Logga in
Logga in

Västernorrland E4 trafikplats Timrå, utbyte av bro

Vi ska ersätta bron över E4 vid trafikplats Timrå för att höja bärigheten så att även tung trafik kan passera igen. Bron får en gång- och cykelväg och västra fyrvägskorsningen en droppformad cirkulationsplats.

Vad?

Vi ska riva befintlig bro över E4 och bygga en ny bro med högre bärighet samt en gång- och cykelbana. Vi ska även bygga en cirkulationsplats på västra sidan vid ramperna.

Varför?

Bron har stora brister och sänkt bärighet. Vi bygger en ny bro för att höja bärigheten så att tung trafik inte behöver passera genom centrala Timrå.

Nuläge

Veidekke är entreprenör. Trafiken på E4 leds via en fyrfilig förbifart. Potthål lagas med tillfälligt med gjutasfalt. Vi gjuter brons farbana måndag 27/5, start kring kl. 7.00.

Om projektet

Dagens bro vid södra infarten till Timrå har stora brister. Under 2019 stängdes den för tung trafik då den inte klarar mer än 3,5 ton. Idag tvingas de tunga transporterna att köra via centrala Timrå vilket ger försämrad trafiksituation och miljö. Flera av dem är timmertransporter som ska ta sig till och från Östrands massafabrik. Vi ska bygga en ny bro som klarar tung trafik vilket är viktigt för både näringslivet och transportutvecklingen.

Vi bygger en ny bro över E4 vid trafikplats Timrå med högre bärighet, bärighetsklass 4 med upp till 74 tons bruttovikt, så att även den tunga trafiken kan passera. Bron blir utseendemässigt likt den nuvarande bron, den blir något smalare från 18 till 12 meter bred med ett körfält i vardera körriktning. Den får en ny gång och cykelväg och vid västra fyrvägskorsningen skapar vi en bättre trafiklösning med en droppformad cirkulationsplats. De delar av trafikplatsen som vi bygger om får ny belysning.

Under tiden vi bygger den nya bron leder vi trafiken på E4 via en tillfällig förbifart, två körfält i vardera körriktning med nedsatt hastighet. Nuvarande bro över E4 stängdes för all trafik under maj 2023. Följ rekommenderad omledningsväg eller övrig vägvisning. Kollektivtrafiken ska inte påverkas av våra arbeten.

Aktuellt

Maj 2024

Den 27-28 maj gjöt vi brons överbyggnad, själva farbanan. Nästa steg blir att riva gjutformen och gjuta stödmurar bakom landfästena på båda sidor om bron. Sedan ska körbanan samt gång- och cykelvägen få slitbetong. Vi ska även montera broräcken och belysning.

I september beräknar vi att E4-trafiken kan ledas tillbaka på E4 under bron. 

 

E4-trafiken leds via en tillfällig förbifart

Trafiken på E4 vid trafikplats Timrå leds via en fyrfilig förbifart fram till juli 2024. Under den tiden ska vi riva den gamla bron över E4 och bygga en ny bro med högre bärighet.

Det finns risk för köbildning under rusningstid, kör lugnt, visa hänsyn och respektera hastighetsbegränsningen 50 km/h. Var uppmärksam på skyltning och korsande trafik vid södra påfarten på E4.

 

Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar arbetet innebär för dig.

 

 

Rekommenderad omledningsväg

Kartan/skissen visar hur du som bor inom inringade områden förslagsvis kan ta dig till och från din bostad under tiden vi leder om trafiken.

Det gäller framför allt för dig som kör bil och kommer söderifrån (från Birsta och Sundsvall) och ska svänga av i Timrå.

För Fröland och Haga rekommenderar vi blå färdväg.

För Furudal, Vävland, Edsgården och Timrådalen rekommenderar vi grön färdväg.

 

Karta/skiss för utskrift

Nyheter

Tidsplan

Här kommer du kunna följa vad som händer i projektet framöver i byggnationen av en ny bro över E4 i Timrå. Observera att tiderna är preliminära.

Den nya bron kommer att ha ungefär samma utformning som den gamla. Den blir en så kallad plattbro i betong,

Vi planerar att öppna den nya bron med ny gång och cykelväg i slutet av oktober 2024.

Vi stänger bron för all trafik, följ våra rekommenderade omledningsvägar eller övrig vägvisning. Den gamla bron rivs och när den nya bron är färdig öppnar vi den för trafik. 

 

Under tiden vi bygger den nya bron leder vi trafiken på E4 förbi arbetsområdet via en kortare och tillfällig förbifart med två körfält i vardera körriktning. Nedsatt hastighet, 50 km/h.

Befintlig bro rivs ned. Vissa arbetsmoment såsom knackning som kan upplevas bullerstörande. Arbetet utförs under dagtid och beräknas ta två - tre veckor.

Vi planerar att öppna den nya bron för trafik i slutet av oktober 2024. 

Dokument

Kontakt

Anders Westlund

Proejktledare

Telefon: +46 10-123 89 31