Logga in
Logga in

Dalarna E45, Vattnäs–Trunna, ny vägsträckning

Trafikverket planerar att bygga om E45 mellan Vattnäs och Trunna i Orsa kommun för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vad?

Ny vägsträckning för E45 mellan Vattnäs-Trunna.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikanter.

Nuläge

Arbete med vägplan pågår.

Om projektet

Förslaget till den framtida sträckningen av E45 mellan Vattnäs-Trunna är klar. Det är vägutredningens förslag "Väst 3" som är aktuell för fortsatt planering och projektering. Den föreslagna sträckningen utformas som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde-Holen som blir en tvåfältsväg.

Enligt förslaget får vägen en ny västlig sträckning mellan Vattnäs och Vångsgärde och följer sedan den befintliga vägen cirka 1 km genom Vångsgärde till Holen. Därefter får vägen åter en ny sträckning väster om den nuvarande vägen fram till Trunna.

Projektet är uppdelat i fyra delsträckor:
1. Vattnäs-Vångsgärde
2. Vångsgärde-Holen
3. Holen-Trunna
4. Genom bebyggelsen i Trunna

Planerade åtgärder

 • Breddning av väg på delar av sträckan
 • 2+1 väg på delar av sträckan
 • Ny cirkulationsplats i Trunna
 • Två nya trevägskorsningar
 • Nya och ombyggda busshållplatser
 • Portar för tamdjur
 • Nya gång- och cykelvägar
 • Nya gång- och cykelportar
 • Viltstängsel på delar av sträckan
 • Stängning av ett antal direktutfarter
 • Parkeringsfickor
 • Fauna- och viltpassager.

Mer om de planerade åtgärderna kan du se i den film vi har längre ner på sidan.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Arbete med vägplan pågår

2 Fastställd vägplan 2024

3 Byggstart tidigast 2026

Frågor och svar

Byggstart blir tidigast 2026 och beräknas pågå i cirka två år.

Vägen är smal, kurvig och har många in- och utfarter. Många håller också alltför hög hastighet. Det är för stora trafiksäkerhetsproblem för både fordon och gående som inte går att lösa genom att bara förbättra befintlig väg.

På den här sträckan åker närmare 6 000 fordon per dygn, varav ca 80 procent är pendlare. Det är helt nödvändigt att få till en förbättring samtidigt som vi vet att alla alternativa lösningar innebär någon form av intrång och påverkan. 

Det är en miljö med stora natur- och miljövärden och en värdefull boendemiljö. Vi har försökt att välja den bästa kompromissen, den lösning som bäst ökar framkomlighet och trafiksäkerhet till totalt sett minst intrång.

Varje val ger såväl önskade som oönskade effekter. Totalt har elva varianter prövats under åren. Det vi konstaterat är att ”Väst 3” dels uppnår eftersträvade effekter för trafikanter, ger ett begränsat intrång i naturmiljön och berör ett rimligt antal fastigheter.

Sammantaget är ”Väst 3" den lösning som både Trafikverket, Länsstyrelsen och kommunen tillsammans finner lämpligast och ställer sig bakom. Alternativet ställer höga krav på anpassning till omgivningen och dess förutsättningar, eftersom det innebär intrång i känsliga miljöer.

Flera områden längre bort från bebyggelse är skyddade för sina kultur- och naturvärden. För att hitta den sträckning som sammantaget ger minst påverkan på olika värden har flera olika vägkorridorer studerats och jämförts. ”Väst 3” är den vägkorridor som sammantaget ger minst påverkan på olika värden.

De östliga alternativen skulle också få en låg nyttjandegrad eftersom 80 procent av trafikanterna är pendlare. Den befintliga vägen får då fortsatt hög trafikbelastning och barriäreffekter och problem med trafiksäkerheten finns kvar. Alternativen är heller inte samhällsekonomiskt lönsamma.

Korridor ”Väst 3” innebär att vissa bebyggda fastigheter berörs av ombyggnaden.

Under planläggningsprocess och projektering har bästa möjliga sträckning  av en framtida väglinje undersökts. Hänsyn tas till såväl bebyggelse som natur- och kulturintressen, samtidigt som projektmålen ska bli uppfyllda.

Varje gång vi står inför problematiken att göra intrång är det väsentligt att så få människor som möjligt blir personligt berörda. Vi väger olika konsekvenser och effekter mot varandra som påverkar och berör människor. Effekterna av trafik på den befintliga vägen, hänsyn till vattentäkter, historiska och i övrigt värdefulla naturmiljöer är också sådant som påverkar såväl trafikanter som boende och andra nyttjare av området. 

I samband med arbetet med vägplanen kommer påverkan på boendemiljön att utredas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram.

I miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram som en del i arbetet med vägplanen, utreder vi hur boendemiljön påverkas av förslaget. I utredningen ingår att titta på de fastigheter som bedömts som bullerstörda (>55 dBA).

Vid senare tillfälle inventerar vi de fastigheter som bedömts kommer att bli störda av buller, så att de får åtgärder som dämpar buller.  

Korridoren är beslutad av Länsstyrelsen och Trafikverket och i samråd med Orsa kommun. Alla förslag som har varit aktuella har sina nackdelar men också fördelar och beslutet om vägkorridor ”Väst 3” ligger fast. Projektet kan inte frångå korridoren annat än i mycket liten omfattning och då under förutsättningen att skälen för det är påfallande goda.

I vägförslaget ingår att bygga en ny gång- och cykelväg längs med E45 på sträckan mellan Vångsgärde och Holen, som är separerad från bilvägen. Befintliga sidovägar används och kompletteras för att knyta samman gemensamma in- och utfarter till E45. Vi bygger även ett antal gång- och cykelpassager under E45. 

Ökad trafiksäkerhet är en viktig del i vägförslaget och för ombyggnaden av E45 Vattnäs-Trunna. Oskyddade trafikanter har fått trängas på vägen med biltrafik i höga hastigheter. I så stor utsträckning som möjligt ska vi jobba bort olycksrisker när vi bygger om vägen.

Vi bygger därför en ny separerad gång- och cykelväg i bymiljöerna mellan Vångsgärde-Holen längs med den befintliga vägen. Från Holen vidare till Trunna är det tänkt att gång- och cykeltrafikanter ska använda sig av befintlig väg (nuvarande E45). För cykeltrafikanter finns även Lisselhedsvägen som ligger cirka 500 meter väster om E45, som är en mindre trafikerad bilväg.

Förslaget innebär nydragning av mötesfri väg med mitträcken i början och slutet av sträckan, Vattnäs-Vångsgärde och Holen-Trunna. En säkrare väg innebär att hastigheten kan höjas till 100 kilometer per timme.

Trafikverkets uppgift är att se på samhällsnyttan ur ett större perspektiv, även om vi i det här fallet kan förstå oron hos den enskilde över den högre hastigheten och bredare väg. För sträckan Vångsgärde-Holen blir det tvåfältsväg med 60 kilometer per timme.

Projektet håller samråd med Dalatrafik för att se över situationen för kollektivtrafiken i samband med ny vägsträckning. I projektet ingår det också att se över gång- och cykelvägnätet för att öka säkerheten till och från busshållplatserna.

Kontakt

Ida Friberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 91 12

Hanna Forslund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 87 25