Logga in
Logga in

Stockholm Väg 260, Ältastråket, del av cykelsatsning Södertörn

Trafikverket rustar upp delar av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket, för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Upprustning av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket.

Varför?

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Uppphandling av entreprenör.

Om projektet

Vi planerar att bredda omkring 3,5 kilometer cykelväg längs väg 260, Ältavägen, en primär länsväg i Nacka kommun mellan väg 229 (Tyresövägen) och väg 222 (Värmdöleden).

Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs Ältastråket och utforma miljön enligt principen i Regional cykelplan.

Ändrade planer

Efter samrådet 2016 har vi minskat omfattningen av ombyggnationen för att projektet ska rymmas inom budgeten i länsplanen. Vi har dragit tillbaka den gamla vägplanen och har gått ut på granskning med en ny plan för att kunna anpassa den efter Nacka kommuns detaljplaner. Den nya vägplanen är nu faställd och har vunnit laga kraft. 

Enligt den nya planen breddar vi gång- och cykelvägen från stråkets början norr om avfartsrampen från väg 229, Tyresövägen, fram till övergångsstället vid Hämplingevägen i Älta. Vi breddar också sträckan från kurvan vid Hästhagen till bron mot Sickla.

Längs Ältastråket har en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats, allt från smala delsträckor, korsande gator utan hastighetssäkrade passager, ett flertal konfliktpunkter mellan gående/cyklister vid busshållplatser och korsningar som inte är anpassade till trafikanternas behov. På ett flertal platser längs stråket är sikten dessutom begränsad samt vissa delsträckor saknar tillfredsställande belysning.

Översiktskarta

Ältastråkets sträckning.

Röd markering i kartan visar Ältastråkets sträckning.

Tidsplan

Laga kraft 2021

2 Projektering 2022–oktober 2023

3 Byggstart våren 2024

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Jacob Johansson

Telefon: +46 10-123 46 67