Logga in
Logga in

Dalarna E45/väg 70 genom Mora, förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Vad?

Ett antal åtgärder för att höja kapaciteten på vägarna genom Mora.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikanter.

Nuläge

Byggnation av delsträcka 1 och 2 pågår. Delsträcka 1 beräknas bli klart hösten 2022. Hela genomfarten beräknas bli klar hösten 2024.

Om projektet

Både E45 och väg 70 går genom centrala Mora med intensiv trafik och köbildning vissa tider. De flesta, turister och boende, har en plats i Mora som mål för sin resa. Ett mindre antal ska passera genom tätorten. Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt. 

Längs E45 från Noretbron till Fridhemsgatan ska vi bygga nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Det förhindrar köer, kortar restiden och bidrar till minskad miljöbelastning. Vi arbetar samtidigt för en trevlig stadsmiljö och bevarade kulturvärden. 

Åtgärderna genomförs i tre delprojekt, där delprojekt 1 och 2 är klara. Vill du läsa mer om dessa klicka på rubriken Färdiga åtgärder i menyn. 

Just nu arbetar vi med delprojekt 3 som är uppdelat i två delsträckor. 

Delsträcka 1

Delsträcka 1 mellan Noretbron och centrum har problem med framkomligheten som begränsas av signalreglerade korsningar och vänstersvängande trafik vilket bromsar upp trafikflödet. Det är även otydligt hur oskyddade trafikanter ska röra sig och säkert passera över vägen. Ibland har även räddningsfordon problem att ta sig fram vid högt trafiktryck. Vi bygger därför tillsammans med Mora kommun en bättre genomfart för Moras trafikanter med ett flertal åtgärder, som till exempel:

 • dubbla körfält på E45
 • nya cirkulationsplatser
 • ny gång- och cykelväg som ansluts till den befintliga vägen
 • ny gång- och cykelport för bättre säkerhet för oskyddade trafikanter
 • gestaltningsåtgärder för en trevligare stadsmiljö.

Arbete med delsträcka 1 pågår och beräknas bli klar under hösten 2022. 

Delsträcka 2

Längs sträckan mellan Älvgatan/Vasagatan och E45/Fridhemsgatan ska vi främst göra åtgärder för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, som upplever den här sträckan som otrygg. Dessutom är tillgängligheten dålig till målpunkter på båda sidor om Strandgatan. I flera korsningar är det kapacitetsproblem. Vi behöver förbättra framkomligheten främst för oskyddade trafikanter, men också skapa en mer stadsnära miljö längs sträckan. På delsträcka 2 kommer vi tillsammans med Mora kommun: 

 • bygga nya cirkulationsplatser
 • bygga hållplatser för bussar
 • bygga ny gång-och cykelport för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter
 • utforma gång- och cykelvägar samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för oskyddade trafikanter
 • gestaltningsåtgärder för en trevligare stadsmiljö.

Arbetet med delsträcka 2 startade under hösten 2022. 

Vasagatan/Strandgatan avstängd för all trafik

All trafik påverkas av avstängningen. Se kartor nedan för biltrafiken samt gång- och cykeltrafikanter. För busstrafiken hänvisar vi till Dalatrafik på www.dalatrafik.se.

För att öka framkomligheten förbjuds vänstersvängar på Älvgatan och Badstugatan och en del övergångställen tas bort tillfälligt. De här avstängningarna kommer vara tydligt skyltade men de är inte markerade i kartorna nedan.

Karta omledning för biltrafik

Karta omledning för gång- och cykeltrafikanter

 

Nyheter

Tidsplan

1 Byggfas delsträcka 1 2020–hösten 2022

2 Byggfas delsträcka 2 2022–2024

3 Nya genomfart Mora klar hösten 2024

Karta ombyggnadsåtgärder

Karta över ombyggnadsåtgärder för delsträcka 1 och 2

Kartan visar de ombyggnadsåtgärder som ingår i delsträcka 1 och 2. 

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om projektet.

