Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 570/587, Gunnesby, brobyte, gång- och cykelväg, cirkulationsplats

Vi planerar för en ny bro över Bohusbanan på väg 587, en ny gång- och cykelväg samt bygga om korsningen mellan väg 570 och 587 till en cirkulationsplats.

Vad?

Vi bygger ny bro, gång- och cykelväg och bygger cirkulationsplats i korsningen mellan väg 570 och 587 i Gunnesby.

Varför?

Nuvarande bro fungerar inte längre för tung trafik. Vi vill även förbättra trafiksäkerheten för både biltrafik, gående och cyklister.

Nuläge

Vi har skickat in vägplanen för fastställelse och håller på att ta fram en bygghandling.

Om projektet

Den bro som går över Bohusbanan i dag på väg 587 har blivit för gammal och fungerar inte längre för tung trafik. Korsningen mellan väg 570 och väg 587 har i dag otillräcklig standard, och saknar delvis gång- och cykelvägar.

För att få en trafiksäker lösning för närboende och alla trafikantgrupper planerar vi att:

  • ersätta bron med en ny bro strax söder om den gamla
  • bygga om korsningen vid bron till en cirkulationsplats i anslutning till den nya bron
  • bygga en separerad gång- och cykelbana.

Förutsättningar

Väg 570 och väg 587 har förbindelse med E6 och det övergripande vägnätet i Göteborg. Vägarna har därmed främst en lokal funktion som uppsamlingsvägar. På väg 570 förekommer även trafik från färjan som går över Nordre älv till Kornhall.

Vi har haft ett samråd med ett förslag om förbifart, men den lösningen har visat sig vara svår att genomföra. I vägplanen har vi utrett hur vi på bästa sätt kan öka trafiksäkerheten i området och har gått vidare med lösningen som vi beskriver ovan.

Tidsplan

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådsunderlag och presentation från mötet finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandling finns under Dokument.

Handlingar finns under Dokument.

6 Byggstart Preliminärt 2026

Dokument

Kontakt

Rickard Sunström

Projektledare