Logga in
Logga in

Stockholm Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

Vi planerar för en ny mötesfri motortrafikled söder om Stockholm med separat gång– och cykelväg samt nya Vårbybroar. Tvärförbindelse Södertörn kommer bidra till ökad säkerhet och smidigare transportmöjligheter.

Vad?

En 2 mil mötesfri motortrafikled och separat gång- och cykelväg från Kungens Kurva, via Flemingsberg, till Jordbro. Vi byter ut Vårbybroarna och breddar väg E4/E20.

Varför?

Väg 259 i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. Trafikverket planerar därför att bygga en ny, säkrare väg i området – Tvärförbindelse Södertörn.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Kostnad

Projektet är fullt finansierat utifrån den nationella transportinfrastrukturplanen 2022−2033.

Om projektet

Tvärförbindelse Södertörn – på en minut

Ett transportstråk för alla

Ett säkert transportstråk

Det behövs en helt ny trafiklösning för bättre säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för både människor och gods. Tvärförbindelse Södertörn ska bli ett säkert transportstråk för alla trafikanter. Vi bygger en mötesfri väg med två körfält i vardera riktningen samt en separat gång- och cykelväg som är väl skyddad från övrig trafik. Boende vid och oskyddade trafikanter på väg 225 får också en säkrare trafikmiljö, när den tunga godstrafiken kan välja Tvärförbindelse Södertörn.

Ett smidigt transportstråk

Vi bygger för olika transportalternativ, det ska vara smidigt att åka buss, bil, cykla eller gå.  Vi vill skapa möjligheter att byta mellan transportslagen. Det ska vara enkelt för människor att byta från cykel till buss, och för gods att färdas via sjöfart till lastbil. Tvärförbindelse Södertörn är en förutsättning för ett växande Södertörn. Den ger näringslivet bättre förutsättningar med smidig godstrafik och avlastar det regionala vägnätet.

Ett hållbart transportstråk

Tvärförbindelsen gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart, samtidigt som naturreservaten skyddas. Vi arbetar aktivt för att hitta nya sätt att minska klimatpåverkan i såväl byggskedet som vid trafikanternas användning av vägen.

Kartor

Nyheter

För dig som bor i området

Här kan du läsa om hur vi jobbar med:

Inför att Tvärförbindelse Södertörn börjar byggas kan vi behöva utföra markundersökningar. Markundersökningarna kan bestå av undersökningar av jord, berg och grundvatten för att hitta de bästa förutsättningarna för den nya vägen. När vi är klara med undersökningarna analyserar vi resultaten och använder dem i det fortsatta utredningsarbetet.

De fastighetsägare vars fastigheter berörs kontaktas alltid av oss i förväg om undersökningarna. Trafikverket eller av denna anlitad konsult har enligt 34 § Väglagen rätt att få tillträde till fastighet för genomförande av mätning, stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av väg.

Vi kan komma att behöva borra, göra provtagningar, grundvattenmätningar och besiktningar av fastigheter på olika platser längs hela sträckan. Arbetet utförs oftast på dagtid. Oftast används en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kan surra och brumma lite, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud.

På vissa platser kommer vi behöva göra återkommande mätningar, till exempel av grundvattennivåer och sättningar. Detta för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av det kommande bygget. Vi kan komma att göra kompletterande undersökningar senare. På de platser där det blir aktuellt kommer därför mätpunkter, som grundvattenrör och sättningsdubb, få sitta kvar en tid.

När vi bygger Tvärförbindelse Södertörn påverkar vi fastigheter och byggnader längs sträckan. Vi gör vad vi kan för att minimera skador på mark och fastigheter, och vi jobbar hårt för att hålla störningarna på en acceptabel nivå. Om skada trots allt skulle uppstå på grund av bygget åtgärdar vi skadan eller ersätter den som har blivit drabbad.

