Logga in
Logga in

Gävleborg E4, ny trafikplats Tolvforsskogen

Vi planerar att bygga en ny trafikplats längs E4 norr om Gävle. Trafikplatsen ska möjliggöra en smidig anslutning till Gävle kommuns planerade verksamhetsområde Tolvforsskogen.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny trafikplats längs E4, norr om Sätra. Den nya trafikplatsen förläggs norr om befintlig trafikplats 200, E4 Gävle Norra.

Varför?

För att möjliggöra smidig anslutning till Gävle kommuns planerade verksamhetsområde Tolvforsskogen.

Nuläge

Planering vägplan.

Om projektet

Trafikverket planerar att i samverkan med Gävle kommun bygga en ny trafikplats längs E4 norr om Gävle. Målsättningen är att möjliggöra för in- och utfart till Gävle kommuns nya verksamhetsområde Tolvforsskogen, med placering norr om Gävle och väster om E4.

Den trafikplats som redan finns i området, Trafikplats 200, E4 Gävle norra, bedöms inte vara tillräcklig för den trafikmängd som beräknas när verksamhetsområdet är utbyggt. För att avlasta trafikplatsen krävs ytterligare en anslutning från E4. Den är tänkt att byggas norrut längs E4, i förhållande till den befintliga trafikplatsen.

Information om planläggningsprocess och vägplan

Samverkan med Gävle kommun

Bakgrund

Området där trafikplats Tolvforsskogen ska lokaliseras är idag inte detaljplanelagt. Vägplanearbetet ska samordnas med Gävle Kommuns pågående detaljplanearbete. Samverkan mellan Kommun och Trafikverket är viktigt då det är kommunens detaljplan som påvisar nyttan av trafikplatsen, den nya trafikplatsen måste anpassas för att ansluta till det kommande lokala vägsystemet.

Tidplan

Det tar många år från planering till byggande men ju tidigare vi får dina synpunkter desto större möjlighet att vi kan ta hänsyn till dem. I tidplanen kan du se när du kan påverka.

Samråd tidigt skede är genomfört under våren och nu väntar vi beslut från länstyrelsen om åtgärden kan medföra betydande miljöpåverkan. 

Geotekniska undersökningar och miljöundersökningar.

3 Samråd och granskning 2025

4 Produktion 2027–2028

Nyheter

Kontakt

Cecilia Engström

Projektledare

Telefon: 010-123 30 38