Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg.

Vad?

Bygga mötesfri väg med mitträcke och 2+1 och 2+2-körfält.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Luleå och Boden.

Nuläge

Sedan hösten 2021 är det mötesfritt på på hela sträckan Boden-Luleå. Bygget av parallellvägar i Sävastnäs och mot Boden på älvsidan, kommer att slutföras sommaren 2024.

Om projektet

Arbetet som startade i mars 2020 och är nu klart till största delen och hela sträckan, på 12 km, mellan Luleå och Boden är därmed mötesfri. Ombyggnationen har gått snabbare än beräknat. 

Det här har vi gjort under ombyggnationen 

  • breddat vägen på större delen av sträckan 
  • satt upp mitträcken
  • byggt tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön 
  • byggt ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
  • stängt ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
  • byggt tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
  • byggt nya, säkrare busshållplatser
  • bullerskyddsåtgärder

Återstående arbeten

Byggandet av enskilda vägar i Sävastnäs och mot Boden pågår och beräknas vara klart sommaren 2024. Kvarvarande utfarter kommer att tas bort och bullerplanken kompletteras. Räcken och viltstängsel monteras under sommaren 2024. Därefter kommer hastigheten att höjas till 100 km/h.

Urgrävning av kvarvarande tjällyft på väg 97 i Sävastnäs kommer att göras sommaren 2024.

Under de återstående jobben på väg 97 kommer det att bli tillfälliga hastighetsnedsättningar och avstängda körfält.

En lantmäteriförrättning av enskild väg från Sävastnäs mot Luleå återstår. Där kan inte viltstängsel sättas upp.

För trafik i riktning mot Boden är högsta tillåtna hastighet nu justerad upp till 100 km/h.

Tidsplan

1 Byggstart mars 2020

2 Mötesfritt mellan Södra Sunderbyn-Sävast Oktober 2021

Dokument Väg 97, Södra Sunderbyn-Sävast, mötesfri väg

Film Södra Sunderbyn-Sävast

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten har vi byggt om sträckan Södra Sunderbyn-Sävast till mötesfri väg med mitträcke. Se den nya vägen växa fram.

Kontakt

Jonas Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 43

Klas Isaksson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 39