Fastighetsägare vars mark behövs för den nya vägen

När vi bygger en ny väg kan vi behöva ta mark som tillhör olika fastigheter i anspråk som vägområde. En markförhandlare från Trafikverket kontaktar alla ägare till mark och fastigheter som blir berörda.

Fastighetsägarnas rättigheter

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som Trafikverket tar i anspråk, både permanent och tillfälligt.
 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för skador som uppstår på grund av bygget.
 • Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.
 • För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada. Skadan ska med andra ord vara objektivt mätbar.
 • Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock som innebär att en ägare till en fastighet där mark tas i anspråk kan behöva tåla viss värdeminskning från vägprojektet om det är skäligt, med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.

Trafikverkets rättigheter och skyldigheter

 • Trafikverket har rätt att göra mätningar och undersökningar intill den planerade vägsträckningen, samt att få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras. Vi meddelar alltid ägaren i förväg.
 • Trafikverket har rätt att ta i anspråk den mark som behövs för permanenta ändamål, efter det att vägplanen har vunnit laga kraft.
 • Trafikverket har rätt att använda mark som ligger utanför själva vägområdet för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial.
 • Trafikverket har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när vägplanen har vunnit laga kraft.
 • Trafikverket har rätt att göra små avvikelser från den fastställda vägplanen om det endast har marginell påverkan på omgivningen.
 • Om Trafikverket skulle behöva ta mer mark i anspråk än vad som fastställts i vägplanen måste vi informera berörd fastighetsägare om detta. Om skillnaden är väsentlig måste avtal ordnas med berörd markägare.
 • Trafikverket är skyldigt att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.

 

 

Tidplan

Planläggning av vägbyggen följer en noggrann process som är fastställd i lag. I vår planeringsprocess går vi från översiktliga studier till detaljerade beskrivningar, innan vi sätter spaden i marken och börjar bygga väg.

1 Samråd med öppna hus om vägplanen 2018

2 Förberedande arbeten 2021

3 Granskning av vägplanen januari–februari 2021

4 Länsstyrelsen tillstyrkning av vägplan november 2021

5 Fastställelse av vägplan november 2022

6 Lagakraftvunnen vägplan januari 2024

7 Byggstartsbeslut 2024-2025

8 Upphandling av entreprenörer januari 2025

En yttre tvärled

Idag finns bara en större väg när du ska passera Stockholm eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm. Det gör transportsystemet i regionen sårbart. Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled. Tvärleden binder samman de södra och de norra delarna av länet. Därmed skapas en snabbare förbindelse från Täby i norr till Haninge i söder, och det i sin tur ger nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen.

Det nya transportstråket minskar trycket på dagens överbelastade lokala och regionala vägnät. Bil, gods och busstrafik får en ökad framomlighet, samtidigt som tillgängligheten också förbättras för gående och cyklister. En ny gång- och cykelväg längs hela sträckan genom Södertörn kommer att ge nya möjligheter till pendling med cykel.

 

Genom Tvärförbindelse Södertörn kommer tre regionala stadskärnor att bindas samman. Kommunerna ges möjlighet att utvecklas och växa, bygga bostäder och möjligheter för nya företag att etableras skapas. Andra vägar i området, såsom väg 73, väg 257, väg 225 och Södra länken avlastas. Tillsammans med E4 Förbifart Stockholm binder vi ihop hela Stockholmsregionen från Täby i norr till Haninge i söder.

Klimat

En ny väg påverkar klimatet både under själva byggandet och när den står färdig. Vi arbetar aktivt för att Tvärförbindelse Södertörn ska påverka klimatet så lite som möjligt.

Tvärförbindelse Södertörn gör det varken enklare eller svårare att nå klimatmålen. Trafiken i länet ökar endast marginellt när den nya vägen öppnar för trafik. Vi gynnar hållbara transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart i större utsträckning än i dag. Det ska vara enkelt och säkert att transportera sig utan bil, och det ska vara smidigt att byta mellan olika transportlösningar. Framför allt möjliggör vi en omfördelning av trafik från hårt belastade lokalgator och infartsleder till den nya tvärförbindelsen.

