Logga in
Logga in

Västernorrland E4 södra infarten till Härnösand

Vi planerar för ett gång- och cykelstråk med tryggare passager över E4, södra delen genom Härnösand. För öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar längs europavägen.

Vad?

Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter, exempelvis de som går och cyklar intill den trafikerade europavägen.

Nuläge

Vi har skickat vägplanen till Trafikverkets avdelning för Juridik och Planprövning för fastställelseprövning.

Om projektet

E4 genom Härnösand är inte bara en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter, den är även en huvudgata i det kommunala vägnätet. En väg som delar staden och utgör en kraftig barriäreffekt vilket ställer krav på att gående och cyklister kan korsa vägen på ett trafiksäkert och enkelt sätt.  Smala trottoarer försvårar snöröjningen vintertid vilket begränsar framkomligheten för gående och cyklister.

Vi planerar att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister genom att skapa säkra passager till befintlig gång- och cykelväg. Vi ska även se över placering av busshållplatsernas läge utifrån dagens behov. Vid hållplatserna Gulf och Lövudden planerar vi en ny utformning. Vi ska även förbättra för drift och skötsel av gång- och cykelvägen vintertid. 

I korsningen med Skarpskyttegatan vid bensinstationen Gulf och sjukhuset ska vi titta på möjligheten att förbättra framkomligheten med en cirkulationsplats.

Vi planerar att rusta upp sträckan mellan den hastighetsskylt som visar 50 i söder, i höjd med Lövudden, och korsningen mot Sida i norr.

Dessa planerade åtgärder ingår i vägplanen:

  • Ett sammanhängande gång- och cykelstråk.
  • Ombyggnad av busshållplatser.
  • Säkra passager över E4 och anslutande gator.
  • Ombyggnad av korsning Sjukhuset/Gulf. Vi tittar på möjligheten att bygga en cirkulationsplats.
  • Åtgärder för att hastighetsanpassa vägen. Där ingår en utredning av en cirkulationsplats och säkra passager för gående och cyklister.
  • Effektivare drift, med fokus på att underlätta snöröjning.
  • Vi ser över trafiksäkerheten i korsningen ”Vårsta”/”Sjögården”/Varvet till E4:ans anslutning. 

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära. Du kan påverka den slutliga vägplanen under hela planläggningsprocessen till och med slutdatum för allmän granskning.

Under denna period bjuder vi in till samråd och planerar att hålla ett fysiskt samrådsmöte  på Härnösands teater den 31 maj då vi presenterar hur långt vi kommit med vägplanen. Vi återkommer med tid för mötet.

Du har allid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av vägplan och lämna synpunkter. Under samrådsperioden 18 maj-17 juni finns det dessutom möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

De synpunkter vi fått in på vägförslaget under samrådstiden har bearbetats och resulterar i en granskningshandling. Granskningshandlingen skickas ut på remiss. Vi kontaktar berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga yttranden på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna yttranden. 

Inkomna synpunkter på granskningshandlingen hanteras och en fastställelsehandling tas fram för vägförslaget. Fastställelsehandlingen skickas därefter till Länsstyrelsen för tillstyrkan. När Länsstyrelsen tillstyrkt vägplanen skickas den vidare till Trafikverkets avdelning för Juridik och Planprövning för fastställelseprövning.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Om vägplanen uppfyller kraven i lagstiftningen så fastställs den. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen.

 

 

4 Planerad byggstart 2025

Frågor och svar

Vi ska ta fram en vägplan som beskriver våra planer att göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs södra delen av E4 genom Härnösand. Vi ska bland annat utreda möjligheten att bygga en cirkulationsplats i korsningen vid Gulf för att underlätta framkomligheten samt förlänga gång- och cykelvägen från Kiörningsskolan fram till en ny cirkulation. Projektet planerar att rusta och standardhöja busshållplatserna Gulf och Lövudden. Gång- och cykelpassager över E4 kommer att anläggas så att de oskyddade trafikanterna som går och cyklar kan korsa E4 på ett säkrare sätt. Passager har också effekten av att hastigheter hålls nere.

När vägplanen har vunnit laga kraft kommer vi att upphandla en entreprenör som ska genomföra åtgärderna längs europavägens södra infart till Härnösand, från 50-skylten i söder till infarten mot Sida i norr. Sträckan ska byggas om för att öka tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter samt förbättra för vinterväghållningen.

 

 

Det kan bli en hastighetsändring till 40 km/h från en möjlig framtida cirkulationsplats i korsningen vid Gulf.

Budgeten för detta projekt räcker till enkla åtgärder. En förbifart är ett stort och omfattande projekt som prioriteras nationellt och ställs mot behovet av andra projekt i hela landet. Idag finns ingen finansiering för en förbifart i den Nationella planen som sträcker sig fram till 2029. Det finns idag ett behov av att vi gör förbättringar för att höja trafiksäkerheten för gående och cyklister och förbättra förutsättningarna för drift och underhåll vintertid på E4 södra infarten till Härnösand.  

Det är för tidigt att säga. När vi tar fram vägplanen ska vi titta på vilket behov av utrymme vi kommer att behöva vid ombyggnationen.

Du som bor eller har verksamhet läng sträckan kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter under tiden vi jobbar med vägplanen. Vi kommer att ha samråd kring våra planer. Dina synpunkter och förslag är viktiga för oss.

Under byggtiden kan du komma att beröras av buller, damm och tidvis begränsad framkomlighet. 

Du har när som helst möjlighet att lämna synpunkter under tiden vi tar fram vägplanen. Vi kommer bjuda in till samrådsmöte då vi presenterar våra planer och berättar hur långt vi kommit i arbetet med vägplanen. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter skriftligen i brev, via e-post eller digitalt via ett formulär som kommer finnas tillgänglig här på webbsidan. 

Inför samrådet erbjuds allmänhet, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget med tillhörande handlingar. Inbjudan till samrådsmötet skickas till direkt berörda via brev, vi annonserar om mötet här på webbsidan samt i lokalpress. 

Välkommen att ta kontakt med oss och komma med synpunkter och information som berör projektet. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Dina synpunkter är viktiga för oss. 

 

Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information här på projektets webbsida.

Vi bjuder in till samråd när vi har ett förslag att presentera. I samband med samråd kommer du som direkt berörd att få information skickad till dig. Samråden annonseras i lokalpress och här på webbsidan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på webbsidan.

Dokument

Planeringsprocess

Kontakt

Elin Nathanaelsson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 39 05

Anne Mannela

Telefon: +46 10-123 04 92