Logga in
Logga in

E22 genom Skåne

Vi förbättrar framkomligheten på E22 genom Skåne, för att underlätta för dig att komma fram smidigt, säkert och som du planerar.

I Sverige börjar E22 i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne och Blekinge upp till Norrköping. Vägen går förbi bland annat Malmö, Lund, Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Sträckan i Sverige är 56 mil lång, hårt trafikerad och olycksdrabbad på sina sträckor. Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att vi bygger om och förbättrar E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.

Vi bygger för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten

Under ett antal år har vi byggt ut E22 till motorväg och mötesfri väg, en så kallad 2+1 väg från Gårdstånga till Fogdarp, och därefter Hörby Norra fram till Vä för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Vi har nu från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg.  När den delen också är byggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra i Skåne som inte är motorväg.

Satsningarna på E22 ger stor nytta

God tillgänglighet är ett måste i ett fungerande och hållbart samhälle. Trafikverket har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt, så att den bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. En väl fungerande E22, för pendling, godstrafik och kollektivtrafik är en viktig förutsättning för regional utveckling i Skåne och för Sverige som helhet.

Våra satsningar, både på väg och järnväg hjälper till att skapa en bättre transportförsörjning för näringslivet. Vi bidrar med bättre tillgänglighet till fler arbetsplatser i regionen. 

Malmö och Lund

Mellan Malmö och Lund är trafikmängderna på E22 väldigt hög och andelen tung trafik är stor. Där är även små störningar på sträckan, t.ex. en hastig inbromsning som skapar snabbt långa köer och ökar risk för kökrockar. Vi har många incidenter med stora konsekvenser för framkomligheten, men få allvarligare olyckor med personskador. Med hänsyn till sin egen säkerhet kräver räddningstjänsten dessutom totalavstängning när de ska göra sitt jobb. Detta medför stora konsekvenser för framkomligheten. I Lundområdet har störningskänsligheten identifierats som den största bristen. Åtgärderna som planeras i området syftar till att minska störningskänsligheten på hela sträckan och tillgodose kapacitetsbehov i kritiska punkter.

I Lundaområdet storsatsar vi under de närmsta åren för att resenärens och trafikantens vardag ska bli enklare och att tillgängligheten för näringslivet ska bli bättre. Vi gör flera åtgärder på hårt belastade vägar och vi ökar robustheten och kapaciteten på järnvägen.

Vi gör förbättringar för kollektivtrafiken och vi gör det smidigare och tryggare för cyklister så att fler har möjlighet att pendla med cykel.

Vårt mål är att alla i förlängningen ska kunna resa smidigare, tryggare och mer klimatsmart.

Hållbart samhälle

Nyheter

Tidsplan

Ombyggnad av trafikplatsen med ny bro samt anpassning för kommande fyrfältsutbyggnad på väg 108 mellan Lund och Staffanstorp, samtidigt byts broarna ut.

Ny väganslutning till E22 vid Ideon och additionskörfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Gastelyckan–Lund Norra.

Tidpunkten för utbyggnaden av vägen till motorväg är osäker eftersom sträckan inte finns med i en nationell plan. Trafikverkets har tagit fram ett förslag till nationella plan  för transportsystemet gäller åren 2022-2033.

Bygga ut E22 till en 21,5 meter bred motorväg.

Byte av befintliga broar på E22 i Kristianstad.

Fler projekt på E22