Logga in
Logga in

Gävleborg E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun

Vi planerar att bygga om E4 mellan Kongberget–Gnarp till en mötesfri 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vad?

Vi planerar att bygga om E4 mellan Kongberget–Gnarp till mötesfri 2+1 väg med mitträcke.

Varför?

Trafiksäkerheten ska öka och tillgängligheten förbättras på E4 mellan Kongberget–Gnarp.

Nuläge

Vägplanen är fastställd men har överklagats till regeringen. I väntan på regeringens beslut kan projektet inte inleda produktion, men kan fortsätta med fördjupade undersökningar.

Om projektet

E4 mellan Kongberget–Gnarp är den sträcka mellan Stockholm–Sundsvall som ännu inte byggts om till mötesseparerad väg. Sträckan är olycksdrabbad med tvära kurvor, backar och krön och Trafikverkets plan är att bygga om vägen i ny sträckning via västra Harmånger, så att Harmånger–Gnarp går förbi Jättendal–Bäling–Gnarp. Att bygga om vägen i befintligt läge skulle medföra stora intrång på alla omkringliggande fastigheter. Hastigheten kommer att blir 110 km/h med ett separat vägnät för långsamtgående fordon, fotgängare och cyklister.

Delar av befintlig E4 kommer att anpassas till ett statligt parallellvägnät med möjlighet till funktionella lösningar för lokaltrafiken liksom omledning av  trafik vid olyckor eller underhållsarbeten. Flera mindre samhällen finns i området och det förekommer en mängd korsande trafik som påverkar trafiksäkerheten och begränsar framkomligheten. Vi kommer att ha fortsatta diskussioner för de skogsbilvägar som påverkas av planen, eftersom de inte fastställs i vägplanen utan hanteras genom lantmäteriförrättning.

Varför tar det så lång tid?

En ny vägsträckning påverkar många intressen och processen att hitta läge och utformning styrs av väglagen och miljöbalken. Lagarna ställer krav på hur miljö och andra intressen hanteras. Rätt underlag ska tas fram och samråd ska ske med de som berörs av projektet. Eftersom Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk med tvång är det viktigt att samrådsprocessen blir rätt och får ta tid. Alla som berörs ska ha möjlighet att reagera. För projekt som löper över en längre tid är det inte ovanligt att förutsättningarna hinner förändras under arbetets gång, till exempel miljökrav, lagstiftning och finansiering. Det kan medföra att man behöver avvakta, göra omtag eller utreda vidare.

Överklagad vägplan

I samband med att att vägplanen ska fastställas av Planprövning ges fastighetsägare och direkt berörda aktörer möjlighet att överklaga vägplanen. Det har nu skett för denna vägplan.

Vad händer nu?

En överklagan ställs till regeringen och ett beslut kan ta mellan 4–24 månader. I väntan på regeringens beslut kan projektet inte inleda någon produktion, men kan fortsätta med fördjupade undersökningar.

Aktuell information

Du hittar alltid aktuell information om projektet här på webben och vid behov gör vi också utskick till berörda hushåll. Du kan välja att få dem via mejl,
Anmälan mejlutskick

Nyheter

Planerad sträckning för ny E4, Kongberget-Gnarp

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Granskning av vägplan Sommaren 2021

2 Fastställelseprövning 2023-2024

Frågor och svar

I dagsläget är årsdygnstrafiken (ÅDT) för låg, det vill säga trafikflödet är inte tillräckligt högt för att motivera 2+2 väg. Vi bedömer också att en 2+1 väg blir säker för den trafikmängd som vi ser här på cirka 20 års sikt. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska resurser utnyttjas effektivt i transportsystemet.  Att bygga med högre standard innebär att andra viktiga trafiksäkerhetsprojekt får stå tillbaka.

Längs hela E4 är trafikmängderna olika. Norr om Gävle har vi ca 12 000–13 000 fordon/dygn och på delen Kongberget–Gnarp ca 8 000 fordon/dygn. Därför kan utformningen av E4 se olika ut, ibland 2+2 och ibland 2+1. 

Dessa frågor beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som går att hitta under Dokument/Arkiv.

Det vanligaste är att man skyddar vattentäkten med ett tätt material som hindrar föroreningar att tränga ner i marken. Oftast består de täta skikten av gummidukar, täta jordar eller betong och asfalt. Skyddets uppgift är att förhindra och fördröja att en förorening når ner till grundvattnet. Ovanpå det täta materialet, läggs sedan en dränering som leder föroreningen och vägdagvattnet bort från vattentäkten, mot t.ex. en damm, där vägdagvatten eller förorening behandlas.

I detta projekt kan det bli olika inlösen, både bostadsfastigheter och åtkomst till mark, se planbeskrivningen och buller utredningen under Dokument/Arkiv.

Inlösen av fastigheter är en svår och känslig process som måste skötas professionellt med stor lyhördhet. I grova drag värderas aktuella fastigheter av en oberoende expert. Utifrån värderingen ges ett bud till fastighetsägaren som sedan ska förhandlas innan en lösning nås. När det gäller näringsfastigheter och företag kan det förekomma fler kostnader att ta hänsyn till än rena fastighetskostnader. Det kan vara allt ifrån avbrottskostnader till förändrade marknadsförutsättningar, som går under begreppet "annan skada". Dessa skador ska värderas, förhandlas och ersättas.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med markåtkomst för utbyggnad av väg- och järnväg.

Kontakt

Kerstin Holmgren

Projektledare

Telefon: 010-123 73 92