Logga in
Logga in

Kalmar Väg 136, Isgärde–Rälla, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar att genomföra flera åtgärder längs sträckan mellan Isgärde och Rälla för att förbättra trafikflödet och säkerheten för både motorfordon och för cyklister.

Vad?

Åtgärder mellan Isgärde och Rälla för ökad trafiksäkerhet, smidigare kollektivtrafik och bättre möjligheter till cykling.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten, både för motorfordon och för dig som cyklar, åker buss eller går till fots.

Nuläge

Skickat för fastställelse med förväntat beslut sommaren 2024.

Om projektet

Isgärde–Rälla är en 2,7 kilometer lång sträcka längs väg 136, på Ölands västra sida. Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten för motorfordon och oskyddade trafikanter utmed väg 136, på sträckan mellan Isgärde och Rälla. Vi förbättrar också förutsättningarna för att nyttja kollektivtrafik. 

Så ser förslaget ut för Isgärde–Rälla

  • Ny korsning mellan väg 136 och Stora Rörsvägen (väg 965), för att förbättra trafiksäkerheten. Vi breddar vägen för att få plats med extra körfält. Då blir det säkrare att både svänga vänster från vägen och svänga vänster upp på vägen.  
  • Vi bygger säkerhetsräcken längs sträckan utmed väg 136.
  • Gång- och cykelport under väg 136.
  • Gång- och cykelstråk som ska binda ihop Isgärde med Rälla – som skiljer gångare och cyklister från bilisterna.
  • Nya lokalgator öppnas för att möjliggöra stängning av mindre anslutningar och fastighetsutfarter mot väg 136.
  • Vi bygger en ny busshållplats som förses med plattformar, väderskydd och belysning på båda sidor av vägen, för att göra det enklare och säkrare att nyttja kollektivtrafik.
  • Vi sätter upp bullerskydd.

Samtliga trafiksäkerhetsåtgärder stärker också skyddet av vattentäkten, eftersom de bidrar till att minska risken för trafikolyckor som kan innebära spill som rinner ut i vattentäkten.

 

Tidsplan

1 Samråd Sommaren 2021

2 Granskning av vägplan 2023-05-29–2023-07-02

3 Sammanställning av granskningssynpunkter samt upprättande av fastställelsehandling Hösten 2023

Projekt längs väg 136

Kontakt

Carl-Fredrik Nelson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 34 92