För ytterligare fördjupning läs gärna rapporten "Tvärförbindelse Södertörn - en del av ett modernt och klimatanpassat transportsystem. "

Gå till rapporten

Tvärförbindelsen blir en viktig förbindelse till nya Norviks hamn, som öppnade våren 2020. Hamnen har byggts för att öka andelen godstransporter sjövägen och därmed minska påverkan på klimatet. Norviks hamn kan ta emot större fartyg direkt till Stockholmsregionen än tidigare hamnar, och på så sätt kan transporter till sjöss ta över en stor del av lastbilstrafiken på vägarna från södra och västra Sverige. De som idag får hantera stora mängder av allt gods som konsumeras i Stockholmsregionen.

Tvärförbindelse Södertörn ställer mycket höga klimatkrav på entreprenörer i upphandlingar. Vi arbetar systematiskt med att begränsa klimatpåverkan och energianvändning från byggande, drift och underhåll av väganläggningen.

Vi kommer att ta tillvara varje möjlighet att göra Tvärförbindelsen till test- och utvecklingsarena inom områden som digitalisering och automatisering, elektrifierade och fossilfria fordon under byggskedet.

I ett väganläggningsprojekt bidrar betong/cement, stål, drivmedel och asfalt med de största utsläppen av växthusgaser. Vi vill nå nya framgångar på alla dessa områden. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna bidra till att nå Trafikverkets mål om klimatneutral anläggningar 2045.

Det här gör vi i samverkan med andra parter både internt och externt för att bidra till en förflyttning inom branschen. Det som vi testar på Tvärförbindelse Södertörn kan andra entreprenader dra nytta av i framtiden.

Ett exempel på en digital innovation är skyddsåtgärder mot luftföroreningar. Genom att använda digitala hastighetsskyltar och teknik som mäter luftpartiklar kan hastigheten automatiskt sänkas om miljökvalitetsnormen skulle överskridas.

Miljö

En fjärdedel av Tvärförbindelse Södertörn kommer att gå i tunnlar under känsliga naturområden. Det innebär att djurlivet, naturen och vi människor, kan fortsätta röra oss fritt ovanför.

Säker passage för djuren vid Gömmarbäcken

Över Gömmarbäcken ska all trafik gå på broar, vilket innebär att vi återskapar en öppen bäck. Vattenlevande arter och små däggdjur får en säker passage. Intill Gömmarbäcken anlägger vi en enkel spång för fotgängare till och från Gömmarens naturreservat.

Ekodukten vid Masmo - 60 meter bred passage för djurlivet

Vid Masmo bygger vi en så kallad ekodukt, en mer än 60 meter bred bro där naturen kan leva ostörd. Bredvid ekodukten anlägger vi en belyst gång- och cykelväg. Den blir väl avskärmad som är väl avskärmad från ekodukten för att inte störa djurlivet.

Sörmlandsleden ska gå under landskapsbro vid Slätmossen

Vi kommer att anlägga en så kallad landskapsbro vid Slätmossen, strax väster om Slätmossens trafikplats. Den befintliga vägen 259 kommer alltså att gå på en bro. Under bron tar vi bort vägbanken och restaurerar vegetationen. Sörmlandsleden kommer att få en ny dragning och ledas under den nya landskapsbron. Dessutom sätter vi upp bullerskydd. Även vid Ekedal och Smedtorp bygger vi landskapsbroar där djur och människor kan passera under vägen.

Faunapassager

På sträckan mellan trafikplats Gladö kvarn och Jordbro bygger vi sex mindre faunapassager, det vill säga tunnlar avsedda för att djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen. Dessa anläggs för att undvika längre sträckor utan naturliga passager för mindre däggdjur.