De åtgärder vi planerar för är testade i simuleringsmodeller, både med nuvarande trafik och beräknad trafik år 2040. Beräkningarna visar att åtgärderna minskar den totala restiden genom Mora. De åtgärder vi planerar för kommer inte att ta bort all eventuell köbildning men det kommer att förbättra situationen betydligt.

På delsträcka 1 (E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan) är årsdygnstrafiken (ÅDT) runt 20 000 fordon och ett extra körfält skapar större kapacitet på denna sträcka. Där körfälten går ihop vid korsning E45/väg 70/Älvgatan fördelas trafiken och cirka 30 procent lämnar E45 och kör mot väg 70. Där körfälten går ihop strax före Noretbron blir det en invävningssträcka anpassad efter de riktlinjer som gäller. Över Noretbron och till Noretrondellen finns inga konfliktpunkter som föranleder stopp i trafiken.

När en gångtunnel ska byggas ska vi följa de krav på tillgänglighet som finns. Det innebär att ramperna upp till markplan skulle bli väldigt långa då lutningen inte får vara brantare än att man utan problem kan ta sig fram med exempelvis rullstol. Det är också hög grundvattennivå vilket innebär att vi måste bygga en permanent pumpstation. Dessutom ligger järnvägen nära vilket gör att tunneln även måste gå under den.

Trafikverket ser inga tecken på att Noretbron har brister när det gäller bärförmåga eller trafiksäkerhet.

Den senaste inspektionen gjordes 2017-06-12 och då kontrollerades bron noggrant, även de stöd som finns under vatten. Ny inspektion av bron planeras under 2023.

En förbifart skulle inte lösa trafikproblemen genom Mora. Analyser visar att drygt 80 procent av trafiken rör sig inom tätorten. Sträckningen som undersökts och utretts för en eventuell förbifart har svåra geotekniska markförhållanden som försvårar processen och innebär dessutom stora ingrepp på värdefull miljö. En samhällsekonomisk bedömning visar också att en förbifart i den sträckningen är olönsam.

De åtgärder vi i dagsläget planerar för är så kallade steg 1 till 3 åtgärder som kommer att utvärderas. Om det då visar sig att det fortfarande finns stora brister i genomfarten kan eventuellt steg 4 bli aktuellt, det vill säga en förbifart. Men i dagsläget finns alltså inga planer på en förbifart.

Nej, en ombyggnation av Noretbron ingår inte i planerna för den nya genomfarten. Det är en relativt ny bro som är byggd att klara minst 120 år och inspektioner genomförs regelbundet. Körfälten är dimensionerad att klara fordonstrafik medan trottoaren klarar gående och cyklister. Att bygga ut Noretbron med ytterligare körfält skulle bli för kostsamt.

Trafikverket har undersökt möjligheten att bygga ytterligare ett körfält på sträckan genom att använda befintligt gång- och cykelstråk längs E45. Men vi har tillsammans med Mora kommun beslutat att det inte är en bra lösning då gång- och cykelstråken behövs och används. Dessutom har vi som mål i projektet att få fler att cykla och gå. Att bredda vägen skulle bli kostsamt och är inte ett alternativ eftersom stora delar av vägen är byggd på bank och det är bebyggelse i nära anslutning.

Långtidsparkeringen vid resecentrum beräknas öppna igen i slutet av sommaren 2022.

Färdiga åtgärder

Delprojekt 1, tre nya cirkulationsplatser

 • Cirkulationsplats Svedjärnsvägen, E45/Svedjärnsvägen
 • Cirkulationsplats Badstubacksbron, Väg 70/Badstugatan 
 • Cirkulationsplats Måmyren, E45/Tallvägen  

Delprojekt 2, nya gång- och cykelvägar

 • Färnäs kvarn–Hansjonsgatan
 • Kråkberg–Bonäs

Karta över alla åtgärder i projektet

Projektet är samfinansierat med Mora kommun.

Kontakt

Genomfart Mora

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Britta Brömses
Kommunikatör
Sandra Wiklund