Logga in
Logga in

Stockholm Väg 57, mellan Gnesta och Järna

Vi bygger om väg 57 mellan Gnesta och Järna. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Vi ska höja standarden på väg 57 mellan Gnesta och Järna samt förbättra gång- och cykelvägar inne i tätorterna längs sträckan.

Varför?

Vi bygger om väg 57 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi är i byggskedet.

Om projektet

Händer i närtid

Bygget startade i maj men trafiken påverkas först senare i sommar. Vi planerar för säkra tillfälliga trafiklösningar för trafikanter.

Just nu i juli arbetar vi vid Harry Martinssons väg, där vi bygger en tillfällig väg för omledning av trafiken. Det ingår att avverka träd och röja.

Vi vill varna för att arbetet med väg 57 kommer att upplevas som trafikstörande.

Vägsträckan som vi bygger om används av många arbetspendlare som ska till Södertälje eller vidare till Stockholm. Ombyggnaden av vägen innebär att vi höjer vägens standard, exempelvis genom att bygga bredare körfält och förbättra siktförhållanden. Vi kommer även att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Så gör vi vägen säkrare

Mellan körfälten blir det mitträffling, syftet med mitträfflingen är att varna trafikanter som av någon anledning är på väg att lämna sitt körfält. På så vis kan olyckor undvikas.

Vi ser även över sidoområdena så att de blir fria från hinder och på så viss även förbättrar sikten. Vi gör ett så kallat stigningsfält på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta. Med stigningsfälten skapas möjligheter att passera långsamtgående fordon på ett säkert sätt.

Ny cirkulationsplats

Strax innan Gnesta, vid korsningen mellan väg 57/väg 506 och Harry Martinssons väg, kommer vi bygga en ny cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen kommer att fungera som en entré till Gnesta då utformningen förtydligar närheten till Gnesta tätort och närvaron av övrig tätortsbebyggelse. Cirkulationsplatsen bidrar även till att öka skillnaden mellan tätort och omgivande landskap vilket ökar förståelsen för att hastighetsbegränsningen sänks vilket är positivt för trafikanterna.

Korsningsåtgärder

Korsningen med Fristavägen får en ny utformning med ett körfält för vänstersväng, vilket förbättrar säkerheten. Inne i Mölnbo behåller vi vägens bredd.

Andra planerade åtgärder på sträckan Mölnbo och Gnesta är att bygga om korsningarna med väg 500 och väg 501. Korsningarna ska dessutom bli belysta.

Anslutningen till väg 505 Hölövägen byggs om, korsningen får en refug och belysning. Den nya utformningen ökar trafiksäkerheten genom att risk för upphinnandeolyckor minskar, även framkomligheten ökar.

Ny gång- och cykelväg

Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Tavestavägen och Storgatan. Korsningen mellan väg 57 och Storgatan byggs om. Detta bidrar till god trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Bättre busshållsplatser

Vi ska även förbättra busshållplatser längs hela sträckan mellan Gnesta och E4:an. Det innebär att det blir säkrare och trevligare för dig som åker buss.

Väg 57 i Ostlänken

Den del av väg 57, som är i nära anslutning till trafikplats Järna, byggs inte om i detta projekt utan i projektet Ostlänken – en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Ombyggnaden av väg 57 vid trafikplats Järna ingår i järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg–Långsjön. 

Nyheter

Tidsplan

Vi har tagit fram en vägplan som fick laga kraft den 5 mars 2020. Nu förbereder vi för byggstarten.

Vi bygger sedan maj 2024 och planerar att bli klara senhösten 2026.

Projekt i närheten

Kontakt

Mats Berg

Telefon: +46 10-123 66 71