Logga in
Logga in

Dalarna Väg 671, Söderbärke, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg genom Söderbärke tätort till järnvägsstationen. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Trafikverket planerar för 2,5 kilometer ny gång- och cykelväg längs väg 671 i Söderbärke.

Varför?

För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. På sträckan samsas idag oskyddade trafikanter med bilister.

Nuläge

Vägplanen är klar, men inte fastställd. Projektet är just nu vilande och planeras att återupptas år 2026, då det finns finansiering att slutföra arbetet med vägplanen.

Om projektet

Trafikverket avser att bygga en ny säker gång- och cykelväg läns väg 671 i Smedjebackens kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett trafiksäkert stråk genom Söderbärke som går att nyttja året om, liksom busshållplatser med lämplig placering.

I Söderbärke samsas idag både motorfordon och oskyddade trafikanter längs väg 671. Det finns gång- och cykelväg på delar av sträckan men det saknas säkra passager för att ta sig till och från skola och fritidsverksamheter. Vägen nyttjas både av boende på orten och av dem som ska vidare till väg 66 och järnvägshållplatsen.

På uppdrag av länsstyrelsen genomfördes arkeologiska utredningar på flertalet ställen längs med sträckan sommaren 2021. Resultatet av utredningen och om det påverkar den planerade gång- och cykelvägen är ännu inte klart.

Tidsplan

1 Samråd september 2019

2 Samråd juni 2020

3 Granskning av vägplan december 2020–januari 2021

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: +46 10-124 27 23

Malin Pedersen

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 45 87