Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 272, ny gång- och cykelväg mellan Ockelbo–Säbyggeby

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 272 mellan Ockelbo–Säbyggeby. Vägutformningen är idag bristfällig för gående och cyklister.

Vad?

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 272 mellan Ockelbo-Säbyggeby, en sträcka på 800 meter.

Varför?

Vägen är smal och på sträckan saknas ytor för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planering och utredning.

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg längs väg 272 på en sträcka av 800 meter. Det är förbindelsen norr om Ockelbo tätort, mot Säbyggeby, som idag har en bristande vägutformning för gående och cyklister. De förväntade effekterna av en ny gång- och cykelväg är förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, och om åtgärden bidrar till att färre resor sker med bil så leder de också till positiva miljöeffekter.

Delar av gång- och cykelvägen blir kantstensseparerad mot väg 272 medan vissa vägavsnitt separeras helt från övrig trafik. Bredden på vägen blir i huvudsak 3 meter.

Översiktskarta

Bakgrund

Väg 272 mellan Gysinge och Lilltjära fyller en viktig funktion som arbets- och studiependlingsväg men den är även ett vägval för de trafikanter som söker ett naturskönt alternativ till E4. Vägen benämns även som Tidernas väg. Vägen är dock smal och slingrande och saknar bra gåytor varför det är prioriterat att förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter. I stråket förekommer genomfartstrafik och ibland används vägen som omledningsväg för E4, vilket medför höga farter trots den maximalt tillåtna hastigheten 60 km/tim.

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Tidigt samråd med Länsstyrelsen och kommunen.

Samrådsmötet är planerat till 13 februari - 17 mars 2025.

3 Allmänhetens granskning Juni 2025

Byggstarten är preliminär och kan komma att ändras.

Kontakt

Jonas Blom

Projektledare

Telefon: 010-123 42 97

Jenny Berggren

Markförhandlare

Telefon: 010-123 34 22