Logga in
Logga in

Gävleborg Bergslagsbanan, ett nytt dubbelspår från Gävle Västra–Forsbacka

Vi planerar för Bergslagsbanan som dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka. Det möjliggör ökad kapacitet och höjd standard för både gods- och persontrafik.

Vad?

Ett dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka. Driftplatsen i Forsbacka byggs ut till fyra spår och mötesmöjlighet för 750 m långa tåg.

Varför?

Som en konsekvens av Gävle-Kringlans nya spårdragning behöver Bergslagsbanan flyttas för att säkerställa kapacitet och åtkomst till viktiga noder för gods- och persontransporter.

Nuläge

Planering och utredning

Om projektet

Vi utreder för dubbelspår mellan den framtida stationen Gävle Västra i Tolvfors och befintlig driftplats i Forsbacka. Dubbelspåret ska dimensioneras för högsta möjliga hastighet på 250 km/h och tåg med axellast på 25 ton. Korsningar mellan väg och järnväg kommer att bli planskilda med bro eller port, och i Forsbacka ska det byggas fyra spår så persontåg kan köra förbi långsamma godståg.

Järnvägsplanen för Bergslagsbanan, mellan Gävle Västra–Forsbacka, är beroende av Gävle–Kringlans järnvägsplaner. Det medför att järnvägsplanen för Bergslagsbanan inte kan fastställas förrän Gävle–Kringlans järnvägsplaner är fastställda.

Pågående arbeten

  • Vi flygskannar området norr om befintlig Bergslagsbana och väster om E4 fram till Forsbacka driftplats (återvinning) för att förfina vårt kartunderlag. 
  • Under 2023–2024 genomför vi fältundersökningar som ska ge oss underlag för var järnvägen ska placeras mellan Gävle Västra–Forsbacka.

Bakgrund

Utredningen av nytt dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle–Kringlan (Axmartavlan) har visat att en planskild anslutning mellan Gävle godsbangård och Bergslagsbanan behövs. Det finns ett önskemål om att flytta godsbangården från Näringen då den ligger på en vattentäkt. En ombyggnation för att lösa planskild anslutning från dagen godsbangård skulle bli en kostsam åtgärd. Rekommendationen var istället att utreda en flytt av Bergslagsbanan för att säkerställa åtkomst till viktiga noder som befintlig godsbangård  och en flyttad godsbangård.

I nationell transportplan som kom juni 2022 utökades objekt Ostkustbanan, Gävle–Kringlan med Bergslagsbanan, delen Gävle Västra–Forsbacka.

Angränsande projekt

Översiktskarta

Nyheter

Tidsplan

Det tar många år från planering till byggande men ju tidigare vi får dina synpunkter desto större möjlighet att vi kan ta hänsyn till dem. I tidplanen kan du se när du kan påverka.

1 Planering och projektering 2023-2024

Hösten 2023 börjar vi utreda ett dubbelspår mellan Gävle Västra–Forsbacka.

3 Granskning 2026

Järnvägsplanen för Bergslagsbanan (Gävle Västra–Forsbacka) är beroende av Gävle–Kringlans järnvägsplaner. Det medför att järnvägsplanen för Bergslagsbanan inte kan fastställas förrän Gävle–Kringlans järnvägsplaner är fastställda.

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren för projektet.

Preliminär byggtid är 2029-2032.

Den ska rivas under 2033.

Kontakt

Ragnhild Brändeskär

Projektledare

Telefon: 010-124 24 49

Adam Ström

Markförhandlare

Telefon: 010-123 79 27