Logga in
Logga in

Stockholm Väg 257, Tungelstavägen, ökad säkerhet för alla

Vi planerar att bygga om delar av Tungelstavägen för att öka säkerheten för alla trafikanter. Barn, äldre, och personer med rullatorer till exempel, ska alla kunna korsa vägen och ta sig fram säkert.

Vad?

Vi planerar att bygga om väg 257 Tungelstavägen mellan Västerhaninge och Tungelsta i Haninge.

Varför?

För att öka säkerheten för alla trafikanter.

Nuläge

Vägplanen är fastställd men överklagad. Beräknad byggstart tidigast hösten 2024.

Om projektet

Väg 257, Tungelstavägen är en länsväg som förbinder Västerhaninge med Tungelsta, i Haninge kommun. Vissa tider på dagen passerar mycket trafik här. Samtidigt bor många i områden nära vägen. Skolbarn går och cyklar längs gång- och cykelvägen och behöver korsa Tungelstavägen ofta.

Nu planerar vi för att bygga om vägen på flera platser för att öka säkerheten. Det ska bli säkrare att korsa vägen.

Så bygger vi om vägen

Vägplanen har blivit överklagad, vilket innebär att projektet försenas med minst ett år. Planerad byggstart beräknas därför bli tidigast hösten 2024. De lösningar som planeras för vägen är de vi ser har störst nytta för säkerheten.

Vi planerar att genomföra:

  • Bygga om den norra busshållplatsen och bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen Skolvägen/Hammarbergsvägen.
  • Säkrare övergångsställe för cyklister och gångtrafikanter vid Tungelsta skola (Tidigare åtgärd nr 3: korsning i plan för gående och cyklister vid Tungelsta skola.)
  • En ny och säkrare övergång över Tungelstavägen, vid Tungelsta skola. På vägen ska vi göra ett slags farthinder, för att påverka trafikanter att sänka hastigheten. Hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen förbi skolan.
  • Säkrare korsning vid ICA/Parkvägen (Tidigare åtgärd nr. 4: signalreglerad trevägskorsning med vänstersvängskörfält vid ICA/Parkvägen.)
  • Säkrare korsning vid ICA/Parkväg. Det innebär nya trafikljus, en trevägskorsning och ett vänstersvängskörfält på Tungelstavägen för bilar som ska svänga in på Parkvägen.
  • Säkrare korsning vid Mulstavägen (Tidigare åtgärd nr 5: Fyrvägskorsning med vänstersvängskörfält vid Mulstavägen.)
  • Vi föreslår att korsningen vid Mulstavägen, som idag är en femvägskorsning, byggs om till en fyrvägskorsning. Det innebär att Lyngstavägen och Glasbergavägen får en gemensam in- och utfart på Tungelstavägen. Vi breddar Tungelstavägen och anlägger ett vänstersvängskörfält för trafik som ska svänga in på Mulstavägen.

Tidsplan

Vi är i planeringsfas och har tagit fram en vägplan. I arbetet med vägplanen ingår dialog med närboende och andra berörda som får möjlighet se förslag och komma med synpunkter.

Hösten 2019 hade vi ett tidigt samråd om Tungelstavägen och visade upp olika förslag på förändringar som vi då planerade för. Vi tackar dig som lämnade synpunkter under samrådsperioden.

Efter samrådsperioden arbetade vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Läs gärna vår samrådsredogörelse som finns i vårt dokumentbibliotek.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Sommaren 2020 hade vi samråd om Tungelstavägen och visade upp olika förslag på förändringar som vi då planerade för. Vi tackar dig som lämnade synpunkter under samrådsperioden.

Efter samrådsperioden arbetade vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Läs gärna vår samrådsredogörelse som finns i vårt dokuementbibliotek.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Förslaget om hur vi planerar att bygga om vägen och vägplanen var ute på granskning under perioden 1 november–3 december 2021.

Beräknad planerad byggstart tidigast hösten 2024 och klart tidigast 2026.

Dokumentbibliotek

Här hittar du bland annat dokument för vägplanen.

Projekt i närheten

Kontakt

Lars Segerman

Telefon: +46 10-123 20 63