Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2504, Södra Härene – väg 2503

Vi hålller på att höja standarden på en del av väg 2504. Det gör vi för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Standardhöjande och bärighetshöjande åtgärder.

Varför?

Ökad framkomlighet, bärighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggarbetet är pausat till våren 2024 när arbete med toppbeläggning kommer att ske och de sista finjusteringarna.

Om projektet

Vi ska höja standarden på en del av väg 2504. Den delen är cirka 7,5 kilometer lång, och sträcker sig från cirka 800 meter nordväst om E20 till vägskälet med väg 2503. De standardhöjande åtgärderna ska göra det möjligt att höja hastigheten på vägen till 80 km/tim (förutom i Fåglums tätort). Vi ska bland annat räta ut kurvor, justera profiler, bredda vägen och åtgärda sidoområden.

Vi ska också höja bärigheten på de partier där vägen har dålig bärighet. I Fåglum ska vi bygga en gångbana från övergångsstället och nordväst ut till isbanan. Dessutom ska hållplats Fåglum göras om till en körbanehållplats med plattform.

Målet med projektet är:

  • god framkomlighet för näringslivets transporter och för skol- och arbetspendling
  • full bärighet på väg 2504 året runt och därmed en säkrare och bekvämare trafikmiljö
  • ökad trafiksäkerhet.

Tidsplan

Samrådshandlingen finns under Dokument.

2 Beslut om betydande miljöpåverkan November 2019

3 Samrådsremiss Våren 2020

Plan kungörs för granskning. Granskningshandlingen finns under Dokument.

5 Fastställelseprövning Sommaren 2021

Vi planerar att börja arbetena 3 oktober.

Det mesta av arbetet planeras bli klart november/december 2023, men vi planerar att lägga toppbeläggning under vår/tidig sommar 2024.

Kartor

Kontakt

Emelie Falk

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 28

Tomas Blidsell

Biträdande projektledare

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24