Logga in
Logga in

Kronoberg Väg 25, Österleden i Växjö, ny trafikplats vid Fagrabäck

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun för en ny trafikplats vid Fagrabäck och en ombyggnation av Österleden. Detta gör vi för att din resa till, från och genom Växjö ska bli säkrare och smidigare.

Vad?

Vi planerar för att bygga om och mittseparera Österleden, samt en ny trafikplats vid Fagrabäck. Nya gång- och cykelvägar planeras också, bland annat till Fyllerydskogen.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna.

Nuläge

Växjö kommun utför förberedande arbeten: ledningar läggs om och skogsavverkning. Trafikverket förbereder upphandling av entreprenad, klart i höst.

Om projektet

Trafikverket planerar att mittseparera Österleden och bygga en trafikplats där trafiken från väg 25 och 27 skiljs från lokaltrafiken. Köerna blir på så sätt färre, vilket innebär kortare restider oavsett om du åker kollektivt eller kör bil.

Växjö stad växer, och därför utformas den nya trafikplatsen med tanke på ökade trafikmängder. Vi tar även hänsyn till Fyllerydskogen och att det ska vara smidigt att ta sig dit, till exempel till fots eller med cykel. Anslutningarna till Fyllerydskogen blir också fler än tidigare.

Hur går arbetet till?

Ombyggnaden av väg 25 Österleden och trafikplats Fagrabäck beräknas kunna starta vid årsskiftet 2023/2024 och ta drygt två år. Innan trafikplatsen kan byggas om behöver Växjö kommun utföra förberedande arbeten med fjärrvärme, el och vattenledningar intill trafikplatsen. Det arbetet påbörjades 2022 och avslutas sommaren 2023. Efter sommaren kommer kommunen att påbörja avverkningen i Fyllerydsskogen.

Trafikverket och Växjö kommun arbetar tillsammans med ombyggnaden. Trafikverket har tagit fram en vägplan och Växjö kommun en detaljplan för att bygga om väg 25 Österleden enligt förslaget. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för de båda planerna.

Vad ska göras i och med Trafikverkets projekt?

 • Den genomgående trafiken separeras från den lokala trafiken.
 • Nya gång- och cykelvägar.
 • Tre nya cirkulationsplatser.
 • Planskild gång- och cykelväg till Fyllerydskogen, samt anslutningsvägar in i reservatet.

Projektets översiktsplan visar var vi planerar att bygga de olika delarna vi beskrivit ovan: 
Översiktsplan (pdf, 686, kB)

När byggnationen är klar kan hastigheten för genomgående trafik på väg 25 höjas till 100 km/timmen.

Ombyggnationen kommer innebära följande:

 • Restiden mellan Högstorp och centrum minskar.
 • Risken för köbildning minskar eftersom trafiken blir jämnare.
 • Lokal kollektivtrafik kommer fram snabbare.
 • Säkerheten ökar för fotgängare med hjälp av planskilda övergångar.
 • Området får en sammanhängande gång- och cykelväg.
 • Möjligheterna att nå Fyllerydskogen blir fler, både till fots, med cykel och med bil.

Så här arbetar vi med miljön:

 • Viltstängsel kommer sättas upp.
 • Bullerplank kommer sättas upp längs vägen.
 • Fyllerydskogens naturreservat utökas som kompensation för att Trafikverket behöver två procent av Fyllerydskogen för att bygga trafikplatsen.

Under byggtiden

Vi gör allt vi kan för att du ska komma fram så lätt som möjligt under byggtiden. En stor del av arbetet kommer göras där det idag är skog och kommer därför inte störa trafiken.

Dessa vägar kommer vi sedan använda för att leda om trafiken när vi ska påbörja arbetet där det idag är väg. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterade under byggtiden och kommer ha samma restid som vanligt.

Fyllerydskogen kommer att vara tillgänglig under hela byggtiden.

Video: så blir trafikplatsen vid Fagrabäck

Tidsplan

1 Byggstartsbeslut från regeringen December 2021

Under perioden 2022–2023 (klart sommaren) utför Växjö kommun förberedande arbeten med fjärrvärme, el och vattenledningar intill trafikplatsen. Efter sommaren kommer också en del av Fyllerydsskogen att avverkas. 

3 Upphandling av entreprenad Sommar–höst 2023

Entreprenör påbörjar vägombyggnaden, preliminärt i början av 2024.

5 Färdigställande Preliminärt hösten 2026

Vanliga frågor och svar

Beslut har fattats om att upphäva en del av Fylleryds naturreservat för att göra ombyggnationen möjlig. 

