Logga in
Logga in

Ansök om vägmärke för vägvisning

Du kan ansöka om att få vägvisning med lokaliseringsmärken på det statliga vägnätet. Det gäller vägvisning till företag, serviceanläggningar, inrättningar eller arrangemang.

Alla ansökningar kan inte beviljas vilket kan bero på till exempel:

 • det är ett geografiskt mål eller plats
 • begränsad tillgänglighet gällande öppettider
 • om det redan finns mycket vägvisning på samma plats prioriteras geografiska mål
 • i en tätort där aktuell anläggning kan förväntas
 • plats där anläggningen är belägen i förhållande till plats för ansökan
 • ett arrangemang

Följ stegen från ansökan till uppsättning av vägmärke för vägvisning

Vem beslutar?

Trafikverkets regioner beslutar för de vägar som Trafikverket är ansvarig väghållare för, normalt på större genomfartsvägar och på landsbygden. Kommunerna beslutar inne i tätorter där de är ansvariga väghållare.

1. Ansök om vägvisning

Du kan skicka in din ansökan via den digitala blanketten ovan.

Eller höra av dig via:

2. Handläggning

En handläggare tar hand om ärendet och handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden regionen har att hantera. Du kan räkna med omkring två månader i normala fall. Handläggaren gör en bedömning och beslutar om en ansökan kan beviljas eller inte och skickar sedan beslutet till dig.

3. Betala för vägvisningen

Om din ansökan om vägvisning blir beviljad får du en offert som du kan välja om du vill tacka ja eller nej till.
Om du väljer att gå vidare ska du betala kostnaden för tillverkning och uppsättning av vägmärket.

4. Uppsättning av vägmärket

Den driftentreprenör som på uppdrag av Trafikverket sköter drift och underhåll i området sätter upp och underhåller vägmärket för vägvisning.

5. Överklaga

Om du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga Trafikverkets beslut till länsstyrelsen. Det ska du göra inom tre veckor. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Transportstyrelsen.

Kostnader

Det är du som söker som ska betala för tillverkning och uppsättning. Det är flera faktorer som påverkar vad kostnaden för en vägvisning blir, till exempel:

 • Vägmärkets storlek, vilket beror på bland annat mängden text, antal symboler och textstorlek
 • Typ av vägmärke, om det ska det vara en enkel vägvisare eller ska den finnas på en stor orienteringstavla
 • Vägtyp, om vägmärket att sättas upp på exempelvis en motorväg eller en mindre landsbygdsväg
 • Montage, vilken typ av uppsättningsanordningar som stolpar och fundament som krävs på platsen där vägmärket ska sitta
 • Komplettering, om vägvisningen kan infogas i en befintlig uppsättning eller om det krävs det en helt ny uppsättning
 • Portal, arbete med vägmärken som placeras över vägen kräver skylift.
 • Vägtyp och mängden trafik avgör hur mycket avstängningsanordningar som krävs när vägvisningen monteras för att trygga säkerheten för både vägarbetarna och trafikanterna.

Kriterier för uppsättning av lokaliseringsvägvisning

En vägvisning grundar sig på två principer:

 1. Vägvisningen ska bara sättas upp där trafikanterna behöver den.
 2. Vägvisningen ska bara sättas upp om trafikanterna kan tillgodogöra sig informationen.

Kriterier

Det är Transportstyrelsen som bestämmer kriterierna för att få en vägvisning beviljad. Kriterierna kan sammanfattas så här:

 • Vägvisning ska i regel göras från närmaste allmänna väg.
 • Vägvisning får i regel inte sättas upp till en verksamhet som
  - ligger vid en namngiven gata inom en tätort,
  - ligger inom ett industriområde som är namngivet och har vägvisning,
  - är väl synlig från vägen,
  - ligger i en tätort där man kan förvänta sig att en sådan anläggning finns.
 • Det får inte finnas för många vägmärken i samma vägkorsning.
 • Vägvisning ska bara sättas upp om vägen till verksamheten är anpassad till den trafik som kan förväntas och om antalet parkeringsplatser är tillräckligt.
 • Vägvisning ska bara sättas upp om verksamheten har tillräckliga öppettider.
 • Namnet på verksamheten ska vara förenligt med god ortnamnssed och får inte väcka anstöt eller vara olämpligt på något annat sätt.
 • Vägvisning till turistiskt intressanta mål ska vända sig främst till turister och inte till människor i närområdet. Religiösa rum, handelsområden, butiker och försäljningsställen ska inte få den sortens vägvisning. Man ska inte behöva särskilda förkunskaper eller särskild utrustning. Det krävs också bra information på platsen.

Ansök om vägvisning till inrättning eller anläggning

Inrättningar eller anläggningar kan vägvisas med text men kan också vägvisas med en symbol, exempelvis en kaffekopp för vägvisning till en servering.

Inrättningar eller anläggningar vägvisas normalt från närmaste allmänna väg. Vägvisning till mål som ligger vid en gata i en tätort ska först och främst vara utmärkt av den som är ansvarig väghållare. Efter det kan Trafikverket göra en bedömning om vägvisningen kan medges utmed Trafikverkets vägar.

Den som ansöker om vägvisningen är den som betalar för vägvisningen.

Det är därför viktigt att den som äger, förestår eller är utsedd av den som äger eller förestår en inrättning eller anläggning, har rätt till att ansöka om uppsättning av vägvisning.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera (Transportstyrelsens webbplats)

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar med mera (Transportstyrelsens webbplats)

Läs mer om god ortnamnssed (Lantmäteriets webbplats)

Vanliga frågor om ortnamn (Lantmäteriets webbplats)

Ansök om vägvisning till turistiskt intressant mål

Vägvisning till turistiskt intressanta mål har vit text på brun botten. Turistiskt intressanta mål är platser eller områden som är av särskilt intresse för turister. Var vägvisningen börjar beror på hur många besökare målet har.

Det är den som ansöker om vägvisning som får betala tillverkning och uppsättning av vägvisarna.

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål med mera (Transportstyrelsen)