Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Järnvägen behöver byggas ut för att möta framtidens behov

Det finns en stor efterfrågan på fler transportmöjligheter som dagens järnväg inte kan tillgodose. Sverige växer och det behöver också järnvägen göra.

Det är idag trångt i järnvägsspåren. Allt fler människor väljer att resa och pendla med tåg, samtidigt som fler företag väljer att transportera gods på järnvägen. Fler spår möjliggör för mer trafik, regional utveckling och ökad arbetspendling. Fler avgångar (turtäthet) ger samtidigt större möjlighet till utbildning, kultur- och fritidsaktiviteter med möjlighet att bo där du trivs bäst.

- Varför rustar ni inte bara upp den befintliga järnvägen? Det är en fråga vi ofta får och som inte är fullt så enkelt att besvara. Järnvägen behöver rustas upp men det löser inte kapacitetsfrågan. Endast genom att bygga ut järnvägen skapas nya möjligheter att resa, pendla och transportera framtidens gods.

Gröna mål i transportsystemet

En utbyggnad av järnvägsanläggningen ger plats för fler tåg, samtidigt som en mer stabil och pålitlig järnväg skapas. Att trafik flyttas från väg till järnväg gynnar klimatet och är en del av våra gröna mål för att minska utsläppen. Trafikverket arbetar långsiktigt och aktivt för att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast år 2045.

Vi bygger för framtiden

 Järnvägen är på sina håll över hundra år gammal och inte anpassad för det samhälle vi lever i idag. Med en utbyggd järnväg ökar turtätheten för all gods- och persontrafik och  underhållsarbetet påverkar trafikflödet i mindre utsträckning. Dagens krav är att järnvägen inte bara ska klara fler tåg, utan även längre och tyngre tåg.

Projekt Gävle-Kringlan, ny sträckning Ostkustbanan

Sveriges järnväg är ett sammanhängande system. När vi bygger ut järnvägen ökar inte bara kapaciteten lokalt utan det medverkar till att tågen kan köra smidigare och pålitligare i hela järnvägssystemet (nationellt). Målsättningen för en projekt Gävle–Kringlan (i ny sträckning) är att resa Gävle–Sundsvall på 1 timme.