Logga in
Logga in

Dalarna E45/väg 70 genom Mora, förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Vad?

Ett antal åtgärder för att höja kapaciteten på vägarna genom Mora.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikanter.

Nuläge

Byggnation av delsträcka 2 pågår. Hela genomfarten beräknas bli klar hösten 2024.

Om projektet

Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik och köbildning vissa tider. De flesta, turister och boende, har en plats i Mora som mål för sin resa. Ett mindre antal ska passera genom tätorten. Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt. 

Längs E45 från Noretbron till Fridhemsgatan ska vi bygga nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Det förhindrar köer, kortar restiden och bidrar till minskad miljöbelastning. Vi arbetar samtidigt för en trevlig stadsmiljö och bevarade kulturvärden. 

Åtgärderna genomförs i tre delprojekt, där delprojekt 1 och 2 är klara. Vill du läsa mer om dessa klicka på rubriken Färdiga åtgärder i menyn. 

Just nu arbetar vi med delprojekt 3 som är uppdelat i två delsträckor. Delsträcka 1 blev klar under 2022. Just nu bygger vi på delsträcka 2.

Delsträcka 2

Längs sträckan mellan Älvgatan/Vasagatan och E45/Fridhemsgatan ska vi främst göra åtgärder för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, som upplever den här sträckan som otrygg. Dessutom är tillgängligheten dålig till målpunkter på båda sidor om Strandgatan. I flera korsningar är det kapacitetsproblem. Vi behöver förbättra framkomligheten främst för oskyddade trafikanter, men också skapa en mer stadsnära miljö längs sträckan. På delsträcka 2 kommer vi tillsammans med Mora kommun: 

 • bygga nya cirkulationsplatser
 • bygga hållplatser för bussar
 • bygga ny gång-och cykelport för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter
 • utforma gång- och cykelvägar samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för oskyddade trafikanter
 • gestaltningsåtgärder för en trevligare stadsmiljö.

Arbetet med delsträcka 2 startade under hösten 2022. 

Del av Strandgatan och Älvgatan avstängd för all genomfartstrafik

Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan är stängd för genomfart. Se kartor nedan för omledning av fordonstrafik och tillgängliga passager för gång- och cykeltrafikanter. För busstrafiken hänvisar vi till Dalatrafik på www.dalatrafik.se.

För att öka framkomligheten förbjuds vänstersvängar på delar av sträckan och en del övergångställen tas bort tillfälligt. De här avstängningarna kommer vara tydligt skyltade men de är inte markerade i kartorna nedan.

Karta omledning för fordonstrafik (pdf, 2,4 MB)

Karta tillgängliga gång- och cykelpassager (pdf, 465 kB)

Nyheter

Karta ombyggnadsåtgärder delsträcka 2

Utöver det som syns på kartan utför vi även omfattande arbeten med vatten och avlopp längs hela sträckan.

Se kartan i större storlek (pdf, 1,7 MB)

För dig som bor eller vistas i Mora

När vi bygger genom Mora kommer du som bor eller rör dig i området att påverkas på olika sätt, till exempel av buller och vibrationer. För att minska störningarna genomför vi kontroller och mätningar. Här hittar du de vanligaste frågorna kring buller och vibrationer i arbetet med genomfarten. 

Vad gör Trafikverket för riskbedömningar när det gäller skador på fastigheter på grund av byggnationerna?

Inför byggnationer genomför Trafikverket riskanalyser när det gäller buller och vibrationsalstrande arbeten. Riskanalysen identifierar ett riskområde som vi särskilt måste beakta under byggnationen och analysen tar även fram riktvärden för tillåtna markvibrationer. De fastigheter som ligger inom riskområdet besiktigas innan vibrationsalstrande arbeten utförs i dess närhet. De byggnader som ligger närmast byggnationen monterar Trafikverket vibrationsmätare på. Dessa mätare registrerar kontinuerligt vibrationer och larmar då värdena närmar sig de fastställda riktvärdena så att åtgärder kan vidtas innan de överskrids.

Senast efter avslutad byggnation utförs efterbesiktning av de fastigheter som besiktigades innan byggnationen eller av andra uppkomna orsaker som framkommit under byggtiden.

Utöver detta arbetar Trafikverket också med en 3:e part för besiktning av skadeanspråk som uppstår under byggnationen som bedömer om skadorna är gamla eller kan ha en koppling till projektet.

Hur går en bullerutredning till?

Utredningen görs utifrån en tredimensionell beräkningsmodell som bland annat tar hänsyn till byggnader och marknivåer i området. Träd och annan vegetation som kan finnas och kan upplevas ljuddämpande tas inte med i beräkningsmodellen.

