Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 570, Tuvevägen–Kornhallsvägen, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Tuvevägen och Kornhallsvägen, och bygger även om två korsningar. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och förbättra möjligheten att pendla med cykel.

Vad?

Cirkulationsplats, gång- och cykelbana, vänstersvängfält och anpassning av busshållplatser.

Varför?

Förbättra möjligheten att pendla med cykel och att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Norra delen av väg 570 (Kongahällavägen), mellan Säve stationsväg och Skrälls väg, har brister i trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Den saknar gång- och cykelväg, har två körfält, signalreglerade korsningar och en hastighetsbegränsning på 50–70 km/tim. Fyra busslinjer trafikerar området, och kommunen erbjuder skolskjuts till alla skolbarn upp till årkurs 6 på Bärbyskolan, eftersom trafikmiljön bedöms som osäker. Det saknas också möjlighet att ta sig över vägen till busshållplatserna vid korsningarna på ett trafiksäkert sätt.

Vi planerar för bättre trafikmiljö

För att förbättra möjligheten att pendla med cykel och öka trafiksäkerheten för cyklister och gående håller vi på att:

  • bygga om den signalreglerade korsningen vid Säve stationsväg till en cirkulationsplats
  • flytta busshållplatserna vid Säve stationsväg så att de fungerar bra ihop med den nya cirkulationsplatsen
  • ta bort busshållplatser vid Bärby Norra
  • bygga vänstersvängfält, gångpassage och refug norr om korsningen vid Bärby Norra
  • bygga en 1 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Säve stationsväg och Kornhallsvägen.

Gång- och cykelvägen kommer belysas och anpassas för snöröjning. I söder ska den ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen som går fram till Säve Stationsväg.

Trafikpåverkan under byggtiden

Under byggtiden (slutet av november 2023 till slutet av november 2024) kommer framkomligheten vid arbetsområdet vara begränsad och med nedsatt hastighet. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd jan. 2021–feb. 2021

2 Samråd samrådshandling sep. 2021–okt. 2021

3 Granskning apr. 2022–maj 2022

4 Vägplan för fastställelse till Planprövning slutet av augusti 2022

5 Framtagande av bygghandling hösten 2022

6 Upphandling av entreprenör våren 2023

7 Byggstart november 2023

8 Beräknas bli klart och öppnas för trafik slutet av november 2024

Kontakt

Lorenzo Letic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 98

Louise Wallin

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 99 33