Alla spår, elljusspår och leder som påverkas av Tvärförbindelse Södertörn drar vi om för att bibehålla dess funktion i området. Längs hela sträckan kommer det att finnas en separat gång- och cykelväg. I tillägg till den anlägger vi rekreationspassager på ett flertal platser till exempel vid trafikplats Gladö kvarn där vi bygger en passage både för gående och hästar från närliggande stall.

Tvärförbindelse Södertörn påverkar sju kommunala naturreservat. Trafikverkets miljöspecialister har, tillsammans med ekologer på Huddinge kommun, haft som utgångspunkt att kompensationsåtgärderna ska vara åtgärder som stärker funktioner på landskapsnivå och de ska vara långsiktiga. För de naturreservat där vi gör ett permanent intrång har Trafikverket, Huddinge och Haninge kommun gemensamt tagit fram kompensationsåtgärder.

Exempel på kompensationsåtgärder vi genomför är:

 • utökning av naturreservat,
 • stängsling av områden för beteshållning,
 • biotopvård,
 • anläggning av våtmarker vid Ebbadalsdiket och i Flemingsbergsskogen
 • småvatten i de flesta berörda naturreservat samt
 • bullerskydd.

Utökning av naturreservat innebär en arealmässig kompensation av både permanent och tillfälligt intrång i naturreservaten. De områden som vi har valt ut är sådana områden som uppfyller minst ett av syftena med det aktuella naturreservatet. Kommunernas ekologer har i flera fall föreslagit lämpliga områden.

Rudans naturreservat

Till exempel utökningen av Rudans naturreservat är i huvudsak en arealmässig kompensation för det intrång som gång- och cykelvägen samt trafikplats Djupdalen innebär. Området har dels rekreativa värden eftersom Sörmlandsleden går här och dels är det ett våtmarksområde, en naturtyp som är hotad.

Orlångens naturreservat

Orlångens naturreservat utökas med ett område vid Sörskogen och ett område som kallas för ”Nya Smedstorp”. Totalt kommer Orlångens naturreservat utökas med cirka 48 hektar och detta kompenserar för Tvärförbindelsen Södertörns total markintrång om cirka 40 hektar för samtliga berörda naturreservat inom Huddinge kommun (cirka 26 hektar permanent vägrätt och cirka 15 med tillfällig nyttjanderätt).

Generellt biotopskydd

Där Tvärförbindelse Södertörn gör ett intrång i ett generellt biotopskydd ersätts det med en likvärdig biotop på annan plats. Som exempel kan nämnas allén längs Fågelviksvägen där en ny allé planteras längs Åvägen i Botkyrka kommun. Syftet med att skapa biotoper är främst stärkt och ökad biologisk mångfald genom att fler livsmiljöer skapas.

Bullerskydd

Bullerskydd som kompensation för intrång i naturreservat har flera syften, bland annat för rekreation men även för minskad bullerpåverkan på djurlivet och som bländskydd för ljusstörda arter.

Trafikverket har under lång tid utrett artskyddsfrågor för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Arbetet med skyddade arter, samt skyddad natur och naturvärden, har följt skadelindringshierarkin. Det innebär att vi i första hand har eftersträvat en lokalisering som undviker skyddade arters fortplantningsområden och viloplatser samt områden med höga naturvärden. Därefter har anpassningar av anläggningen och skyddsåtgärder planerats.

I vägplanen fastställs bullerskyddsskärmar vid Lissmasjön för att skydda fåglar och som en ytterligare skyddsåtgärd sänker vi hastigheten från 100 km/h till 80 km/h på en sträcka om cirka 1,9 km förbi Lissmasjön. 

Så skyddar vi arter och natur

Utöver de skyddsåtgärder som fastställs inom vägplanen genomför vi biotopvårdande skyddsåtgärder som till exempel:

 • gallring och frihuggning av grövre lövträd och tallar,
 • veteranisering och ringbarkning av träd,
 • skapa högstubbar,
 • anlägga småvatten och
 • nyskapa övervintringslokaler för fladdermöss i sex jordkällare.

Biotopvårdsåtgärder uppgår totalt till cirka 18 ha.