Modellen tar även hänsyn till en framtida trafiksituation med ökad trafik. Det ger också marginaler för bullernivåerna.

Varför gör man beräkningar av bullernivåer i området och inte mätningar?

Mätningen mäter bara hur det ser ut just vid själva mättillfället. Beräkningarna ger en mer rättvis och generell bild. 

Vad gäller vid tillfälligt byggbuller?

För byggbuller finns särskilda regler som innebär att bullrande arbeten inte får utföras kvällar och helger, utan särskild dispens. Trafikverket följer Naturvårdsverkets allmänna råd för byggbuller.

Länk för att läsa mer om allmänna råd för byggbuller: Naturvårdsverkets vägledningar om buller i samhället

Normal arbetstid i Mora vid byggnationen är vardagar 06.00-18.00. Andra tider för särskilda arbeten kan förekomma periodvis, men särskilt bullrande arbeten får inte pågå mellan klockan 20.00-07.00.

Vid särskilda arbetsmoment som till exempel pålning kan vi komma att utföra mätningar för att kontrollera att vi håller oss inom riktvärdena. Vid kortvariga arbetsmoment får man överskrida riktvärdena med upp till 10 decibel.  

Det är för höga ljudnivåer som stör när jag är ute på min egen gård. Vad har Trafikverket för ansvar?

Trafikverket jobbar för att uppfylla de regler och riktvärden som finns. Även om vi uppfyller riktvärdena så kan man uppleva störningar från trafik och vägarbeten.

Vilka bulleråtgärder gör vi?

I första hand strävar vi efter att göra åtgärder nära källan till bullret genom bullerplank. Om det inte är möjligt eller tillräckligt kan det vara aktuellt med åtgärder på fastigheter, till exempel fönsterbyten och uteplatser, ändrade ventilationsintag och skärmar vid uteplatser. Som uteplats räknas ett avgränsat område i anslutning till fasad som är iordningställt med till exempel stenläggning eller trall.

Kan jag få ersättning om jag störs av bygget?

Om du bor eller har en fastighet längs en väg får du räkna med stökiga perioder när vägarbete behöver utföras.

Du som ändå tycker att du påverkats negativt av ett vägarbete har möjlighet att göra en skadeanmälan.

Lagtext: 32 kap 1-3§ Miljöbalken samt 4 kap 2§ Expropriationslagen.

När vi bygger genom Mora kommer du som bor eller rör dig i området att påverkas på olika sätt, till exempel av buller och vibrationer.  Här hittar du de vanligaste frågorna kring hur vi hanterar buller och vibrationer vid våra omledningsvägar.

Gör vi några bullermätningar vid omledningvägarna?

Projektet håller för närvarande på att ta fram en riskanalys där vi tittar på vilka omkringliggande fastigheter som behöver besiktas inför den kommande omledningen. Besiktning innebär att man inventerar och dokumenterar husets status både innan och efter utfört arbete och därmed ser ifall någon skada uppstått eller förvärrats.

Kan man få bulleråtgärder om man påverkas av omledningstrafik?

Normalt utför vi inga åtgärder på fastigheter som berörs av omledningstrafik eftersom vägen återställs i befintligt skick när projektet är slutfört. Du som ändå tycker att du påverkats negativt av ett vägarbete har möjlighet att göra en skadeanmälan.

Hur säkerställer vi att det inte uppstår sättningar på fastigheter på grund av ökad trafikmängd?

Vibrationer från trafik påverkar normalt inte fastighetens konstruktion. Det som huvudsakligen kan ge upphov till marksättningar är ifall grundvattennivån sänks. Längs Vasagatan kommer inga schaktarbeten som medför sänkta grundvattennivåer att utföras vilket innebär att det inte finns någon risk för påverkan på fastigheten.

Delsträcka 2 ligger närmare centrum, där är bebyggelsen tätare och arbetsområdet trängre. Vi leder därför om trafiken via Vasagatan, Oxbergsvägen samt Morlkarlbyvägen. 

Här hittar du de vanligaste frågorna om omledningen. 

Hur länge leder vi om trafiken längs Vasagatan?

Vi har möjlighet att leda om under hela byggtiden med undantag för vissa restriktioner.

Hur påverkas jag som närboende eller näringsidkare av detta?

Delsträcka 2 ligger närmare centrum. Där är bebyggelse tätare och arbetsområdet blir trängre. Vi behöver därför leda om trafiken på mindre vägar. Det innebär att du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar kommer att bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden.

