Logga in
Logga in

Örebro Silverhöjdspåret, spårbyte och upprustning

Genom att förbättra den tekniska standarden på Silverhöjdspåret kan spåret tillsammans med Hörkenspåret trafikeras som dubbelspår, vilket medför bättre förutsättningar för tågtrafik mellan Ställdalen och Grängesberg.

Vad?

Cirka 17,5 kilometer räls, nio spårväxlar samt kontaktledning byts ut. I samband med åtgärderna på banan förbättras även sträckans avvattning. Bron över Ställdalsån målas om.

Varför?

Målet är att kunna nyttja Silverhöjdspåret tillsammans med Hörkenspåret som dubbelspår.

Nuläge

Arbete pågår med framtagning av handlingar. Naturvärden och status på befintlig anläggning ses över. Byggstart för den första entreprenaden planeras ske sommaren 2025.

Om projektet

Silverhöjdspåret mellan Ställdalen-Grängesberg utgör en del av Bergslagsbanan som idag trafikeras av lika stor andel persontåg som godståg. De flesta godstågen går via Hörkenspåret som har mer gynnsamma lutningsförhållanden än Silverhöjdspåret, medan persontågen går på båda spåren. 
Silverhöjdspåret har en eftersatt teknisk standard vilket medför låg kapacitet för tågtrafiken samt hög risk för säkerhetsfarliga spårfel. Dessutom är underhållskostnaden hög i förhållande till nyttan. Att höja banans standard och kunna trafikera sträckan som dubbelspår innebär en betydligt lägre sårbarhet i järnvägssystemet och ett viktigt steg mot mer hållbara transporter. 

Vi byter cirka 17,5 kilometer spår, nio spårväxlar samt all kontaktledning på sträckan. Växlar som byts är placerade i Grängesberg, Grängesbergs malmbangård och Ställdalen. I samband med åtgärderna på banan förbättras avvattningen på hela sträckan och stålbron över Ställdalsån målas om.

Tidplan

Under hela 2024 kommer arbete pågå med att planera genomförandet och projektera för flera olika entreprenader.

Under vecka 28-32 kommer all trafik att stoppas på sträckan Ställdalen-Grängesberg då mark- och avvattningsåtgärder kommer att genomföras.

Under det andra trafikstoppet sommaren 2026 kommer de sista åtgärderna att genomföras då spårbyte, byte av kontaktledningar samt växlar byts ut och stålbron över Ställdalsån målas om.

Kontakt

Fredrik Arwehed

Projektledare

Telefon: 070-168 36 65

Johanna Bergkvist

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 22 71