Växjös kommunstyrelse beslutade 2017 om att upphäva en del av naturreservatet, vilket överklagades. Länsstyrelsen beslutade i januari 2018 att avslå det överklagandet, men detta beslut överklagades också. Ärendet hamnade då hos regeringen som 2019 avslog överklagan, det innebär att Växjö kommuns beslut gäller.

Nej, det går inte att få till hela trafikplatsen utan att öka området för infrastruktur. Vi har utrett möjligheten att bygga en ny trafikplats utan att behöva ta en del av naturreservatet, men de alternativen möter inte framtidens förväntade trafikökning.  

Trafikverket har ansökt om att upphäva totalt 10,9 hektar av naturreservatet, vilket motsvarar drygt 2 procent av dess totala yta.

Vad gör Trafikverket för att kompensera att en del av naturreservatet försvinner?

De 10,9 hektar av reservatet som upphävs kommer att kompenseras med 17 hektar skyddad skog i form av naturreservat.

Det nya reservatsområdet innebär att ytan för att utöva friluftsaktiviteter blir större. Elljusspåret och mountainbike-banan bibehålls med en delvis annan sträckning. Växjö kommun kommer även att låta bygga andra anordningar för friluftsliv, exempelvis rastplatser och informationstavlor.

200 kubikmeter död ved kommer att placeras ut till nytta för insekter. Därtill kommer 50 fågelholkar för olika arter att sättas upp.

Den fridlysta gröna sköldmossan som finns i Fylleryds naturreservat i Växjö får flyttas, det beslutade mark- och miljödomstolen i november 2020.

Trafikverket har tidigare fått dispens av länsstyrelsen för att få flytta mossan, men beslutet överklagades, och i november 2020 avslogs den överklagan. Den här dispensen innebär att mossan får flyttas inom området där vägen planeras byggas.

Fyrstegsprincipen infördes på slutet av 90-talet och innebär att större vägobjekt ska prövas genom fyrstegsprincipens olika steg.

Trafikplats Norremark och väg 23 genom Sandsbro som idag är ombyggda har föregåtts av utredningar om trafiken i Växjös nordöstra sektor. Dessa utredningar belyser även situationen och behovet av ombyggnad av Österleden med ny trafikplats Fagrabäck.

Steg 1. Tänk om:                     
Det första steget i fyrstegsprincipen handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt. Väg 25 är nationell stamväg som sträcker sig från Halmstad via Växjö till Kalmar och är en viktig led för långväga person- och godstransporter. Detta projekt avser en ombyggnad av ett kort avsnitt av en befintlig nationell väg och ändrar inte på väg 25 och dess betydelse.

Steg 2. Optimera:                   
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
Här har den regionala kollektivtrafikmyndigheten tidigare arbetat med ökad turtäthet för busstrafiken, samordning mellan tåg och buss i ett steg att erbjuda fler alternativ till bilresande. Här har även utretts förutsättningar för ett separat kollektivtrafikkörfält, vilket inte är genomförbart utan fastighetsintrång på ett antal privata bostadsfastigheter, varför detta alternativ förkastades

Steg 3. Bygg om:                     
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. Tidigare har enklare trimningsåtgärder genomförts i dagens cirkulationsplats och ytterligare åtgärder som utrymmesmässigt skulle vara möjliga att genomföra i eller i anslutning till befintlig cirkulation anses inte räcka till för att lösa varken dagens eller framtida behov. Alternativet med att bygga om utan att uppfylla projektmålen har inte varit aktuellt.

Steg 4. Bygg nytt:                   
För att uppnå projektmålen med framkomlighet, trafiksäkerhet, tillgänglighet till naturreservat, framkomlighet för kollektiv- och gång/cykeltrafik och minimalt intrång i Fyllerydskogen har det fastställda vägförslaget arbetats fram.
Sammantaget pekade slutsatserna i åtgärdsvalstudien på steg 4.

Inför beslut om medfinansiering och beslut om upphävande av del av Fylleryds naturreservat har Växjö Kommuns Tekniska nämnd tillsatt en oberoende konsult, för ”second opinion”. Denna utredning styrker att föreslagen trafikplatsutformning är rimlig för att uppfylla projektmålen.

Läs mer om vår fyrstegsprincip här:
Fyrstegsprincipen

Läs mer hos kommunen

Här går det att läsa mer på Växjö kommuns webbplats

Kontakt

Magne Holm

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 71