In- och utfarter till fastigheter, butiker och restauranger ska vara öppna under hela byggtiden. Vid behov bygger vi provisoriska vägar för att säkerställa framkomligheten. Det gäller även allmänna parkeringsplatser.

Hur påverkar detta mig som cyklar eller går?

Gång- och cykelvägar kommer också att påverkas och ledas om. 

Vad gör vi för att underlätta för dig under byggtiden?

För att det ska bli mindre stopp och bättre flöde i trafiken, har vi valt att bygga ett antal tillfälliga lösningar längs omledningsvägen:

 • en tillfällig bussgata på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
 • tillfälliga busshållplatser
 • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen

Vi kommer även att förbjuda alla vänstersvängar längs omledningsvägen.

Var uppmärksam, följ hänvisningskyltar och visa hänsyn till övriga trafikanter.

Trots våra tillfälliga lösningar finns det risk för köer under vissa tider på dygnet och periodvis under året, när trafikflödet är som störst.

Hur påverkas busstrafiken?

Busstrafiken kommer att påverkas precis som övrig fordonstrafik. Vi bygger tillfälliga busshållplatser och en tillfällig bussgata längs omledningsvägen. Mer information om hur busstrafiken påverkas under byggtiden hittar du hos Dalatrafik.

Varför tar vi bort övergångsställen?

Det fanns många övergångsställen på omledningsvägen. Varje stopp är en risk för olycka och med färre antal stopp blir framkomligheten för fordonstrafiken bättre och risken för olyckor minskar.

Kommer det finnas säkra övergångsställen att passera vägen på?

Ja, de övergångsställen som ska finnas kvar ses över så att de är säkra. För att få en säker och trygg trafikmiljö för alla så bör övergångsställena användas för att ta sig över vägen.

Vilka övergångsställen är öppna på Vasagatan?

Övergångsställen finns vid följande platser längs Vasagatan:

 • Kyrkogatan (vid gågatan)
 • Millåkersgatan (vid O'Learys)
 • Hantverkaregatan

Dessutom finns övergångsställe över Oxbergsvägen vid Spanskvägen, en gångpassage över Morkarlbyvägen vid Fridhemsgatan, samt ett övergångställe vid Mäxvägen nära den tillfälliga rondellen vid Malungsvägen.

Vid Älvgatan finns övergångsställe vid Rosa Huset och vid Badstugatan finns ett övergångsställe vid Badstubacksrondellen.

Varför förbjuder vi alla vänstersvängar på Vasagatan?

Vi förbjuder vänstersvängar för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. När vi leder om trafiken in på Vasagatan kommer mängden fordon att öka. Om vi då tillåter vänstersvängar i den mängden trafik skulle det bli stopp och köer under vissa tider på dygnet. Följden av det kan bli stopp även på andra vägar vilket innebär en stor risk för till exempel blåljus att ta sig fram vid en olycka.

För att ta dig till aktuell väg där du normalt brukar svänga vänster så fortsätter du istället rakt fram tills du kommer till en cirkulationsplats. I cirkulationsplatsen kör du hela vägen runt och tillbaka och kan sedan ta höger till aktuell väg.

Varför stängs E45, Strandgatan/Malungsvägen?

Längs sträckan byter vi vatten- och avloppsledningar som ligger djupt ner i backen. Det kräver mycket arbetsutrymme som gör att det inte finns någon plats kvar för vägen.

Varför informerar vi inte om alternativa vägar för att slippa köer?

Vi har valt att inte hänvisa trafik till alternativa vägar då det pågår flera andra projekt i länet som då blir drabbade med ännu mer trafik och eventuella köer där istället. Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten men ibland händer oförutsedda saker i projektet som leder till förändringar med kort varsel.

Hur påverkas posthanteringen?

På ett antal platser kan det vara så att vi flyttar postlådor och vi kontaktar i så fall de som berörs.

Hur påverkas sophämtningen?

Det kommer att fungera som vanligt, eventuellt kan vissa tider av hämtningen påverkas. Mer information kring detta kommer framöver.

Kommer de planerade åtgärderna att minska köerna i Mora?

De åtgärder vi planerar för är testade i simuleringsmodeller, både med nuvarande trafik och beräknad trafik år 2040. Beräkningarna visar att åtgärderna minskar den totala restiden genom Mora. De åtgärder vi planerar för kommer inte att ta bort all eventuell köbildning men det kommer att förbättra situationen betydligt.

Varför 2+2 körfält på delsträcka 1?