Vi startar skyddsarbetet långt innan vi börjar bygga vägen 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för artskyddet bör skyddsåtgärder genomföras förebyggande. Det innebär alltså att det inte ska uppstå ett glapp mellan att en ekologisk funktion skadas/försvinner, och att skyddsåtgärden säkerställer samma funktion. Den arten för vilken skyddsåtgärder genomförs ska i nästa period av sin livscykel ha oavbruten tillgång till den ekologiska funktionen, till exempel fortplantningsområdet. Tillsammans med Huddinge kommun genomför Trafikverket biotopvårdande skyddsåtgärder innan byggnation av vägen påbörjas.

Fladdermöss och fåglar

I Tvärförbindelse Södertörn är vi extra stolta över vårt arbete med skyddsåtgärder för fladdermöss. I ett samarbete mellan oss på Trafikverket, kommunekologer på Huddinge kommun och fladdermusexperter i Sverige, har vi tagit fram förslag till biotopvårdande åtgärder för fladdermöss i tre kommunala naturreservat i Huddinge kommun tagits fram. Dessutom kommer inventeringar att göras för att följa upp dessa åtgärder.

Så går det till 

 1. Vi stängslar in större områden i Flemingsbergskogen. Stängsling av områden och återupptaget skogsbete bidrar till ett mer varierat skogslandskap vilket gynnar biologisk mångfald och öppnar upp områden för både fladdermöss och fåglar att flyga och födosöka i. 
 2. Veteranisering - att skapa håligheter och död ved på levande träd genom att skada trädet på olika sätt innebär att håligheter kan användas av fladdermöss och fåglar som viloplatser, tillflyktsorter och potentiella koloniplatser.
 3. Våtmarker är viktiga som jaktmiljöer för många arter av fladdermöss och fåglar. Genom att anlägga våtmarker i befintliga fuktområden som inte håller vatten året runt kan insektsproduktionen öka i dessa områden och göra de mer gynnsamma som jaktmiljöer. Våtmarker anläggs inom Orlångens naturreservat vid Ebbadalsdiket och inom Flemingsbergsskogen.
 4. Trafikverket restaurerar sex stycken jordkällare inom Orlångens, Lissmadalens och Gladö Kvarnsjöns naturreservat tillsammans med Huddinge kommun. Flera arter av fladdermöss använder byggnader som koloniplatser, viloplatser och övervintringsmiljöer. Jordkällare är till exempel lämpliga övervintringsplatser för brunlångöra, nordfladdermus och om källaren är tillräckligt stor även vattenfladdermus och fransfladdermus. Dessutom restaurerar Trafikverket stallet i Lissmadalens naturreservat så att fladdermöss kan använda den som koloniplats. 

Enligt kulturmiljölagens  portalparagraf 1988:950, är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Lagen hanterar skydd av fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Det är förbjudet att skada eller ta bort fornlämningar utan tillstånd från länsstyrelsen.

Fornlämningar

Inom vägplaneområdet finns inga byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen men däremot ett antal fornlämningar som berörs enligt kulturmiljölagen. I framtagandet av vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn har det varit prioriterat att endast beröra fornlämningar som redan är delundersökta eller skadade. Komplexa fornlämningsmiljöer har i möjligaste mån värnats. 

Vissa fornlämningar påverkas permanent

Det finns fornlämningar som påverkas permanent av Tvärförbindelse Södertörn. Då det inte finns något alternativ till att ta bort fornlämningen beslutar länsstyrelsen om tillstånd till borttagande av fornlämningen med villkor om arkeologisk undersökning (utgrävning). Detta innebär att fornlämningen tas bort och dokumenteras. Efter en arkeologisk undersökning är marken fri för byggande när det gäller fornlämningar.

Fornlämningar som skyddas under byggtiden

Arbeten som innebär att grundvatten tillfälligt behöver avledas kan göra att fornlämningar påverkas av grundvattenförändring. Fornlämningar i anslutning till områden för tillfälligt nyttjande, som arbetsområden eller transportvägar, ska skyddas under byggtiden.

