Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

trafik på väg 222

Väg 222, Mölnvik–Ålstäket

Vi planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Just nu arbetar vi med att ta fram en vägplan som beskriver hur vi planerar att bygga om vägsträckan och hur det påverkar närboende, trafikanter och miljön. Vårt mål är att möjligaste mån behålla och ta till vara de värden som finns, samtidigt som vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Vad händer just nu?

Vi förbereder för granskning av vägplanen som vi planerar att göra under våren 2022. Att det inte sker tidigare beror på att vi har arbetat om utformningen av korsningen vid Ålstäket. När vi är klara med det kan vi skicka in miljökonsekvensbeskrivningen till länsstyrelsen för godkännande. När vägplanen ställs ut för granskning kan du lämna synpunkter på den och vi finns tillgängliga för att kunna svara på dina frågor.

Först när vägplanen har vunnit laga kraft kan projektet byggas. Vi planerar att börja bygga 2025.

Bakgrund

I dag är det tre körfält på merparten av sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket, varav mittkörfältet används omväxlande i östlig och västlig riktning. Så har det varit sedan 2006 och är en lösning för att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken.

Värmdö kommun arbetar med nya detaljplaner för bostadsområdena längs väg 222, mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket. Befolkningen i kommunen väntas öka kraftigt vilket kommer att öka trycket på väg 222, både från boende i området och från genomfartstrafik från områden längre ut, som till exempel Hemmesta och Stavsnäs.

Varför behöver sträckan byggas om?

Många upplever i dag sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket som otrygg och rörig. Det beror delvis på lösningen med de tre körfälten, där ett byter riktning, men även på att det finns ett större antal tomtanslutningar mot vägen och flera övergångsställen. Detta tänker vi åtgärda. Sträckan mellan Svanstensrondellen (vid Grisslingeparkeringen) och Ålstäket har redan i dag fyra körfält och nu kompletterar vi så att vi får samma lösning hela sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket.

De åtgärder vi tittar på är att:

  • bygga om till två körfält i vardera riktningen på hela sträckan Mölnvik–Ålstäket
  • binda ihop Korpholmsvägen och Älgstigen till en signalreglerad fyrvägskorsning
  • se över korsningspunkterna vid Mölnvik, Mörtnäs, Svanstensrondellen och Ålstäket för att få till så bra framkomlighet som möjligt
  • bygga en ny, bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222
  • bygga gång- och cykeltunnlar i anslutning till busshållplatserna
  • förbättra bullersituationen för närboende
  • stänga tomtanslutningar till väg 222 och samla dessa till lokalgator.

Se handlingar om projektet

I samrådshandlingen kan du se kartor som vi visade för allmänheten i samband med samrådsmötet som vi hade i juni 2018.

Handlingar för väg 222, Mölnvik–Ålstäket finns tillgängligt här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.