Logga in
Logga in

Norrbotten Malmporten, åtgärder i Luleå hamn

Luleå hamn ska anpassas för att kunna ta emot större fartyg vilket ska leda till effektivare sjötransporter.

Vad?

Projekt Malmporten omfattar muddringsåtgärder i hamn och farleder, farledsutmärkning, anläggande av en ny djuphamn med tillhörande infrastruktur och nya markytor.

Varför?

Ökade malmtransporter och framtida sjöfrakter kräver större fartyg. Hamn och farleder behöver olika åtgärder för att ta emot större fartyg.

Nuläge

Regeringen har beslutat om byggstart i perioden 2022-2024.

Kostnad

Ca 2,6 miljarder kronor (prisnivå 2019)

Om projektet

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Luleå hamn och Luleå Kommun. Luleå Hamn och Sjöfartsverket är utförare.

Det här ska vi göra:

  • muddringsåtgärder i hamn och farleder 
  • märka ut farleden
  • anlägga en ny djuphamn med nya landytor

Projektet finns med i Nationell plan för infrastruktur 2018-2029. Just nu pågår projektering och förberedelser inför byggstart. Regeringen har beslutat om byggstart under perioden 2022-2024.

Större fartyg för minskad miljöpåverkan

Projekt Malmporten genomförs därför att ökade malmtransporter och framtida sjöfrakter kräver större fartyg för minskad miljöpåverkan och ökad konkurrenskraft. Det är bättre för miljön att lasta mer på större fartyg, än att lasta mindre på många små fartyg.
I EU:s Svaveldirektiv finns krav på att minska halten av svavel i marina bränslen. När det direktivet infördes innebar det högre transportkostnader. Därför krävs större fartyg för att uppnå miljö- och kostnadseffektiva sjötransporter. Befintliga farleder in till hamnen och befintliga hamnanläggningar i Luleå motsvarar inte de krav på kapacitet och säkerhetsmarginaler som krävs för effektivare transporter med större fartyg och bevarad sjösäkerhet.

Flera parter finansierar åtgärderna

Att genomföra alla åtgärder beräknas kosta cirka 2,6 miljarder kronor. Av den summan kommer 1,3 miljarder kronor från staten via Trafikverket med Sjöfartsverket som utförare av alla muddringsåtgärder. Luleå hamn står för 1,3 miljarder, vilket omfattar muddringsåtgärder i hamnen, nya kajer och landinfrastruktur.

Luleå hamn är prioriterad av EU

Malmporten är ett av de projekt som fått medfinansiering från EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility. De bidrar med 2 480 000 euro. Hamnen i Luleå är en av de fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt prioriterad av EU och ingår i TEN-T nätverket som CORE-hamn.

Tidsplan för Malmporten

Här kan du se de olika stegen framåt i projekt Malmporten.

1 Förberedelse för byggstart 2021–2023

2 Byggstart muddringsarbeten Våren 2024–våren 2024

3 Muddringsarbeten pågår 2024–2027

Läs mer om projekt Malmporten

Läs mer om projektet hos Sjöfartsverket.

Läs mer om projektet hos Luleå Hamn

Projektet medfinansieras av NDPTL, The Northern Dimension partnership on Transport and Logistics.

With funding by the European Union (ENPI/2014/352-339)

Kontakt

Johanna Jakobsson

Telefon: +46 10-123 75 29