Logga in
Logga in

Järnvägsplan för Gävle C–Tolvforsskogen

Järnvägsplanen omfattar ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan Gävle C–Tolvforsskogen. Norra Stambanan samförläggs med Ostkustbanan och i närheten av sjukhuset byggs en ny regionaltågsstation, Gävle Västra.

Vad?

Järnvägsplan för nytt dubbelspår delen Gävle C-Tolvforsskogen med ny regionaltågstation.

Varför?

Målsättningen med ny järnvägssträckning och station Gävle Västra är att underlätta resandet och byten mellan tåg och buss för de som arbetspendlar.

Nuläge

Samråd järnvägsplan 2023.

Om projektet

Järnvägsplanen för Gävle C–Tolvforsskogen omfattar ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan från Gävle C till en punkt strax väster om E4. Norra Stambanan får också ett nytt läge och samförläggs med Ostkustbanan. I närheten av sjukhuset kommer en ny regionaltågsstation att byggas, Gävle Västra. Stationen ska trafikeras av Ostkustbanan, Norra stambanan och Bergslagsbanan. 

Till järnvägsplanen hör även ett nytt gemensamt godsspår för Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra stambanan som utgår från Gävle godsbangård. Spåret löper parallellt med Ostkustbanan/Norra stambanan till en punkt väster om E4.

Från station Gävle Västra fortsätter de tre spåren för Ostkustbanan, Norra stambanan och godsspåret norrut. Spåren passerar Hamnleden och E4 på ny järnvägsbro. Hamnleden och E4 behöver därför sänkas och byggas om. 

Orienteringskarta för Gävle C-Gävle V

Planering

Järnvägsplanen beskriver hela järnvägsanläggningen med dess markbehov och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas som redovisar bedömda konsekvenser för människa och miljö. Även förslag för att minska negativa konsekvenser. Järnvägsplanen utformas successivt och i samråd med berörda; allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. 

Samrådshandling

Under samrådshandlingsskedet utformas planförslaget och samråd sker med alla berörda. Samråd sker löpande för att samla in kunskap och informera om projektet. Det kan ske genom brev, telefonkontakt och möten. Ett samrådsmöte på orten ska hållas där järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), planbeskrivning och plankartor presenteras för markbehov.

Granskningshandling

När samrådsskedet är passerat färdigställs järnvägsplanen till en gransknings-handling och görs tillgänglig för granskning och synpunkter. Järnvägsplanen innehåller miljökonsekvensbeskrivning (MKB), planbeskrivning och plankartor som visar behovet av mark. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska godkännas av länsstyrelsen innan järnvägsplanen kan ställas ut för granskning.

Fastställelsehandling

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och länsstyrelsen ska yttra sig över planen. Därefter skickas planen för fastställelseprövning. Där sker en bedömning av hur avvägningar har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen som berörs av järnvägsprojektet och hur det stämmer överens med lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter ska minimeras utan att det uppstår oskäliga kostnader. Även den formella hanteringen av planen bedöms.

Ett fastställelsebeslut kan överklagas till regeringen. Överklagandetiden är tre veckor och den som beslutet angår har rätt att överklaga. Järnvägen får börja byggas först sedan järnvägsplanen vunnit lagakraft.

Aktuellt just nu

Vi är i ett tidigt skede och har tagit fram ett förslag på spårlösning för ny järnväg mellan Gävle C–Tolvforsskogen. Spårens läge kan dock justeras i senare skede. Spårlösningen blir en utgångspunkt för övrig projektering och markanspråk för servicevägar, teknikbyggnader och passager som behöver tas fram, liksom tillfälliga ytor att bruka vid byggnation av järnvägen.

Våren 2023 planeras ett samråd på orten då förslag till markanspråk och ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning (MKB, inklusive förslag till bullerskyddsåtgärder) redovisas. Vid samrådet ges möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Ytterligare samrådskontakter med särskilt berörda sker under hela processen.

När kan du påverka?

Under planläggningen av delen Gävle C–Tolvforsskogen anordnar vi samrådstillfällen då alla som berörs av projektet bjuds in. Även om det tar många år från att planeringen börjar tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får in dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Du kan lämna synpunkter och information löpande under hela processen.
Använd länken för att komma till vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

Bakgrund

  • Förstudie dubbelspår Gävle–Sundsvall färdigställdes 2010
  • Samråd med allmänheten både 2009 och 2010 i respektive kommun
  • Beslut om betydande miljöpåverkan 2010
  • Två lokaliseringsalternativ; dubbelspår i ny sträckning (västligt alternativ) eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (östligt alternativ)
  • Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ 2016
  • Samrådsmöte  2016
  • Ställningstagande västligt alternativ 2019
  • En linjestudie genomfördes 2020, delen från regionaltågsstation Gävle Västra till Kringlan

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Samråd på orten Våren 2023

2 Granskning av järnvägsplan Våren 2024

Gäller järnvägsplanen för Gävle C-Gävle Västra

4 Fastställelseprövning 2026

Kontakt

Ragnhild Brändeskär

Projektledare

Telefon: 010-124 24 49

Oskar Melin

Fastighetsansvarig

Telefon: 010-123 24 04

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: 010-123 73 71