Logga in
Logga in

Västra Götaland E6 Stenungsund - skredet: Omledning och återuppbyggnad

I september inträffade ett skred i höjd med Stenungsund vilket påverkar infrastruktur i området, främst E6. Här informerar vi löpande om hur vi hanterar omledning av trafiken samt hur vi arbetar med återbyggnaden.

Vad?

Vi leder om trafiken och bygger ny infrastruktur efter skredet i Stenungsund.

Varför?

Natten till den 23 september 2023 inträffade ett stort skred utanför Stenungsund som får stor påverkan på infrastruktur i området.

Nuläge

E6 är öppen för trafik igen sedan 03.15 den 5 juli 2024.

Om projektet

 • Två inriktningar

Sedan skredet utanför Stenungsund inträffade arbetar Trafikverket intensivt med två inriktningar. Dels med fokus på trafiksituationen med de frågor som omledningarna innebär och dels med fokus på att återställa vägarna.

Robust omledning

Organisationen som arbetar med Robust omledning hanterade initialt den akuta händelsen vid skredområdet, men fokuserar nu på att få till en robust omledning. Den rekommenderade omledningsvägen är att köra via E45, väg 44 och väg 678.

Karta över omledningen vid Stenungssundsmotet (pdf, 867kB)

Vi arbetar kontinuerligt med att se över trafiksituationen med avseende på:

 • skyltar för hänvisning
 • trafiksäkerhetsåtgärder
 • övervakning av trafiken med kameror och mätpunkter
 • trimningsåtgärder som skapar bättre flöde och säkerhet.

Projekt Återuppbyggnad E6

Redan första veckan efter att skredet skedde inrättade Trafikverket en projektorganisation som kommer att arbeta med återuppbyggnaden av E6 förbi Stenungsund. Vi är på plats och arbetar i skredområdet för att återställa E6. Återbyggnaden av E6 är ett speciellt projekt för Trafikverket där vi detaljprojekterar och bygger samtidigt.

Arbetet med att återuppbygga E6 förbi Stenungsund är prioriterat för Trafikverket. 

Detta har vi gjort:

 • Omfattande geotekniska undersökningar, provtagningar och mätningar i området för att få kännedom om påverkan i marken efter skredet.
 • Sammanställt och utvärderat en stor mängd geotekniska prover inför val av grundläggningsmetod.
 • Utfört undersökningar och prover kopplat till miljö.
 • Skredsäkrat område för att kunna bygga upp E6.
 • Arbetat med grundläggning genom installation av kalkcementpelare samt lättfyllnad i form av skumglas.
 • Sammanställt och utvärderar en stor mängd geotekniska prover.
 • Gjort undersökningar och tagit prover kopplat till miljö.
 • Färdigställt av- och påfartsramper  och linjemålat.

Nuläge:

 • Vi förbereder inför öppnandet den 5 juli.
 • Vi arbetar med återställandet av Kärrbäcken.

Så byggdes E6 i Stenungsund

Filmen visar utvecklingen i vägområdet från det att skredet hade gått den 23 september 2023 till juni 2024, några veckor före invigningen, då vägen nästan var klar. Efter att skredet hade gått fick väldigt få människor vistas i området och allt var som i ett fruset ögonblick, asfalten uppbruten, fordon som blivit demolerade och kvarlämnade och den omkringliggande marken i tumultartad kaos. När området var säkrat vidtogs en rad åtgärder, geotekniska prover togs, mätutrustning placerades ut och skredsäkringen gjordes. Efter att beslut tagits om vilken grundläggning som skulle användas startade provborrningar med kalkcementpelare. När grundläggningen var klar och vägbanken uppbyggd asfalterades hela sträckan på 400 meter.

Nyheter om skredet vid Stenungsund

Så fungerar kvicklera

Den 23 september 2023 gick ett skred på E6 i Stenungsund som gav stor påverkan på infrastrukturen och miljön i området. Sedan skredet inträffade arbetar Trafikverket intensivt med två inriktningar. Dels med fokus på trafiksituationen med de frågor som omledningarna innebär och dels med fokus på att återställa vägarna. Trafikverket arbetar med att bygga upp E6 igen som beräknas vara körbar igen någon gång under sommaren 2024.

Tidslinje

Återuppbyggnaden av E6 är påbörjad. Trafikverket arbetar för att kunna öppna för trafik på E6 igen någon gång under sommaren 2024. I väntan på att den nya vägen byggs leder vi om trafiken på andra vägar. 

Frågor och svar

Vi tittar på olika alternativ för lämpliga deponier. Då vi ännu inte har någon fullständig bild över massornas storlek eller halten av föroreningar så har vi ännu inte tagit något beslut i frågan.

Tidsplanen för färdigställande av E6 är satt till mellan tidig höst och årsskiftet 2024-2025.

Våra leverantörer arbetar nu i skredområdet och har skredsäkrat området. Länsstyrelsen hävde tillträdesförbudet den 6 februari men det är fortfarande förbjudet att beträda området för byggarbetsplatsen.

 

Trafikverket har de ekonomiska medel som behövs för att kunna återställa vägen men hur kostnaderna i slutänden kommer att fördelas är för tidigt att säga. Det är en fråga som vi får återkomma till.

E6 ligger där den ligger och kommer inte att flyttas. Vi behöver känna till området utifrån de risker som finns där nu och i framtiden. Vi arbetar generellt med riskreducerande åtgärder som kan hänga ihop med klimatförändringar. En viktig aspekt är att känna till hur marken nyttjas och hur den kommer att planeras och nyttjas i framtiden.

Trafikverket arbetar på flera sätt för att skapa säkra omledningar. Bland annat ser vi över skyltning för hänvisning, vi har kameraövervakning för att bevaka trafikflöden, vi har bärgare och vägassistans i beredskap för att snabbt få bort hinder på vägen och vi ser över beläggningen på vägen inför vintern.

Vi samarbetar med Statens Haverikommission som har gett Trafikverket riktlinjer för hur vi ska arbeta för att inte förstöra bevis. Trafikverket samråder och dokumenterar inför arbeten som vi vill utföra på plats för att inte påverka utredningen som Haverikommissionen gör. Vi samarbetar också kring provtagningar och undersökningar av marken.