Logga in
Logga in

Västra Götaland E20, Hasslerör–Vallsjön, faunapassager

Vi planerar att förbättra möjligheten för klövvilt (faunan) att passera över E20 mellan Hasselrör och Vallsjön och därmed minska barriäreffekten samt öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vad?

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten på E20 och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Varför?

Det saknas säkra passager för djur på sträckan, och det sker många viltolyckor.

Nuläge

Ny konsultupphandling pågår.

Om projektet

Vi planerar att skapa bättre möjligheter för faunan att passera E20 mellan Hasslerör och Vallsjön. Idag orsakar trafiken och viltstängslet en barriäreffekt, och vi vill minska den genom effektivare viltstängsling, viltuthopp, färister och nya faunapassager i plan. Detta förväntas även minska viltolyckorna på sikt. Lokaliseringsutredningen är klar och Beslutshandling finns under Dokument för projektet.

Möjliga åtgärder

Vi utreder vilka åtgärder som är lämpliga och var de åtgärderna skulle ge bäst resultat. Det kan gälla:

  • viltstängsel
  • färister och viltuthopp längs anslutande vägar
  • anpassning av broar och portar
  • planskilda faunapassager för medelstora och stora djur (främst älgar), en så kallad ekodukt.

Ett steg mot en grönare infrastruktur

Trafikverket har ett ansvar att bidra till Sveriges miljömål. Enligt målet Ett rikt växt- och djurliv ska vi sträva efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ofta allvarliga barriärer för djur, såväl större klövvilt som småvilt. Viltolyckor med klövdjur är dyrt för samhället eftersom det kan leda till både personskador, restidskostnader och sämre biologisk mångfald.

Bakgrund till projektet

Sträckan mellan Hasslerör och Vallsjön är 30 kilometer. Sträckan är en regional barriär för vilt och hindrar storskaliga rörelser mellan mellersta och södra Sverige. Den är dessutom en sträcka med mycket viltolyckor. Lokaliseringsutredningen startade i januari 2020 och den blev klar i slutet av mars 2021. Utredningen gick ut på remiss i november 2020. Nu finns en Beslutshandling för Lokaliseringsutredningen, PM skisshandling som visar inriktningen för nästa skede vägplan.

Vägplanen startade under våren 2022 och samrådsunderlag samrådes på hösten 2022. Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan (BMP). Vägplanen pausades tillfälligt under 2023 på grund av resursbrist. Arbetet med vägplanen planeras fortsätta i skede samrådshandling till våren 2024 och sedan samrådas enligt tidsplan. Samrådsunderlag går att läsa under dokument.

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten för klövvilt på E20 mellan Hasslerör och Vallsjön, och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

E20 är både en utpekad barriär och ett område med mycket viltolyckor. Såväl större klövvilt som älg, rådjur, hjort och vildsvin, som små och medelstora däggdjur har stora problem att ta sig över vägen på ett säkert sätt. Vi ska samordna oss med pågående projekt längs E20 för lösningar som är hållbara på lång sikt.

Tidsplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

1 Tidigt samrådsmöte 5 april 2022

2 Tidigt samråd – samrådsunderlag Hösten 2022

3 Samråd – samrådshandling mars 2025

4 Granskning av vägplan Hösten 2025

5 Bygghandling januari 2026-februari 2027

6 Byggstart Sommaren 2027

7 Klart Hösten 2029

Förklaring av begrepp

Ekodukt

Ekodukt är en typ av faunapassage som är tänkt att leda ”hela ekosystem” över vägen. Det är viktigt att landskapet ”flyter” över vägen i en obruten kedja för att funktionen ska bli optimal för många arter. Vegetationen på en ekodukt är viktig, och det omgivande landskapets vegetation bör vara utgångspunkt när man planerar för växtligheten på ekodukten. Minimibredden är 30 m och utformningskraven enligt Trafikverkets regelverk Vägars och gators utformning.

Faunabro

Faunabro är en typ av faunapassage som liknar ekodukten, men som är smalare och/eller ibland innefattar mindre bil-/skogsväg. Faunabron är anpassad så att vilt ska ledas över vägen/järnvägen och ska delvis eller helt vara täckt med organiskt material. Minimibredden är 15 m och utformningskraven enligt Trafikverkets regelverk Vägars och gators utformning

Färist

Färisten kan bestå av ett gallersystem som framför allt klövdjur undviker att gå över. De används vid stängselöppningar där en enskild väg ansluter till en stängslad väg. Detta för att hindra djur från att ta sig in på den trafikerade allmänna vägen via öppningen.

Viltuthopp

Viltuthoppet är en konstruktion som gör det möjligt för djur att ta sig ut i naturen igen efter att de har kommit in på fel sida viltstängslet. Uthoppets höjd blir 1,5–1,6 meter och är anpassat till landskapet och viltstängslet.

Kontakt

Kristina Balot

Projektledare

Telefon: +46 76-555 88 41

Hans Eklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 18 82