Logga in
Logga in

Vägplan för trafikplats 200, E4 Gävle Norra

Det nya dubbelspåret mellan Gävle C–Kringlan har betydelse för trafikplatsens utformning och medför att både Hamnleden och E4 behöver sänkas liksom en ny anslutning byggas till Tolvforsskogen.

Vad?

Ombyggnad av trafikplats 200, Gävle Norra för anpassning till nytt dubbelspår Ostkustbanan och anslutning till verksamhetsområdet Tolvforsskogen.

Varför?

Ombyggnation av trafikplatsen är en förutsättning för nybyggnation av Ostkustbanans dubbelspår, Gävle–Kringlan.

Nuläge

Samråd vägplan.

Om projektet

Det nya dubbelspåret mellan Gävle C–Kringlan längs Ostkustbanan har betydelse för trafikplatsens utformning och medför att Hamnleden kommer att sänkas på en delsträcka. Det påverkar även av- och påfartsramperna på östra sidan av E4. Även del av E4 behöver sänkas för att järnvägen ska kunna passera på bro över vägen.

Vägplanen avgränsas till av- och påfartsramper på den västra sidan om E4. Åtgärder på Hamnleden ingår i vägplanen med avgränsning där av- och påfartsramper på den östra sidan om E4 möter Hamnleden. Järnvägens påverkan på befintliga ramper, Hamnleden och E4, hanteras i järnvägsplanen för dubbelspår Gävle C–Tolvforsskogen.

Gävle kommun planerar för en etablering av nytt verksamhetsområde Tolvforsskogen väster om E4. Tolvforsskogen (ca 1000 hektar) ska bli en ny nod för godshantering i regionen. Till följd av dessa planer behövs ny anslutning till/från E4 samt kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Gävle Norra.

Karta för trafikplats 200

Planering av arbetet

Vägplanen beskriver anläggningen och dess markbehov och om projektet beslutas medföra betydande miljöpåverkan upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i projektet, annars arbetas en miljöbeskrivning in i samrådshandlingen. Vägplanen utformas successivt och i samråd med berörda; allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter.

När kan du påverka?

Samråd är en process som pågår under hela arbetet, fram till färdig vägplan. Även om det tar många år från det att planeringen börjar tills att bygget startar ska man inte vänta med att säga vad man tycker. Ju tidigare vi får synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Det går bra att lämna synpunkter och information löpande under hela processen.

Samråd

Mellan den 20 maj och 20 juni 2023 hade vi samrådsperiod för Trafikplats Gävle Norra. Nu sammanställs alla synpunkter och yttranden i en samrådsredogörelse, där vi bemöter synpunkterna.

När kan du påverka

Samråd är en process som pågår under hela arbetet, fram till färdig vägplan. Även om det tar många år från det att planeringen börjar tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får in dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Du kan lämna synpunkter och information löpande under hela processen.

Nyhet

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samrådstid: 20 maj-20 juni
Samrådsmöte: 23 maj och 31 maj

Vägplanen görs tillgänglig för granskning då ett färdigt planförslag redovisas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet quam nunc, non dignissim orci semper ut. Mauris sed magna bibendum, scelerisque lacus in, semper sem.

Kontakt

Charlie Rost

Projektledare

Telefon: 010-123 07 98

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: 010-123 73 71

Oskar Melin

Fastighetsansvarig

Telefon: 010-123 24 04