Logga in
Logga in

Flera län Avesta Krylbo-Dalslund, dubbelspår samt Avesta Krylbo bangård

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Avesta Krylbo-Dalslund för att öka kapaciteten samt att byta växlar med mera på bangården i Krylbo. Målsättningen är att utbyggnaden ska vara slutfört år 2028.

Vad?

Nytt dubbelspår mellan Avesta Krylbo och Dalslund , utbyggnaden är cirka fem kilometer lång samt kommande ombyggnader av bangården i Krylbo.

Varför?

Förbättrad kapacitet på aktuell sträcka vilket medger fler tåg per dygn då Godsstråket i Bergslagen är en vital transportled för godstonnage.

Nuläge

Järnvägsplanen har vunnit laga kraft i mitten av januari. Arbete pågår med att ta fram bygghandlingar för kommande upphandling av entreprenör.

Kostnad

Cirka 600 miljoner kronor för att bygga dubbelspår mellan AvestaKrylbo-Dalslund samt genomföra kapacitetsförbättringar på Krylbo bangård.

Om projektet

Godstråket genom Bergslagen utgör ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Den enkelspåriga delen mellan Storvik och Frövi är mycket hårt belastad. Trafiken förväntas fortsätta att öka, vilket medför ett behov av kunna köra fler godståg.
Möjligheten att med nuvarande infrastrukturen utöka antalet tåg är mycket begränsad. För att kunna möta framtidens behov behöver vi därför förbättra kapaciteten. 
Ett sätt att göra detta är att bygga ett dubbelspår från Avesta Krylbo och söderut, vilket medför större flexibilitet vid tågmöten och förbättrar kapaciteten på Godsstråket söderut.
Vad gäller åtgärderna på bangården i Krylbo handlar det om att
lägga nya växlar och bygga om spår inne på Krylbo bangård för att öka kapaciteten för både Dalabanan samt Godsstråket i Bergslagen. Efter att ombyggnaden av bangårdens utformning är genomförd kan tåg passera bangården med högre hastighet samt högre kapacitet för resande. 
Utbyggnaden av dubbelspår är en del av de åtgärder som sker för att förbättra kapaciten på hela Godsstråket i Bergslagen på sträckan Storvik-Mjölby.

Projektets dokument

Via denna länk når du de handlingar som tagits fram som underlag till järnvägsplanen för den kommande dubbelspårsutbyggnaden Avesta Krylbo-Dalslund.

Tidplan

Övergripande tidplan med preliminära tider

1 Projektering inleds Under 2023

Förslaget till järnvägsplan fastställdes av Trafikverkets planprövningsenhet 18 december 2023. Planen vann laga kraft i mitten av januari 2024.

Bygghandlingar tas fram för kommande produktion. 

4 Upphandling av entreprenör Hösten och vintern 2025

Målsättningen är att dubbelspårsutbyggnaden ska vara slutförd under år 2028.

Kontakt

Thomas Gauffin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 94

Felix Hahne

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 22 70