Vi restaurerar stallet i Lissmadalen

Som kompensationsåtgärd för intrång i Lissmadalens naturreservat ska Trafikverket bland annat restaurera stallet som har tillhört Lissma gård/säteri och som idag ingår i Lissmadalens naturreservat. Trafikverket kommer även att restaurera allén som har tillhört Lissma gård. Stallet, allén och de delar av parken som finns kvar är viktiga delar i områdets kulturhistoria.

Vi sätter upp omfattande bullerskyddskärmar längs med E4/E20 och Tvärförbindelse Södertörn. Vi erbjuder fastighetsnära bullerskyddsåtgärder för bostadsbyggnader utifrån behov att klara riktvärden för buller inomhus och vid uteplats. Detaljerna går att läsa om i vägplanen. Det kan till exempel handla om byte av fönster och skärmar vid uteplatser.

För att minska negativ bullerpåverkan för rekreation och friluftsliv sätter vi även upp bullerskyddsskärmar i Rudans friluftsområde, vid Björksättrahalvöns naturreservat och intill gång- och cykelvägen längs Gömmarens naturreservat.

För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för att skydda människor från oacceptabla hälsoeffekter.

Dubbdäck är den enskilt viktigaste orsaken till höga halter av partiklar i luften (PM10) och bildning av slitagepartiklar är beroende av fordonshastighet och andel dubbade däck. Dubbdäcksandelen i Stockholmsregionen visar en generellt minskande trend de senaste åren. Det finns en positiv utvecklingstrend både avseende dubbdäcksandel och utformning av dubbdäck.

När vi är klara med Tvärförbindelse Södertörn och anpassningarna på E4/E20 sänker vi skyltad hastighet under 1 oktober till 15 april. Den tiden på året finns en risk för höga partikelhalter. Alternativet är att vi låter hastigheten styras av uppmätta partikelhalter. Det gör vi med hjälp av en teknik som heter Intelligenta transportsystem (ITS). Vi monterar partikelmätare som kopplas till systemet för hastighetsregleringen, när partiklar överskrids sänks hastigheten längs berörd sträcka. 

När man ska utföra arbete i ett vattenområde eller behöver leda bort grundvatten kallas det vattenverksamhet och man behöver antingen söka tillstånd eller göra en anmälan. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen medan en anmälan för mindre vattenverksamheter görs hos länsstyrelsen.

Tvärförbindelse Södertörn söker två tillstånd för vattenverksamhet, ett för Vårbybroarna och trafikplats Duvberget samt ett för väg 259 Masmo till västra Jordbro. För mindre ytvattenverksamheter framför allt längs befintlig väg 259 behöver anmälan om vattenverksamhet göras. Dessa omfattar till exempel byte av trummor och mindre arbeten i ytvattendrag.

Upphandlingar och dokument

Projektets historik

1980, Södertörnsleden

På åttiotalet planerade dåvarande Vägverket för en infrastruktursatsning som kallades väg 259 Södertörnsleden. Det var en väg som planerades gå i ytläge genom viktiga naturområden.

Efter ett antal år stod det dock helt klart att det var en dålig idé – både för natur- och kulturvärden, men också för att den planerade vägen varken skulle klara av de framtida riktigt tunga godstransporterna eller ha tillräckligt bra av- och påfarter till det omgivande vägnätet.

2014, Tvärförbindelse Södertörn

2014 startade Trafikverket planeringen av ett nytt projekt, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Det nya transportstråket ska, till skillnad från den tidigare planerade vägen, trygga natur och djurliv med bland annat tre tunnlar under naturreservaten. Hela stråket kommer också att förses med en separat gång- och cykelbana.

Transportstråket byggs för tyngre godstrafik för att främja Norviks hamn och sjötransporter. I uppdraget ingår också att bygga en helt nya broar över Mälarpassagen vid Fittja, eftersom de nuvarande Vårbybroarna inte kommer att räcka till när vägarna Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm möts i området.