På delsträcka 1 (E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan) är årsdygnstrafiken (ÅDT) runt 20 000 fordon och ett extra körfält skapar större kapacitet på denna sträcka. Där körfälten går ihop vid korsning E45/väg 70/Älvgatan fördelas trafiken och cirka 30 procent lämnar E45 och kör mot väg 70. Där körfälten går ihop strax före Noretbron blir det en invävningssträcka anpassad efter de riktlinjer som gäller. Över Noretbron och till Noretrondellen finns inga konfliktpunkter som föranleder stopp i trafiken.

Varför blir det inte 2+2 väg på delsträcka 2 mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Starbo?

På den här sträckan är det för trångt att bygga 2+2 väg då vi har tät bebyggelse på ena sidan och järnvägen på den andra. Dessutom är trafikmängden inte heller lika hög som för delsträcka 1 där vi byggt 2+2 väg. Längs sträckan har vi också valt att prioritera stadsmiljön, trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Varför blir det ingen gångtunnel mellan centrum och Mora strand?

När en gångtunnel ska byggas ska vi följa de krav på tillgänglighet som finns. Det innebär att ramperna upp till markplan skulle bli väldigt långa då lutningen inte får vara brantare än att man utan problem kan ta sig fram med exempelvis rullstol. Det är också hög grundvattennivå vilket innebär att vi måste bygga en permanent pumpstation. Dessutom ligger järnvägen nära vilket gör att tunneln även måste gå under den.

Vad är skicket på Noretbron?

Trafikverket ser inga tecken på att Noretbron har brister när det gäller bärförmåga eller trafiksäkerhet.

När gjordes den senaste inspektionen på Noretbron?

Den senaste inspektionen gjordes 2017-06-12 och då kontrollerades bron noggrant, även de stöd som finns under vatten. Ny inspektion av bron planeras under 2023.

Varför bygger ni inte en förbifart?

En förbifart skulle inte lösa trafikproblemen genom Mora. Analyser visar att drygt 80 procent av trafiken rör sig inom tätorten. Sträckningen som undersökts och utretts för en eventuell förbifart har svåra geotekniska markförhållanden som försvårar processen och innebär dessutom stora ingrepp på värdefull miljö. En samhällsekonomisk bedömning visar också att en förbifart i den sträckningen är olönsam.

De åtgärder vi i dagsläget planerar för är så kallade steg 1 till 3 åtgärder som kommer att utvärderas. Om det då visar sig att det fortfarande finns stora brister i genomfarten kan eventuellt steg 4 bli aktuellt, det vill säga en förbifart. Men i dagsläget finns alltså inga planer på en förbifart.

Kommer ni att bygga om Noretbron?

Nej, en ombyggnation av Noretbron ingår inte i planerna för den nya genomfarten. Det är en relativt ny bro som är byggd att klara minst 120 år och inspektioner genomförs regelbundet. Körfälten är dimensionerad att klara fordonstrafik medan trottoaren klarar gående och cyklister. Att bygga ut Noretbron med ytterligare körfält skulle bli för kostsamt.

Varför gör ni inget åt sträckan Noretbron-Noretrondellen?

Trafikverket har undersökt möjligheten att bygga ytterligare ett körfält på sträckan genom att använda befintligt gång- och cykelstråk längs E45. Men vi har tillsammans med Mora kommun beslutat att det inte är en bra lösning då gång- och cykelstråken behövs och används. Dessutom har vi som mål i projektet att få fler att cykla och gå. Att bredda vägen skulle bli kostsamt och är inte ett alternativ eftersom stora delar av vägen är byggd på bank och det är bebyggelse i nära anslutning.

Tidsplan

1 Byggfas delsträcka 1 2020–hösten 2022

2 Byggfas delsträcka 2 2022–2024

3 Strandgatan mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan avstängd mars 2024–hösten 2024

4 Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen avstängd vecka 22–28

5 Nya genomfart Mora klar senare delen av hösten 2024

Färdiga åtgärder

Delprojekt 1, tre nya cirkulationsplatser

 • Cirkulationsplats Svedjärnsvägen, E45/Svedjärnsvägen
 • Cirkulationsplats Badstubacksbron, Väg 70/Badstugatan 
 • Cirkulationsplats Måmyren, E45/Tallvägen  

Delprojekt 2, nya gång- och cykelvägar

 • Färnäs kvarn–Hansjonsgatan
 • Kråkberg–Bonäs

Karta över alla åtgärder i projektet

Karta ombyggnadsåtgärder delsträcka 1 och 2

Projektet är samfinansierat med Mora kommun.

Kontakt

Genomfart Mora