsuppdrag för år 2024.

När ni beviljats projektbidrag

När ni beviljas projektbidrag får ni mejl med ett beslut om projektbidrag. Därefter får ni ett förslag till avtal. Läs noga igenom hela avtalet. I avtalet kan även eventuella specifika villkor kring just ert projekt finnas. Om ni instämmer i det som står i förslaget till avtal, signerar ni avtalet. När båda parter har signerat och avtal har växlats är beslutet om projektbidrag giltigt och projektet kan starta.

Kontakta Trafikverket vid viktiga förändringar

Bidragsmottagaren är skyldig att skriftligen kontakta Trafikverket om:

 • bidragsmottagaren behöver göra ändring i projektet, till exempel en omfördelning mellan budgetposter. Omallokering mellan budgetposter upp till 10 procent av totalbeloppet är tillåtet utan att Trafikverket kontaktas,
 • ändring av tidsplan. Datum för när ett projekt börjar eller slutar får ändras endast med Trafikverkets skriftliga medgivande,
 • projektledningen byts ut helt eller delvis,
 • ändring sker av organisationens firmatecknare,
 • bidragsmottagaren ändrar uppgift om adress, telefon eller e-post för sig eller sin kontaktperson,
 • bidragsmottagaren behöver ytterligare tid för sin redovisning.
 • bidragsmottagaren försatts i rekonstruktion eller konkurs.

Skäl för ändringarna ska anges och där så behövs ska reviderad projektplan bifogas.

För att äga giltighet ska ändringar godkännas och bekräftas av Trafikverket.

Ange alltid diarienummer vid kontakt med Trafikverket.

När projekt ska avslutas

När projektet är slut ska ni skicka in en slutrapport till Trafikverket, samt bifoga utdrag ur huvudbok samt revisorsintyg.

Utdraget ur huvudbok ska vara för den projektkod eller dylikt som använts vid bokföring av händelser kopplat till projektbidraget. Trafikverket godkänner inte utdrag ur hela bidragsmottagarens balans- eller resultaträkning som redovisning.

Revisorsintyget ska lämnas enligt mall som Trafikverket tillhandahåller.

Mall för revisorsintyg, kvalificerad revisor (pdf, 1 MB)  
Mall för revisorsintyg, lekmannarevisor (pdf, 1 MB)

Vid bidrag under fem (5) prisbasbelopp (262.500 kronor år 2023) räcker det med föreningens valda revisor. Vid bidrag större än fem (5) prisbasbelopp (mer än 262.500 kronor år 2023) ska revisorn vara godkänd eller auktoriserad av Revisorsnämnden. 

Mall för slutrapport för projekt som erhållit bidrag (Word-fil, 14 kB)
(Blanketten är uppdaterad den 10 mars 2022)

Slutrapporten ska skickas till oss inom tre månader efter projekttidens slut, eller annan tid som vi kommit överens om i avtalet. Skicka rapporten till

trafikverket@trafikverket.se och stod.ideella@trafikverket.se

Ange projekts namn samt diarienummer i ämnesraden.

Projektet är avslutat när vi godkänt slutrapporten och meddelat er det.

Beviljade projekt 2023

Följande projekt har tilldelats medel under 2023

Projekt Organisation Beviljat belopp i kronor
Underhåll och utveckling av SCS-initierade cykelturistleder Svenska cykelsällskapet 700 000
Se, kläm & prova - cykelhjälm! NTF Västmanland 697 000
Regionala seminarier för morgondagens hållbara mobilitet NTF Västmanland 772 000
Inventera trafikmiljöer för ökad säker cykling NTF Västmanland 1 397 050
Hastighetsreducering på kommunala gator och vägar NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland 826 000
Nollvision för förtroendevalda NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland 843 220
Kommunikation 2023 NTF Väst 1 280 000
Hur kommuner tänker om och optimerar Klimatkommunerna  783 200 
Konsumentstöd och konsultation alkolås och alkoholmätare i trafik MHF 711 400 
Frihet på cykel - spridning Cykelfrämjandet  533 300 
Ta Paus 2023 MHF 691 800 
Rörlig media för bättre trafiksäkerhetsinformation och opinionsbildning MHF  1 222 400
Tylösandsseminariet studio MHF  284 640
Upplysning om risker med droger och trafikfarliga mediciner MHF  579 000
En kampanj i veckan MHF 554 460
NTF Konsument 2023-2024 NTF Väst 891 000
GCM med det nya verktyget NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland 1 061 000
Gröna kommuner på väg 2024 Gröna Mobilister 517 000

 

Beviljade projekt 2022

Följande projekt har tilldelats medel under 2022

Projekt Organisation

Beviljat belopp i kronor
Underhåll och utveckling av SCS-initierade cykelturistleder  Svenska Cykelsällskapet 700 000
Konsumentstöd & konsultation MHF 597 480
Vältebil 2022 MHF 176 250
Låt barnen styra! – Cykelvänlig skola 2022 Svenska Cykelstäder 241 000
Ökad säkerhet för unga mopedbils- och A-traktorförare  NTF Väst 1 049 500
NTF Konsument NTF Väst 1 085 880
Aktiv och säker mobilitet NTF FyrBoDal 1 445 000
Ökad och säker cykling - nu skapar vi trygga cyklister! (Fortsättning) Cykelfrämjandet 597 500
Tysta områden Studiefrämjandet Norrbotten 327 500
Droglyftet - Ett kunskapslyft om droger och trafik MHF 236 000
Trafiknykter transport MHF 417 824

 

Mål för Transportpolitiken

Kontakt

Frågor om projektbidrag