Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Vi inventerar brunnar hösten 2022

Inventeringen omfattar brunnar på sträckan Gävle C–Tolvforsskogen. Därefter kan vi om det bedöms nödvändigt genomföra åtgärder som skydd under järnvägsutbyggnaden.

En upphandlad konsult har fått i uppdrag att under hösten inventera alla brunnar på sträckan Gävle C–Tolvforsskogen. Det är energibrunnar (bergvärme) och vattenbrunnar (dricksvatten eller bevattning) som berörs, en del av den hydrogeologiska utredning som måste göras i samband med framtagande av järnvägsplanen. 

Det är viktigt för projektet att känna till vilka brunnar som finns i området. Utifrån det gör vi en bedömning om brunnarna kan komma att påverkas av den nya järnvägen. Om det bedöms nödvändigt så genomför vi åtgärder för att skydda dem. För vissa brunnar kan det bli aktuellt med en kompletterande fältinventering längre fram i utredningen. 

Att en inventering utförs innebär inte att man är berättigad till åtgärd eller att brunnen kommer att påverkas av arbetet med järnvägen. Det kommer att utredas vidare med bland annat informationen från inventeringarna som underlag.

Berörda fastighetsägare har fått informationen hem i brev.