Logga in
Logga in

Stockholm Väg 260, Ältastråket, del av cykelsatsning Södertörn

Vi rustar upp delar av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket, för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Upprustning av delar av cykelvägen längs väg 260, Ältastråket.

Varför?

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggstart maj 2024

Om projektet

Vi breddar omkring 3,5 kilometer cykelväg längs väg 260, Ältavägen, en primär länsväg i Nacka kommun mellan väg 229 (Tyresövägen) och väg 222 (Värmdöleden).

Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs Ältastråket och utforma miljön enligt principen i Regional cykelplan.

Enligt vägplanen ska vi bredda gång- och cykelvägen från stråkets början norr om avfartsrampen från väg 229, Tyresövägen, fram till övergångsstället vid Hämplingevägen i Älta. Vi breddar också sträckan från kurvan vid Hästhagen till bron mot Sickla.

Längs Ältastråket har en mängd framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem identifierats, allt från smala delsträckor, korsande gator utan hastighetssäkrade passager, ett flertal konfliktpunkter mellan gående/cyklister vid busshållplatser och korsningar som inte är anpassade till trafikanternas behov. På ett flertal platser längs stråket är sikten dessutom begränsad samt vissa delsträckor saknar tillfredsställande belysning.

Byggstart 13 maj! Så påverkas trafiken under byggstiden

13 maj sätter arbetet längs Ältavägen igång, ett arbete som kommer att pågå i cirka två år. Under byggtiden kommer framkomligheten på väg 260 att vara begränsad. Upprustningsarbetet sker i etapper om cirka 150 meter i taget där det är ett körfält öppet och trafiken regleras med tillfällig trafikssignal förbi arbetsområdet. För fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter kommer det under byggtiden bli aktuellt med både omledning och i vissa fall en smalare gång- och cykelväg.

Vi ber om överseende för den påverkan bygget har på din vardag och ber dig som trafikant att ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar vid och på vägen, för allas säkerhet.

Översiktskarta

Breddning av gång- och cykelväg kommer utföras längs de sträckor som är rödmarkerade på kartan

Tidsplan

Laga kraft 2021

2 Projektering 2022–oktober 2023

3 Byggstart våren 2024

4 Beräknas bli klart vintern 2026

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Nyheter

Kontakt

Jacob Johansson

Telefon: +46 10-123 46 67