Logga in
Logga in

Gävleborg E16 genom Hofors, ombyggnation

Projektet är klart. Vi har byggt om E16 genom Hofors för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde. Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Vad?

Vi har byggt om E16 genom Hofors för ett lugnare och jämnare trafikflöde.

Varför?

Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken och fungera smidigare för näringsliv och turism.

Nuläge

Projektet är klart. Några mindre åtgärder kommer att slutföras våren 2024.

Om projektet

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge–Falun–Hofors–Gävle. Våra åtgärder syftar till att öka säkerheten och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. När alla åtgärder är färdigställda ska sträckan upplevas attraktiv och funktionell samt på ett smidigt sätt länka samman genomfarten med Hofors centrum. 

Genomförda åtgärder

 • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen–Göklundsvägen
  och en vid Faluvägen­–Centralgatan (upp mot centrum)
 • En ny gång- och cykelväg på norra sidan och en ny gångväg på södra sidan E16
 • Träd och buskar längs hela passagen
 • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
 • Övergångsställen och belysning
 • Räcken och staket

Arbetet har påverkat trafikflödet som en vanlig dag har ca 7000 fordon per dygn. Breda transporter har under byggnation haft trångt att mötas och oskyddade trafikanter har fått välja lokalgator för att ta sig fram. Säkra passager för att ta sig över E16 har funnits men platserna har varierat. När allt är klart ska trafiken flyta lugnare och jämnare för alla trafikslag. 

Entreprenaden omfattar även byte av VA-ledningar och schaktarbeten. Frågor som rör detta hänvisas till Gästrike Vatten. För tillfällig åtkomst av mark till staket, plank och i enstaka fall belysningsstolpar ansvarar Hofors kommun.

Kollektivtrafik

Aktuell information finns hos X-trafik. 

Frågor och svar

Bevisbördan ligger på den skadelidande att visa:

 • Att störningen har orsakat skadan, dvs att ingen annan omständighet påverkat det ekonomiska resultatet
 • Att skadan är kalkylerbar och av betydelse
 • Att skadan är ersättningsgill

Aktuellt lagrum: 32 kap. 1§ Miljöbalken (32 kap. 3§) samt 4 kap. 2 § Expropriationslagen.

Trafikverket gör det inte men fastighetsägaren kan själv kontakta entreprenören och fråga.

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Genomfarten är öppnad för trafik Mindre arbeten kvarstår att slutföra våren 2024

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: 010-123 40 32