Logga in
Logga in

Järnvägsplan, delen Gävle C–Tolvforsskogen

Järnvägsplanen omfattar ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan Gävle C–Tolvforsskogen. Norra Stambanan samförläggs med Ostkustbanan och i närheten av sjukhuset byggs en ny regionaltågsstation, Gävle Västra.

Vad?

Järnvägsplan för nytt dubbelspår delen Gävle C–Tolvforsskogen med ny regionaltågstation.

Varför?

Målsättningen är att Ostkustbanan genom god tillgänglighet och tillförlitliga transporter ska bli det bästa transportalternativet i framtiden.

Nuläge

Planering och projektering

Om projektet

Järnvägsplanen för Gävle C–Tolvforsskogen omfattar ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan från Gävle C till en punkt strax väster om E4. Norra Stambanan får också ett nytt läge och samförläggs med Ostkustbanan. I närheten av sjukhuset kommer en ny regionaltågsstation att byggas, Gävle Västra. Stationen ska trafikeras av Ostkustbanan, Norra stambanan och Bergslagsbanan. 

Från station Gävle Västra fortsätter de tre spåren för Ostkustbanan, Norra stambanan och godsspåret norrut. Spåren passerar Hamnleden och E4 på ny järnvägsbro. Hamnleden och E4 behöver därför sänkas och byggas om. 

Planering och projektering

Järnvägsplanen beskriver hela järnvägsanläggningen med dess markbehov och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. Planering och projektering av den nya järnvägen sker i nära i samråd med berörda; allmänhet, mark- och fastighetsägare, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter.

När kan du påverka?

Under planläggningen av delen Gävle C–Tolvforsskogen anordnar vi samrådstillfällen då alla som berörs av projektet bjuds in. Även om det tar många år från att planeringen börjar tills att bygget startar ska man inte vänta med att säga vad man tycker. Ju tidigare vi får in synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Det går bra att lämna synpunkter och information löpande under hela processen.

Bakgrund

  • Förstudie dubbelspår Gävle–Sundsvall färdigställdes 2010
  • Samråd med allmänheten både 2009 och 2010 i respektive kommun
  • Beslut om betydande miljöpåverkan 2010
  • Två lokaliseringsalternativ; dubbelspår i ny sträckning (västligt alternativ) eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ)
  • Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ 2016
  • Ställningstagande västligt alternativ 2019
  • En linjestudie genomfördes 2020, delen från regionaltågsstation Gävle Västra till Kringlan

Nyhet

Tidplan

Det tar många år från planering till byggande men ju tidigare vi får dina synpunkter desto större möjlighet att vi kan ta hänsyn till dem. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Gäller järnvägsplanen för Gävle C–Gävle Västra

2 Granskning av järnvägsplan Våren 2025

3 Fastställelseprövning 2026

Kontakt

Charlie Rost

Projektledare

Telefon: 010-123 07 98

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 71