Logga in
Logga in

Vägplan för trafikplats 200, E4 Gävle Norra

Det nya dubbelspåret mellan Gävle C–Kringlan har betydelse för trafikplatsens utformning och medför att både Hamnleden och E4 behöver sänkas liksom en ny anslutning byggas till Tolvforsskogen.

Vad?

Ombyggnad av trafikplats 200, Gävle Norra för anpassning till nytt dubbelspår Ostkustbanan och anslutning till verksamhetsområdet Tolvforsskogen.

Varför?

Ombyggnation av trafikplatsen är en förutsättning för nybyggnation av Ostkustbanans dubbelspår, Gävle–Kringlan.

Nuläge

Samråd av vägplan 2024.

Om projektet

Det nya dubbelspåret mellan Gävle C–Kringlan längs Ostkustbanan har betydelse för trafikplatsens utformning och medför att Hamnleden kommer att sänkas på en delsträcka. Det påverkar även av- och påfartsramperna på östra sidan av E4. Även del av E4 behöver sänkas för att järnvägen ska kunna passera på bro över vägen.

Vägplanen avgränsas till av- och påfartsramper på den västra sidan om E4. Åtgärder på Hamnleden ingår i vägplanen med avgränsning där av- och påfartsramper på den östra sidan om E4 möter Hamnleden. Järnvägens påverkan på befintliga ramper, Hamnleden och E4, hanteras i järnvägsplanen för dubbelspår Gävle C–Tolvforsskogen.

Gävle kommun planerar för en etablering av nytt verksamhetsområde Tolvforsskogen väster om E4. Tolvforsskogen (ca 1 000 hektar) ska bli en ny nod för godshantering i regionen. Till följd av dessa planer behövs ny anslutning till/från E4 samt kapacitetshöjande åtgärder i trafikplats Gävle Norra.

Karta för trafikplats 200

Planering av arbetet

Arbete med vägplan pågår. Vägplanen beskriver anläggningen och dess markbehov och om projektet beslutas medföra betydande miljöpåverkan upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i projektet, annars arbetas en miljöbeskrivning in i samrådshandlingen. Vägplanen utformas successivt och i samråd med berörda; allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter.

Samrådshandling

Vägplanen används för samråd med berörda. Under samrådshandlingsskedet utformas planförslaget och samråd sker med alla berörda. Samråd sker löpande för att samla in kunskap och informera om projektet. Det kan ske genom brev, telefonkontakt och möten. 

Granskningshandling

När samrådsskedet är passerat färdigställs vägplanen till en granskningshandling och görs tillgänglig för granskning och synpunkter. Vägplanen innehåller miljökonsekvensbeskrivning (MKB), planbeskrivning och plankartor som visar behovet av mark. 

Fastställelsehandling

Efter granskningen sammanställs alla synpunkter i ett granskningsutlåtande och Länsstyrelsen ska yttra sig över planen. Därefter skickas planen för fastställelseprövning. Där sker en bedömning av hur avvägningar har gjorts mellan allmänna och enskilda intressen som berörs av järnvägsprojektet och hur det stämmer överens med lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter ska minimeras utan att det uppstår oskäliga kostnader. Även den formella hanteringen av planen bedöms.

Ett fastställelsebeslut kan överklagas till regeringen. Överklagandetiden är tre veckor och den som beslutet angår har rätt att överklaga. Vägen får börja byggas om först sedan vägplanen vunnit lagakraft.

När kan du påverka

Samrådet är en fortlöpande process under hela arbetet med vägplanen. Även om det tar många år från det att planeringen börjar tills att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får in dina synpunkter desto större möjlighet har vi att ta hänsyn till dem innan beslut om exakt utformning tas. Du kan lämna synpunkter och information löpande under hela processen.
Använd länken för att komma till vårt digitala SYNPUNKTSFORMULÄR

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samråd om vägplan för Trafikplats 200, Gävle Norra. Samrådshandling med planförslag och miljöbeskrivning tillgängliggörs och det ges möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget. I samband med detta genomförs även samråd på orten i form av ett möte.

Vägplanen görs tillgänglig för granskning då ett färdigt planförslag redovisas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet quam nunc, non dignissim orci semper ut. Mauris sed magna bibendum, scelerisque lacus in, semper sem.

Kontakt

Ragnhild Brändeskär

Projektledare

Telefon: 010-124 24 49

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: 010-123 73 71

Oskar Melin

Fastighetsansvarig

Telefon: 010-123 24 04