Tids- och kostnadsjämförelser med det tidigare vägprojektet Södertörnsleden kan inte göras då Tvärförbindelse Södertörn är ett helt nytt projekt.

Press

Alexandra Stassais Söderblom, projektchef.

Möt våra medarbetare

Vilka arbetsuppgifter har du i projektet?

Jag jobbar som projektingenjör med projekteringen av en stor trafikplats i Huddinge. Trafikplatsen är väldigt komplex och är i tre plan, där Tvärförbindelse Södertörn passerar både Västra stambanan och Huddingevägen. I min roll som projektingenjör stöttar jag både projektledare och projekteringsledare, och mina uppgifter är väldigt varierande. Jag jobbar med risker, prognoser och tidplan, och följer även upp våra konsulters arbete.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

Just nu är det väldigt mycket spännande på gång. Vi jobbar intensivt med att ta fram ett bra underlag för att handla upp en entreprenör som ska bygga själva trafikplatsen. Jag jobbar även med vår tidplan, där det är otroligt många aktiviteter som ska synkas. Förutom det så är det mycket möten med konsulterna, där vi diskuterar både tekniska och administrativa frågor för att driva projektet framåt.

Varför ska man söka sig till Tvärförbindelse Södertörn?

Jag tycker du ska söka dig till Tvärförbindelse Södertörn om du vill jobba i ett spännande projekt och samtidigt vara med och bidra till samhällsutvecklingen!

Vilka arbetsuppgifter har du i projektet?

I min roll som markförhandlare är jag Trafikverkets representant i dialoger och förhandlingar med fastighetsägare, där Trafikverket behöver åtkomst till mark för att kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

En vanlig arbetsvecka i pandemitider börjar med morgonmötet på Skype tillsammans med mina kollegor. Därefter brukar dagen vara fylld med möten med berörda fastighetsägare. Och vi markförhandlare har också möten med kommuner för att förhandla genomförandeavtal. Ett genomförandeavtal är ett avtal där vi kommer överens om hur vi ska genomföra vägbygget i samordning med kommunen. Till exempel om vad som ska byggas på kommunens mark och om finansiering.

Varför ska man söka sig till Tvärförbindelse Södertörn?

Att arbeta i Tvärförbindelse Södertörn är omväxlande och väldigt lärorikt. Personligen tycker jag att det är viktigt att arbeta med något som gör skillnad och en väg som kommer finnas i många år gör just skillnad. Till exempel i form av minskade restider för privatpersoner och för transport- och logistikföretag. Och inte minst en minskad risk för olyckor. Tvärförbindelse Södertörn kommer bli en väg som smälter in i landskapet som den går genom, och det tycker jag också är viktigt, att det som byggs faktiskt ser bra ut och passar in.

Beskriv dina arbetsuppgifter inom Tvärförbindelse Södertörn?

Jag jobbar som biträdande projekteringsledare med projekteringen av trafikplats Vårdkasen (fd. trafikplats Solgård) i Huddinge. Det blir en trafikplats i tre olika nivåer kan man säga. Dels bygger vi en tunnel under Huddingevägen och järnvägen, dels är det själva Huddingevägen som går längs med järnvägen och dels blir det en cirkulationsplats ovanpå, som knyter ihop alla på- och avfarter.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?

En arbetsvecka kan se väldigt olika ut, beroende på vad som ligger i pipen. Tillsammans med projekteringsledaren ser vi till att koordinera arbetet med vår konsult, och bevaka våra intressen i projekteringen.

Varför ska man söka sig till Tvärförbindelse Södertörn tycker du?

Jag älskar att lösa problem och jobba med siktet framåt. Är du en sån som gillar problemlösning och ett högt tempo, så ska du definitivt söka dig till oss på Trafikverket och Tvärförbindelse Södertörn.

Projekt i närheten