Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, Mölnvik–Ålstäket

Vi planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi tar fram en vägplan för sträckan Mölnvik–Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framför allt för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och ställer ut vägplanen för granskning under perioden 16 maj–16 juni 2023.

Granskning av vägplan

Väg 222 Mölnvik–Ålstäket, Värmdö kommun

Vi planerar för att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan. Vi ska bredda vägen till fyra körfält och bygga en ny gång- och cykelväg på vägens norra sida samt även två gång- och cykelpassager under väg 222. Läs mer om våra förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Planen omfattar arbete i vatten då grundvatten måste ledas bort i samband med att en gång- och cykelpassage ska anläggas under vägen väster om Älgstigen.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 16 maj–16 juni 2023.

Öppet hus: I samband med granskningen bjuder Trafikverket in till öppet hus den 25 maj. Vi finns på plats kl. 17.00–19.00. Vid kl. 17.30 presenterar vi planförslaget.
Plats: Värmdösalen, Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument samt på Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna och hos Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 16 juni 2023. Ange diarienummer TRV2016/40466.

Mer information: Linnéa Ljung, projektledare, 010-123 62 77 eller Eric Tällberg, markförhandlare, 010-124 34 48

Samråd om vattenverksamhet

Vi planerar för att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan. Vi behöver leda bort grundvatten i samband med byggnation av en gång- och cykelpassage under vägen, väster om Älgstigen. Läs mer om hur vi planerar att genomföra detta och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Samrådstid: 16 maj–16 juni 2023.

Plats för handlingar: Samrådsunderlaget som rör vattenverksamhet finns tillgängligt här på webben i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument. Det finns även på Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna och hos Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 16 juni, 2023. Ange diarienummer TRV 2020/99755.

Mer information: Linnéa Ljung, projektledare, telefon 010-123 62 77.

Om projektet

Många upplever i dag sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket som otrygg och rörig. Det beror delvis på lösningen med de tre körfälten, där ett byter riktning, men även på att det finns ett större antal tomtanslutningar mot vägen och flera övergångsställen. Detta tänker vi åtgärda. Sträckan mellan Svanstensrondellen (vid Grisslingeparkeringen) och Ålstäket har redan i dag fyra körfält och nu kompletterar vi så att vi får samma lösning hela sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket.

Planerade åtgärder

De åtgärder vi tittar på är att:

  • bygga om till två körfält i vardera riktningen på hela sträckan Mölnvik–Ålstäket
  • binda ihop Korpholmsvägen och Älgstigen till en signalreglerad fyrvägskorsning
  • se över korsningspunkterna vid Mölnvik, Mörtnäs, Svanstensrondellen och Ålstäket för att få till så bra framkomlighet som möjligt
  • bygga en ny, bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222
  • bygga gång- och cykeltunnlar i anslutning till busshållplatserna
  • förbättra bullersituationen för närboende
  • stänga tomtanslutningar till väg 222 och samla dessa till lokalgator.

Planerad hastighetsgräns

Vi planerar för 60 km/tim. Det innebär att hastigheten höjs från 50 km/tim. Att vi höjer hastigheten med 10 km/tim beror på att Grisslingerakan inte är en lokalgata utan en genomfartsled. För att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter ska vi även bygga en separat gång- och cykelväg samt flera gång- och cykeltunnlar.

Bakgrund

I dag är det tre körfält på merparten av sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket, varav mittkörfältet används omväxlande i östlig och västlig riktning. Så har det varit sedan 2006 och är en lösning för att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken.

Värmdö kommun arbetar med nya detaljplaner för bostadsområdena längs väg 222, mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket. Befolkningen i kommunen väntas öka kraftigt vilket kommer att öka trycket på väg 222, både från boende i området och från genomfartstrafik från områden längre ut, som till exempel Hemmesta och Stavsnäs.

Tidsplan

Den 20 juni 2018 hade vi ett samrådsmöte i Värmdösalen, Gustavsberg i Värmdö kommun om projektet väg 222, Mölnvik–Ålstäket. På samrådet informerade vi bland annat om vägplanens formella handläggning, förslag på utformning, eventuell vattenverksamhet samt innehåll och avgränsning av miljösekvensbeskrivning.

Vi vill tacka alla som deltog på samrådet. Vi har tagit till oss era synpunkter och tar dem med oss i det fortsatta arbetet med vägplanen.

Just nu arbetar vi med att ta fram en vägplan som beskriver hur vi planerar att bygga om vägsträckan och hur det påverkar närboende, trafikanter och miljön. Vårt mål är att möjligaste mån behålla och ta till vara de värden som finns, samtidigt som vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter.

Under perioden 16 maj–16 juni 2023 ställer vi ut vägplanen för granskning. Det innebär att du kan lämna synpunkter på vägplanen och att vi finns tillgängliga för att kunna svara på dina frågor.

Vi bjuder in till granskningen via brev och annons.

Under perioden 16 maj–16 juni 2023 samrådet vi om vattenverksamhet.

5 Byggstart Planerad till våren 2027

Projekt i närheten

Nyheter

Kontakt

Linnea Ljung

Telefon: +46 10-123 62 77