Logga in
Logga in

Gävleborg E16 genom Hofors, ombyggnation

Vi bygger om E16 för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde genom Hofors. Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Vad?

Vi bygger om E16 genom Hofors för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde.

Varför?

Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken och fungera smidigare för näringsliv och turism.

Nuläge

Byggnation. Arbetet sker dagtid men vissa moment kan behöva utföras kvällar och nätter.

Om projektet

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge–Falun–Hofors–Gävle. Våra pågående åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. När allt är klart ska sträckan upplevas mer attraktiv och funktionell samt på ett smidigt sätt länka samman genomfarten med Hofors centrum. 

Arbetet påverkar trafikflödet som normalt har ca 7000 fordon per dygn. Breda transporter får under en tid trångt att mötas och oskyddade trafikanter måste välja lokalgator för att ta sig fram. Det finns säkra passager att ta sig över E16 men platserna kan variera.

Köbildning kan uppstå vissa tider varför det är bra att planera sina resor och transporter. När allt är klart ska trafiken flyta lugnare och jämnare för alla trafikslag. Anslutningar till fastigheter i genomfarten kan stängas av kortare tid. 

Pågående arbeten

 • Trafiken i genomfarten går på tillfällig väg på norra sidan E16 till och med september. Vi uppmanar till försiktighet vid utfarterna till närliggande fastigheter!
 • Centralgatan har varit avstängd en längre tid men öppnas inom kort, se X-Trafik för information vad som gäller för kollektivtrafiken. Björkhagsgatan och Thomasgatan kan påverkas kortare perioder. Följ skyltning på plats! 

Om möjligt undvik resor under morgonen 06:45–08:15 och eftermiddagar 15:45–17:15. Tack för visad hänsyn!

Planerade åtgärder

 • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen
  och en vid Faluvägen­–Centralgatan (upp mot centrum)
 • En gång- och cykelväg på norra sidan och en gångväg på södra sidan E16
 • Träd och buskar längs hela passagen
 • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
 • Övergångsställen och belysning
 • Räcken och staket

Entreprenaden omfattar även byte av VA-ledningar och schaktarbeten. Frågor som rör detta hänvisas till Gästrike Vatten. För tillfällig åtkomst av mark till staket, plank och i enstaka fall belysningsstolpar ansvarar Hofors kommun.

Kollektivtrafik

Bussarna går som vanligt men hållplatslägena kan variera, se aktuell information hos X-trafik. 

Frågor och svar

Bevisbördan ligger på den skadelidande att visa:

 • Att störningen har orsakat skadan, dvs att ingen annan omständighet påverkat det ekonomiska resultatet
 • Att skadan är kalkylerbar och av betydelse
 • Att skadan är ersättningsgill

Aktuellt lagrum: 32 kap. 1§ Miljöbalken (32 kap. 3§) samt 4 kap. 2 § Expropriationslagen.

Trafikverket gör det inte men fastighetsägaren kan själv kontakta entreprenören och fråga.

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Upphandling entreprenör Hösten 2021

2 Byggstart Våren 2022

3 Arbetet klart Hösten 2023

Kontakt

Mikael Oscarson

Projektledare

Telefon: 010-123 40 32